Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

2017թ. հոկտեմբերի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը, որին հրավիրված էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ներսիսյանը, մասնակցում էին ամբիոնի անդամները:

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեցին ուսումնական խորհրդատուի (կուրատոր/կուրսղեկ), կրթական ծրագրի պատասխանատուի, ամբիոնի վարիչի հաշվետվությունները՝ 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ներկայացվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 1 կուրսի ուսումնական խորհրդատու, բ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Թումանյանն իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները.

 • Ուսումնական տարվա սկզբին 1-ին կուրսի ուսանողներին է ներկայացվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր կառուցվածքը և ուսումնական գործընթացի կանոնակարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքից, դասատախտակից, գրադարանից օգտվելու կարգը:
 • Ուսանողներին տրվել է համապատասխան կանոնակարգ, որտեղ նշված են նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները:
 • Նրանց ներկայացվել է ուսումնառության կրեդիտային համակարգի սկզբունքները, ինչպես նաև բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար հրատարակված «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագրքից» օգտվելու կարգը:
 • Հաշվետու ժամանակահատվածում, ըստ ժամանակացույցի և ժամանակացույցից դուրս, հանդիպումներ են կազմակերպվել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների հետ:
 • Կիսամյակի ընթացքում մշտադիտարկվում են ուսանողների գիտելիքների ձեռքբերման և գնահատման գործընթացները (գործնական և սեմինար պարապմունքներ, ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ):

Ամբիոնի ընդլայնված նիստում «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Սարհատյանը ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իր կողմից իրականացված աշխատանքները:

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ներկայացվեց, որ հաճախակի կազմակերպվել են հանդիպումներ «ՀԼԳ» մասնագիտության բոլոր կուրսերի ուսանողների հետ, հաշվի են առնվել ուսումնական գործընթացին վերաբերող նրանց առաջարկություններն ու կարծիքները:

Մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետների առաջին կուրսերում  տրվել են  թելադրություններ, որոնց արդյունքները քննարկվել են ամբիոնում և համապատասխան կուրսերում, ուսանողներին տրվել հանձնարարականներ: Դրանց վերացման ուղղությամբ ամբիոնում մշակվել են համապատասխան ծրագրեր և հետևողականորեն իրականացվում են:

Ուսանողների ստեղծագործական մտքի, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման նպատակով մշակվել է պլան, նրանց տրվել են բազմաբնութ առաջադրանքներ` մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու, աշխարհայացքն ու մտահորիզոնը լայնացնելու, խոսքային էթիկան կատարելագործելու համար:

Հայտարարվել է ստեղծագործական լավագույն աշխատանքի համահամալսարանական մրցույթ` «Աշխարհն իմ աչքերով», «Տու՛ն դարձեք, հայե՛ր», «Սիրո գույները» թեմաներով:

Պատրաստ են ամբիոնի բոլոր դասախոսների մասնագիտական առարկաների փաթեթները: Ստուգվում է ծրագրերի կատարողականների ընթացքը:

Ամբիոնում մշակվել և դասախոսների կողմից իրականացվում են նաև այլ միջոցառումներ, որոնք  միտված են հետաքրքիր ու բովանդակալից դարձնելու ուսանողների առօրյան:

Գրականության դերի ու նշանակության նկատմամբ ուսանողների հետաքրքրության մեծացմանն է նպատակաուղղված գրադարանին կից ստեղծված գրական ակումբը, որը ղեկավարում է ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ա.Հասանյանը, որի կազմակերպած առաջին իսկ միջոցառումները մեծ տպավորություն են գործել ուսանողների վրա:

Իրականացվել են դասալսումներ ամբիոնի դասախոսների մոտ (Գ.Մկրտչյան, «Ընդհանուր լեզվաբանություն» /3-րդ կուրս/, Կ.Պողոսյան, «Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն» /2-րդ կուրս/, Լ.Թումանյան, «Հնչյունաբանություն», «Բառագիտություն» /1-ին կուրս/) և վերլուծվել դրանք: 

