Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային գիտաժողով – Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ

 

Միջազգային գիտաժողով - Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ

Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոնը (ՀՀՀԿ) Հայաստանի ամերիկյան, Երևանի պետական և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանների, «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամի, «Հանուն ժողովրդավարության զարգացման» ՀԿ-ի և Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի հետ համագործակցությամբ և Գալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի աջակցությամբ 2018թ. հունիսի 22-24-ը Երևանում կազմակերպում է «Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ»  միջազգային գիտաժողովը:  

Անկախության առաջին տարիներից Հայաստանի հանրապետությունը, այլ հետխորհրդային երկրների հետ միասին, դիտարկվել է որպես «անցումային երկիր», որը խորհրդային հասարակական-տնտեսական մոդելից անցում է կատարում շուկայական տնտեսության և արևմտյան տիպի ժողովրդավարության։ Սակայն արդեն 2000-ականների սկզբին հետազոտության  «անցումային» հարացույցի արդյունավետությունը որոշ արևմտյան գիտնականների կողմից կասկածի տակ է դրվել։ Հայաստանի ներսում այդ հարացույցը թեև օգտագործվում է որպես արտաքին աշխարհի հետ շփման լեզու, տեղացի գիտնականների մոտ առավել տարածված է ավանդական «ազգայնական» մոտեցումը։ Այնինչ, գնալով ակնհայտ է դառնում, որ ինչպես «տրանզիտիվ», այնպես էլ «ազգայնական» դիսկուրսներն ի վիճակի չեն նկարագրել այսօրվա Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրողությունները:

Գիտաժողովը նպատակ ունի հայաստանյան հասարակական, տնտեսական և մշակութային իրողությունների ռացիոնալ վերլուծությամբ քայլ անել դեպի նոր հասարակագիտական դիսկուրսի ձևավորումը` «քվազի-հայրենասիրական» և «քվազի-արևմտյան» մոտեցումներին քննադատական այլընտրանք հանդես գալով:

Գիտաժողովին մասնակցելու ենք հրավիրում այն գիտնականներին ու հետազոտողներին, ովքեր ներգրավված են կամ հետաքրքրված են հետևյալ թեմաների ուսումնասիրությամբ.

 • Արդի հայաստանյան հասարակության սոցիալական կառուցվածքը
 • Հայաստանում գործող իրական սոցիալական և տնտեսական մեխանիզմները
 • Ղարաբաղյան հակամարտության ազդեցությունը Հայաստանի ներքին քաղաքականության վրա 
 • Հանրային ոլորտի յուրահատկությունը և քաղաքացիական շարժումները
 • «Եկեղեցի – հասարակություն – պետություն» եռյակն այսօր
 • Հայաստանը հետգաղութային հետազոտությունների համատեքստում
 • Սովետահայ արդիականացման յուրահատկությունները
 • Ավանդականությունը և արխայիկան այսօրվա Հայաստանում
 • Հայ ազգայնականության կերպափոխման փուլերը և արդի վիճակը
 • Հայաստանի հանրապետության տեղը հայ «անդրազգի» (Հայաստան – Արցախ – Սփյուռք եռյակի) համակարգում
 • Հայաստանի հանրապետություն՝ հայացք Սփյուռքից
 • Քաղաքական դիսկուրսը արդի Հայաստանում
 • ԶԼՄ-ներում տարածված դիսկուրսների քննադատական վերլուծությունը
 • Հասարակագիտական հետազոտությունների (այդ թվում՝ կիրառական սոցիոլոգիայի) մեթոդաբանության գաղափարախոսական գործառույթները և դրանց քննադատական վերլուծությունը
 • Հետխորհրդային հասարակությունների նկարագրության համար օգտագործվող մոդելների մեթոդաբանական ռելևանտության քննական վերլուծությունը
 • ՀՀ-ում իրականացվող կրթական ստրատեգիաները

Գիտաժողովի կազմկոմիտեն բաց է նաև այս հարցերին առնչվող այլ առաջարկների առջև:

Մասնակցել ցանկացող գիտնականներն ու հետազոտողները իրենց հայտերը կարող են ուղարկել conference.armenia2018@gmail.comէլեկտորոնային հասցեին: Դրանք պետք է լինեն ոչ ավել քան 500 բառ և պետք է ներառեն.

