Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ավարտական կուրսերի քննությունները