Ապա ներկայացվեց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Ավագյանի հաշվետվությունը` 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբերից հոկտեմբեր ամիսներին ամբիոնի կողմից իրականացված ուսումնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել և հաստատվել է ամբիոնի՝ 2017-2018 ուստարվա ուսումնական պլանը, որտեղ հստակ ցույց է տրված, թե ամբիոնը ուստարվա ընթացքում կազմակերպչական, ուսումնական, մեթոդական, գիտական ինչ ծրագրեր ունի, ինչ խնդիրներ է դրել իր առջև և դրանց լուծման համար ինչ ժամանակ սահմանել: Ըստ այդմ՝ հիշյալ երկու ամիսների ընթացքում վերանայվել են մասնագիտական առարկաների ուսումնական ծրագրերը, թարմացվել և համապատասխանեցվել են ուսումնական պլանին, դասընթացների փաթեթներում կատարվել են փոփոխություններ: Ամբիոնային քննարկումներից հետո այդ ամենը ներկայացվել է ֆակուլտետի դեկանին՝ պ. Ներսիսյանին: Առանձին հարցերի կապակցությամբ նրա տեղին միջամտություններից հետո հիշյալ փաստաթղթերը ամբիոնի նիստերում դրվել են հաստատման:

Նշվեց, որ առարկայական փաթեթների ծանրակշիռ մասը պատրաստ է, միայն երկուսը («19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության պատմություն», «Քննադատության տեսություն») դեռ խմբագրման ընթացքի մեջ են, ունեն ամբողջացման կարիք:

Վերանայվել են նաև հարցաշարերը՝ թե՛ ընթացիկ և թե՛ ամփոփիչ-եզրափակիչ քննություններին վերաբերող, յուրաքանչյուր առարկայից, ըստ սահմանված գրաֆիկի, հարցաշարերը տրամադրվել են ուսանողներին: Որոշակի փոփոխության են ենթարկել ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերը:

Գրեթե բոլոր մասնագիտական առարկաների համար փոխվել են դասընթացի գնահատման գործիքներն ու ընթացակարգերը: Փորձ է արվել հնարավորինս հրաժարվել թեստային եղանակով ուսանողների գիտելիքների ստուգման տարբերակից՝ նախընտրությունը տալով գրավոր կամ բանավոր քննության տարբերակներին: Գնահատման ռազմավարության մեջ կարևոր տեղ է հատկացրել ուսանողի կատարած ինքնուրույն աշխատանքին, դասընթացների ժամանակ նրա դրսևորած ակտիվությանը:  

Ամբիոնի կողմից սպասարկվող մասնագիտական առարկաների դասընթացների փաթեթները տրվել են մասնաճյուղի այլ ամբիոններին, կազմվել է ընթացիկ ստուգումների ու քննությունների հանձնաժողովների կազմը: 

Տարեսկզբին վերջնական հաստատվել են ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաները, նշանակվել են ղեկավարները: Սահմանվել է գրաֆիկ կուրսային և ավարտական աշխատանքների ղեկավարների և ուսանողների հանդիպումների համար:

Հաստատվել են 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական խորհրդատուի  ժամանակացույցը, փոխադարձ և բաց դասալսումների գրաֆիկը:

Ընդլայնված նիստի ընթացքում 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատվեցին լավ:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 4-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (առկա ուսուցման համակարգում) ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Արկադի Դավթյանը հարցազրույցի ընթացքում փաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի (Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի)՝ նախատեսված կիսամյակի 9-րդ շաբաթում, որի ընթացքում ուսանողներն ազատված են ուսումնական պարապմունքներից:

30-10-2017-04-11-2017-7

Սահմանված կարգի համաձայն` ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը նախապես տրամադրվում են ուսանողներին, կազմված տոմսերը, տարբերակները, թեստերը ստորագրվում են ամբիոնի վարիչի և կնքվում ֆակուլտետի դեկանի կողմից, ըստ այդմ էլ անցկացվում են քննությունները:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Յուրաքանչյուր քննությունից կամ ստուգումից հետո դասախոսը ուսանողների հետ իրականացնում է քննարկում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Բանավոր և թեստային ձևով անցկացված քննությունները գնահատվում են անմիջապես տեղում (լսարանում), իսկ գրավոր քննությունները 7 օրվա ընթացքում ստուգվում են դասախոսի կողմից և քննարկվում ուսանողների հետ:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով քննությունների արդյունքները տեղադրվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների գիտական  խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