 1. Ամփոփ առաջարկը
 2. Հեղինակի անուն ազգանունը և կոնտակտային տվյալները
 3. Հաստատությունը (եթե կա)
 4. Կարճ ինքնակենսագրությունը (BIO) ոչ ավել քան 100 բառ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են` հայերենը, անգլերենը և ռուսերենը:

Առաջարկները կարելի է ուղարկել մինչեւ 2018թ. հունվարի 20-ը: Հայտերի ընտրությունը կամփոփվի 2018 թ. հունվարի 30-ին: Արտասահմանյան մասնակիցների համար հնարավոր է ճանապարհածախսի և կեցության ծախսերի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում, եթե մասնակիցը ներկայացնի դրա անհրաժեշտության հիմնավորում:

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել մեզ նույն հասցեով` conference.armenia2018@gmail.com

ԵՊՀ ՈՒԳԸ 5-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ԵՊՀ Երևանի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) կազ­­­մա­կեր­պում է 5-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հան­րա­պե­տու­թյան հիմնադրման 100-ամյա­կին: Գիտաժողովը ուսանողներին, ասպիրանտներին և երի­տա­սարդ գիտնականներին հնարավո­րու­թյուն է ընձեռում ակադեմիական լսարանին ներ­կա­յաց­նելու իրենց գիտական հետազո­տու­թյան արդյունքները, կատարելագործելու գի­տա­կան աշ­­խատանք կատարելու հմտությունները, ինչպես նաև կապեր հաստատելու Հայաս­տանի և ար­­տերկրի երիտասարդ հետա­զո­տող­ների հետ:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Գիտական նստաշրջանին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և մինչև 35 տարեկան երիտասարդ գիտնականներ բոլոր երկրների բուհերից ու այլ գիտա­հետազո­տական հաստատություններից: 35 տարեկանից բարձր մասնագետները կարող են նստաշրջա­նին մասնակցել որպես հրավիրյալ զեկուցողներ՝ ներկայացնելով իրենց գիտա­կան հետազոտության արդյունքները կամ խոսել իրենց մասնագիտության արդի հիմ­նախնդիր­ների շուրջ: Զեկուցումների առավելագույն տևողությունը 15 րոպե է:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018 թ. փետրվարի 19-ը լրացնել առցանց հայտա­դի­մու­մը, իսկ զեկուցման սեղմագիրը[1] (200-300 բառ)՝ ուղարկել ՈՒԳԸ էլ. փոստի հաս­ցեին՝ sss@ysu.am:

Ստացված հայտերն անցնելու են մասնագիտական դիտարկման փուլ, և միայն դրա­կան արդ­­յունքի պարագայում կհաստատվի հայտատուի մասնակցությունը գիտական նստաշրջա­­նին: Դիտարկման արդյունքների վերաբերյալ հայտատուները կծանուցվեն մինչև 2018 թ. մարտի 15-ը:

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ

Գիտաժողովի բոլոր զեկուցողներին տրվելու են մասնակցության հավաստագրեր:

Գիտական նստաշրջանին զեկուցված նյութերը գրախոսության փուլը հաղթահարելու պա­րա­­գա­յում տպագրվելու են «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պար­բե­րականում: Պարբերականի էլեկտրո­նա­յին հա­մար­ները տեղադրված են ԵՊՀ ՈՒԳԸ հրատարակումների կայքում՝ www.ssspub.ysu.am:

Հայտարարության տեղեկատվական թերթիկը հասանելի է այստեղ:

 


[1] Մեկ մասնակիցը կարող է ներկա­յաց­նել միայն մեկ զեկուցում: Մեկից ավե­լի հայտ ներկայացնելու պարագայում զեկուցման կթույլատրվի ներկայացված վերջին հայտը, եթե հայտատուն չի տեղե­կաց­նում այլ նախընտ­րու­թյան մասին:

Աղբյուրը` http://www.ysu.am

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ՝ 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի գործունեությունը գնահատվեց «գերազանց»

2017թ. դեկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընդլայնված նիստը, որը վարում էր ԵՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ Մհեր Հակոբյանը:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց «գերազանց»

Ներկա էին ԵՊՀ-ի բոլոր ֆակուլտետների, կենտրոնների, ինստիտուտների և Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ների ներկայացուցիչներ:

Մ.Հակոբյանը, ողջունելով բոլոր մասնակիցներին, նշեց, որ այս ուստարվա ընդլայնված նիստը տարբերվում է մյուս նիստերից, քանի որ ամփոփվում է նաև հոբելյանական տարին: Նա փաստեց, որ 4-րդ միջազգային գիտաժողովին ներկայացվել է 400 հայտ՝ 25 երկրների 57 բուհերից, զեկուցումներով հանդես են եկել 14 երկրների 350 մասնակիցներ, և այն այս տարվա ամենակարևոր միջոցառումներից էր:

Նա ներկայացրեց նաև այս կիսամյակի նոր ծրագիրը՝ «Հետադարձ հայացք»-ը, որի շրջանակներում անցկացվում են հարցազրույցներ ՈՒԳԸ նախկին նախագահների հետ՝ ներկայացնելով նրանց փորձը, հմտություններն ու հիշողությունները:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց «գերազանց»

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեցին նաև ՈՒԳԸ համալրումները և ձեռքբերումները, ֆակուլտետային ՈՒԳԸ և հանձնաժողովների ցուցանիշները:

Ակտիվ գործունեություն ծավալած ստորաբաժանումները և ՈՒԳԸ ակտիվ անդամները պարգևատրվեցին հավաստագրերով և գրքերով։

ԵՊՀ 5 ֆակուլտետների և Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունների գործունեությունը գնահատվել էր «գերազանց»:

Պարգևը ստացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ նախագահ Հրանտ Ղարագյոզյանը:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց «գերազանց»

Պարգևատրվեց նաև մասնաճյուղի ՈՒԳԸ ակտիվ անդամ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Նառա Մնացականյանը:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց «գերազանց»

Եզրափակելով իր խոսքը՝ Մհեր Հակոբյանը ներկայացրեց նաև հաջորդ տարվա գլխավոր միջոցառումը՝ 5-րդ միջազգային գիտաժողովը, որը տեղի կունենա ապրիլի 16-20-ը և նվիրված կլինի Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին:

Նիստը եզրափակվեց պարգևատրման հատուկ արարողությամբ: Քանի որ նիստը վերջինն էր ՈՒԳԸ փոխնախագահ Մարիամ Մարտիրոսյանի համար, ՈՒԳԸ նախագահ Մհեր Հակոբյանը շնորհակալություն հայտնեց 6 տարիների ընթացքում ՈՒԳԸ գործունեության մեջ նրա մեծ ներդրման համար և նրան պարգևատրեց պատվոգրով:

 

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

2017թ. դեկտեմբերի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ թիմային ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնության եզրափակիչ փուլը, որը կազմակերպել էին Ուսանողական գիտական ընկերությունը և Ուսանողական խորհուրդը:

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

Եզրափակիչ փուլին մասնակցում էին ֆակուլտետների ուժեղագույն թիմերը` Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» 2-րդ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» 2-րդ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 3-րդ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» 1-ին կուրսերի թիմերը։ 

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

Ներկա էին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Ա.Մարգարյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Վ.Աղաբաբյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի օգնական Ա.Ազատյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս Ա.Եգանյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը, ուսանողական կառույցների նախագահները և ուսանողներ:

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

Թիմային ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնության եզրափակիչն անցկացվեց 3 փուլով։

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

3-րդ փուլում ցուցադրվեցին «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի արտադրության ֆիլմերից փոքրիկ հատվածներ, և թիմերը պետք է կռահեին, թե որ ֆիլմից է տվյալ հատվածը։

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

Խաղն ընթացավ թեժ մրցակցության պայմաններում, և համառ պայքարից հետո 1 միավորի առավելությամբ արդեն 2-րդ տարին անընդմեջ հաղթող ճանաչվեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը։

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ տեղերը զբաղեցրին համապատասխանաբար «Տնտեսագիտության տեսություն» 2-րդ, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 3-րդ և «Դիզայն» 1-ին կուրսերի թիմերը։

3-րդ և 4-րդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը արժանացան շնորհակալագրերի, 2-րդ տեղը զբաղեցրած թիմը` պատվոգրի։