 

 

Գիտական խորհրդի նիստում

2017թ. հոկտեմբերի 28-ին «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն, Գիտական խորհրդի նախագահ Ս. Ա. Առաքելյանը:

Գիտական խորհրդի նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի 2017թ. շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքների ուսումնասիրությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սիմոնյանի և ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի «Մակրոսները MSEXCEL-ում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակման երաշխավորելուն, նույն ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սմբատի Սիմոնյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար երաշխավորելուն և միջնորդելուն, մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար երաշխավորելուն և միջնորդելուն վերաբերող հարցեր: 

Գիտական խորհրդի նիստում

Գիտխորհրդի նիստում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման հայեցակարգը, Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ):

Սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը վերաբերող հարցի կապակցությամբ ելույթ ունեցավ Գիտական խորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս.Առաքելյանը, արտահայտվեցին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ներսիսյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ.Հովհաննիսյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Վ.Ավագյանը:

Գիտական խորհրդի նիստում

Հաշվի առնելով գնահատման համակարգում կատարված որոշակի փոփոխությունները (մասնավորապես ուսանողի ներկայության համար տրվող 2 միավորը հանվելու հետ կապված)՝ ելույթ ունեցողները կարևորեցին սեմինար և գործնական պարապմունքներին ուսանողների ակտիվության, դասամատյաններում դա գնահատելու և վերջնական գնահատականների մեջ արտացոլելու, ուսանողներին տրվող խորհրդատվության, նրանց ինքնուրույն աշխատելու և լրացուցիչ գրականությունից օգտվելու հանգամանքները: Առաջարկվեց, որ գործնական և սեմինար պարապմունքները վարող դասախոսների համար առաջավոր մասնագետներն անցկացնեն խորհրդատվություն:

Գիտական խորհրդի նիստում

Նիստի ընթացքում հրատարակման երաշխավորվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սիմոնյանի և նույն ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի «Մակրոսները MSEXCEL-ում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը:

Որոշվեց երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սմբատի Սիմոնյանին և ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանին դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար և միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ նրանց շնորհելու դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմելու ՀՀ ԲՈՀ:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

2017թ. հոկտեմբերի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ  Հելոուինի տոնին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը (ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Ք.Հարությունյանը  և ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ն.Գասպարյանը):

Միջոցառմանը մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտության 1-ին և 3-րդ կուրսերի ուսանողները, ներկա էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոսներ և ուսանողներ:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

Մասնակիցները միջոցառման ընթացքում ներկայացրին “Halloween”-ի (Բոլոր սրբերի երեկո, օր) ծագումը, ավանդույթները, սովորույթները: Նշվեց, որ, ըստ անգլերենի Օքսֆորդյան բառարանի, «Հելոուին» բառն առաջին անգամ հիշատակվել է 16-րդ դարում՝ որպես անգլերեն “All-Hallows-Even” (հայերեն՝ բոլոր սրբերի երեկո): Այն ժամանակ այդպես էին կոչում Բոլոր սրբերի օրվան նախորդող երեկոն։ Թեև “All Hallows” արտահայտությունը հանդիպում է նաև հին անգլերենում (ealra hālgena mæssedæg – հայերեն՝ Բոլոր սրբերի օր), բայց այն մինչև 1556 թվականը չի հանդիպում գրավոր աղբյուրներում։ “Halloween”-ն առաջացել է վաղ քրիստոնեական տոնից, ունի հեթանոսական արմատներ. այն ծագել է կելտական և հռոմեական բերքահավաքին նվիրված տոներից:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