Մասնաճյուղային ինտելեկտուալ խաղում կրկնակի հաղթանակ տարած  «Պատմություն» 2-րդ կուրսի թիմին տրվեց փոխանցիկ գավաթը, պատվոգիր և հուշանվեր։

Ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնությունում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

 

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

2017թ. դեկտեմբերի 13-ին՝ 5-րդ մոտոհրաձգային կամավորական բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի առթիվ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ միջոցառում, որին մասնակցում էին բուհի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ՝ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ,  ԵԿՄ անդամներ, բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյաներ, ՀՀ ՊՆ Իջևանի զորամասի հրամանատար, գնդապետ Վ.Հովսեփյանը, Իջևանի Սբ. Ներսես Շնորհալի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սիմեոն քահանա Առաքելյանը, ուսանողներ, հյուրեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

5-րդ կամավորական բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի առթիվ շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, ԵԿՄ Տավուշի մարզային կազմակերպության փոխնախագահ Ս. Ա. Առաքելյանը և ընթերցեց այդ կապակցությամբ ԵԿՄ վարչության նախագահ, Արցախի հերոս, զորավար Մանվել Գրիգորյանի հղած ուղերձը, որտեղ մասնավորապես նշված էր. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

«Եռասերունդ Երկրապահ կամավորականների միության, Հանրապետության բոլոր երկրապահների, 5-րդ բրիգադի մարտիկների, պատանի, երիտասարդ երկրապահների և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլորիս՝ 5-րդ կամավորական բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի առթիվ: Մաղթում եմ բոլորիս քաջառողջություն և հաջողություններ ընդհանուր գործունեության մեջ: Շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին և հայոց բանակին, քանի որ բրիգադը բոլոր մարտական առաջադրանքները փայլուն կատարել է:

5-րդ բրիգադը կազմավորվեց 1992 թվականի նոյեմբերի 28-ին՝ դառնալով կամավորականների և զինծառայողների գործակցությամբ ստեղծված առաջին խոշոր միավորումը: Բրիգադի կազմում ընդգրկվեցին ՀՀ գրեթե բոլոր շրջանների կամավորականները, կամավորական ջոկատներն ու գումարտակները: 5-րդ բրիգադը կատարեց իր առջև դրված խնդիրները, անցավ փառապանծ մարտական ուղի և ռազմադաշտից վերադարձավ հաղթանակով: Արցախյան պատերազմի դաժան տարիներին բրիգադը ամենամեծ բանակային կազմավորումն էր՝ Արցախի պաշտպանության բանակից հետո: Հայ ժողովրդին պարտադրված պատերազմում ձեռք բերած հաղթանակի մեջ անգնահատելի է 5-րդ բրիգադի դերը, և իր մարտիկների կյանքի ու առողջության գնով վաստակած հաղթանակաբեր գործունեության համար բրիգադն անվանվեց Լեգենդար և Հաղթական:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

Հայոց զինուժի հաղթանակի պատմության մեջ ոսկե տառերով է գրված 5-րդ բրիգադը և նրա յուրաքանչյուր մարտիկի հերոսական մարտական ուղին: Այդ  մարտական ուղին անցնում է Արցախյան ազատամարտի հյուսիսային ու հարավային ռազմաճակատներով և հասնում է Արցախի ու ՀՀ պետական սահմանների ամրապնդմանն ու հայոց բանակի հզորացմանը:

Ես հպարտ եմ, ինձ համար պատիվ է, որ եղել եմ 5-րդ բրիգադի հրամանատարը, հպարտ եմ, որ մարտնչել եմ 5-րդի խիզախ հերոսների հետ, որ նահատակվեցին հանուն հայրենիքի ազատագրման ու հանուն խաղաղության: Ես հպարտ եմ, որ ծառայել եմ ձեզ հետ, սիրելի՛ 5-րդցիներ: Հպարտ եմ, որ այսօր բոլորս միասին 5-րդ բրիգադի փառքն ու հմտությունը փոխանցում ենք նոր սերնդին՝ երիտասարդ ու պատանի երկրապահներին: Ձեզանից շատերն աշխատում են դպրոցներում պատանի երկրապահների հետ և իրենց փորձը փոխանցելով նոր սերնդին՝ կազմակերպում են Պատանի երկրապահ ակումբի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործընթացը, շարունակում են բրիգադի առաքելությունը: Ես հավատում եմ, որ նոր սերունդը տեր կկանգնի 5-րդի ձեռքբերումներին:

Լեգենդար բրիգադի փառապանծ մարտիկների համար իսկական փորձություն էր 2016-ի ապրիլյան պատերազմը: Դարձյալ, առանց վարանելու, 5-րդցիները կանգնեցին առաջնագծում, դիրքապահ հայ զինվորի կողքին: 5-րդ բրիգադի հետ ճանապարհ անցած հայորդին ցմահ էլ հայրենիքի զինվորն է և նույնիսկ մահից հետո էլ երկնքից է հսկում հայ ազգի անդորրը:

Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս՝ բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի առթիվ: Շնորհավորում եմ բոլորին՝ և՛ զոհվածներին, և՛ ողջերին՝ անուն առ անուն:

Փա՛ռք 5-րդ բրիգադի նահատակ հերոսներին: Փա՛ռք հերոսներ ծնող հերոս հայ մայրերին: Փա՛ռք հայ ժողովրդին պարտադրված վերջին պատերազմի բոլոր նահատակներին՝ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ:

Փա՛ռք նաև բոլոր նրանց, ովքեր հիշում ու մեծարում են նահատակ ընկերներին, շարունակում են նրանց գործը և փառավորում ապրողներին»:

Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին մեր անմահացած հերոսների սուրբ հիշատակը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

Տեր Սիմեոն քահանան հնչեցրեց Տերունական աղոթքը, օրհնեց բոլոր ներկաներին, հայ ընտանիքները, որոնց համար երկրապահ զինվոր ունենալը միշտ էլ առանձնահատուկ հպարտությամբ, սիրով ու նվիրումով է լցրել նրանց հոգիները, օրհնեց դահլիճում ներկա մեր եռասերունդ (ավագ, երիտասարդ և պատանի) երկրապահներին, ովքեր պատվով ու պատասխանատվությամբ են իրականացնում հայրենիքը պաշտպանելու, նրա սահմանները անսասան պահելու, մատաղ սերնդի հոգևոր ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

Ցուցադրվեց բրիգադի հերոսական գործունեության վերաբերյալ կարճ ֆիլմ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

Ապա 5-րդ բրիգադի կազմավորման 25-րդ տարեդարձին ՀՀ երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալներով ու պատվոգրերով պարգևատրվեցին մի շարք պաշտոնյաներ, երկրապահներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած երկու տասնյակ ուսանողներ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

ԵԿՄ հուշամեդալներով պարգևատրվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 2, հեռակա ուսուցման համակարգի 16 ուսանողներ.

Առկա ուսուցման համակարգ.

 1. Միրզոյան Բորիս Գարիկի (ՏՏ III),
 2. Խաչատրյան Տիգրան Հենրիկի (ԿԱ III):

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողները պարգևատրվեցին ԵԿՄ հուշամեդալմներով

Հեռակա ուսուցման համակարգ.

 1. Աբովյան Արտուշ Արմենի (ՏՏ  II),
 2. Մելիքսեթյան Ժորա   Վանիկի   (ՏՏ  II),
 3. Պետրոսյան Արշալույս   Աշոտի (ՏՏ  II),
 4. Արամյան Հրաչ   Ալբերտի (Ֆինանս. I),
 5. Պետրոսյան Արթուր   Աշոտի      (Ֆինանս. I),
 6. Եգանյան Վահագն   Գարիկի      (Պ I),
 7. Օթարյան Աշոտ   Հովիկի (Պ II),
 8. Սիրադեղյան Մանվել   Մուշեղի (Պ II),
 9. Աղինյան Հրանտ   Անդրանիկի (Հ I),
 10. Մանուչարյան Արամ   Արթուրի (Հ II),
 11. Երիցյան Արամ   Սուրենի (ԻԿՄ II),
 12. Աղասարյան Կարեն   Յուրայի    (ԲԲ I),
 13. Հախվերդյան Գարիկ   Արտիկի (ԲԲ I),
 14. Իսախանյան Աշոտ   Հարությունի (ԲԲ I),
 15. Մելքոնյան Վարշամ   Սերգոյի (ԲԲ II),
 16. Եսայան Վահե   Էդվինի   (ՔԿԳ II):