Ներկայացվեցին “Halloween”-ի գույները` սևը և նարնջագույնը, որոնք խորհրդանշում են մահը և բերքը, տոնի մյուս խորհրդանիշները, օրինակ, Ջեքի լապտերը կամ ճրագը (անգլ.՝ Jack-o’-lantern): Այն դդում է, որի վրա փորագրված է չար, բայց միևնույն ժամանակ ծիծաղելի դեմք, իսկ դդմի ներսում տեղադրված է վառվող մոմ։ Առաջին անգամ «Ջեքի ճրագը» հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայում, բայց սկզբնական շրջանում պատրաստման համար օգտագործվել է շաղգամ կամ ճակնդեղ: Համարվում էր, որ Բոլոր սրբերի օրը տան մոտ դրված այդպիսի բանջարեղենները վանում են չար ուժերին: Երբ Հելոուինի տոնը տարածվեց Ամերիկայում, Ջեքի ճրագը սկսեցին պատրաստել դդմից, որն ավելի հասանելի էր և էժան: Ամերիկայում վրան փորագրված դդումը մինչ Հելոուինի տարածվելը համարվում էր բերքահավաքի խորհրդանիշներից մեկը: 1990 թվականին տոնի ժամանակ նրա օգտագործումն արդեն դարձել էր սովորական։ 

28-10-2017-1

Նշվեց, որ Բոլոր սրբերի տոնը կամ “Halloween”-ը նշվում է հոկտեմբերի վերջին և ամենատարածված տոներից մեկն է ԱՄՆ-ում: Այն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ են բերել իռլանդացի և շոտլանդացի ներգաղթյալները 19-րդ դարում: Այսօր այն տոնում են նաև ոչ անգլախոս եվրոպական և ԱՊՀ այլ երկրներում ոչ միայն մեծահասակները, այլ երեխաները, որոնց համար այն զվարճանալու մեծ առիթ է: Տարածված սովորույթ է հագնել դիմակահանդեսային հանդերձանք և զարմացնել ընկերներին անսովոր կերպարներով:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

 Միջոցառման ժամանակ ներկայացվեցին նաև ուսանողների հորինած սարսափ պատմությունները, որոնցից լավագույնն արժանացավ մրցանակի:

Հնչեցին տոնին նվիրված երգեր և բանաստեղծություններ:  

Վերջում տեղի ունեցավ հյուրասիրություն, որը ներառում էր տոնի ավանդական ճաշատեսակները:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

 

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

2017թ. հոկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը, որին հրավիրված էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ներսիսյանը, մասնակցում էին ամբիոնի անդամները՝ ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանի գլխավորությամբ:

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեցին ուսումնական խորհրդատուի (կուրատոր/կուրսղեկ), կրթական ծրագրի պատասխանատուի, ամբիոնի վարիչի հաշվետվությունները՝ 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ներկայացվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ուսումնական խորհրդատու Վ.Մելիքսեթյանի կողմից «ՏՄՄ» մասնագիտության 1 կուրսում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • Ուսումնական տարվա սկզբին առաջին կուրսի ուսանողներին ներկայացվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր կառուցվածքն ու ուսումնական գործընթացի կանոնակարգը, մասնաճյուղի կայքից, դասատախտակից, գրադարանից օգտվելու կարգը:
 • Իրականացվել է ուսանողների անձնական տվյալների հավաքագրում:
 • Ուսանողներին ներկայացվել են իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև ուսումնառության կրեդիտային համակարգի սկզբունքները, կրթագրքից օգտվելու կարգը։
 • Ըստ համապատասխան ժամանակացույցի՝ պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացվել 1-ին կուրսի ուսանողների հետ։
 • Լսարաններում փակցվել է եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատման, հանրագումարային և ստուգարքային դասընթացների առարկայական ցանկը՝ ըստ համապատասխան կրեդիտների։
 • Ուսանողներին ներկայացվել են դասընթացների գնահատման կարգերը:
 • Ուսանողներին տեղեկացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգի մասին: Որոշված ժամանակահատվածում հավաքվել են համապատասխան փաստաթղթեր և ներկայացվել ֆակուլտետի մանդատային խորհրդին։
 • Ուսանողներին տրամադրվել է համապատասխան խորհրդատվություն և օգնություն՝ ուսումնական գործընթացին առնչվող ցանկացած հարցի վերաբերյալ:
 • Ուսանողներին տրամադրվել է ուսումնական գործընթացին առնչվող տեղեկատվական նյութեր:
 • Վերահսկվել են ուսանողների հաճախումներն ու կարգապահությունը:
 • Յուրաքանչյուր ամիս ամփոփվել են ուսանողների հաճախումները  և ձեռնարկվել համապատասխան քայլեր /դիտողություն, գրավոր նկատողություն/։

Ամբիոնի նիստում «ՏՄՄ» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու, հոգ. գիտ. թեկն., ասիստնետ Ա.Քամալյանի կողմից ներկայացվեցին հաշվետու ժամանակահատվածում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին)  իրականացված հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • Կազմակերպվել է հանդիպում «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 1 և 2-րդ կուրսի ուսանողների հետ, պարզաբանվել կրթական ծրագրի պատասխանատուի դերը և գործառույթները:
 • Ուսումնասիրվել են դասախոսների կողմից ամբիոն ներկայացված առարկայական փաթեթները:
 • «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներին հանձնվել են կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաները:
 • Ուսումնական ծրագրի հետ կապված նորությունները ներկայացվել են ամբիոն:
 • Կազմվել է 2016-2017 թթ. համար նախատեսված կրթական մասնագիրը:
 • Կազմվել է 2017-2018 թթ. համար նախատեսված կրթական տեղեկագիրը:
 • Հետևողականորեն վերահսկվում է կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը, պարբերաբար հադիպումներ են իրականացվում ուսանողների հետ, քննարկվում են նրանց առաջարկությունները և դրանց ընթացք են տրվում:
 • Որպես կրթական ծրագրի պատասխանատու՝ մասնակցել է Դ.Սարգսյանի կազմակերպած բաց դասին՝ նվրիված Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանը ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի վերջը ամբիոնի կողմից իրականացված ուսումնագիտական և կազմակերպչական հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլանի հաստատում:
 • Դասախոսների անհատական զարգացման պլանի հաստատում:
 • Կուրսղեկի աշխատանքային պլանի հաստատում:
 • Ամբիոնի՝ 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցների հաստատում:
 • Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների և գրաֆիկների հաստատում:
 • Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերի քննարկում և հաստատում:
 • Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին գրառումների մատյանի ստեղծում:
 • Մասնաճյուղի «Ակունք» և այլ գիտական հանդեսներում հոդվածների հրատարակում:
 • Ամբիոնի վարիչ՝ մ.գ.թ Լ.Հարությունյանը, դասախոսներ հ,գ.թ. Ա Քամալյանը, Վ. Մելիքսեթյանը, է.Սիմոնյանը,   հրատարակել են հոդվածներ միջազգային գիտական հանդեսում:
 • 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերի, թեստերի քննարկում և հաստատում:
 • Բաց դասի կազմակերպում՝ նվիրված Հոգեկան առողջության միջազգային օրվան (դասը վարել է հոգ. գիտ. թեկն., ասիստենտ Դ.Սարգսյանը):
 • Ճանաչողական այց ԵՊՀ՝ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ/ լաբորատորիա և Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, ինչպես նաև Սթրեսի և ցավի կառավարման կենտրոն:
 • Տարիքային հոգեբանության դասընթացի շրջանակում «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հետ Իջևանի թիվ 1 մանկապարտեզ այցի կազմակերպում՝ նախադպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները և նրանց ուսուցման ու կրթության  մեթոդները ուսումնասիրելու նպատակով (դասախոս՝ Վ.Մելիքսեթյան):
 • Դասալսումերի կազմակերպում (Ի.Պոնոմարենկո,Ա.Կոբելյան, Լ.Սարգսյան):
 • Տարիքային հոգեբանության դասընթացի շրջանակում այցի կազմակերպում Իջևանի պոլիկլինիկա՝ մարդու պրեննատալ հոգեբանության ուսումնասիրման նպատակով:
 • Կրթական ծրագրի պատասխանատուի հաշվետվություն:
 • Կուրսղեկի (ուսումնական խորհրդատուի) հաշվետվություն:
 • Ամբիոնի վարիչի հաշվետվություն:

2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատվեցին լավ: