Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարտի 15-ի տնօրենության նիստում

2016թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դասամատյանների հետ տարվող աշխատանքներին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց հետևողական լինել դասամատյանը վարելու մասին ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող կարգը պահպանելու հարցում:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Ընդգծվեց, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել ուսանողների պրակտիկ գիտելիքների զարգացմանը, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, մասնաճյուղում կրթության որակի շարունակական բարելավմանը:

Փետրվարի 25-ի տնօրենության նիստում

2016թ. փետրվարի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Փետրվարի 25-ի տնօրենության նիստում

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2015-16 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփմանը, այս ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ու ավարտական աշխատանքների նախապատրաստմանը վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2015-16 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանն անցկացվել է կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող 655 ուսանողներից 646-ը հանձնել են բոլոր քննությունները, ակադեմիական պարտք ունի 9 ուսանող, հեռակա ուսուցման համակարգ է տեղափոխվել 5 ուսանող:

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 97.8%:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի առաջադիմությունը կազմում է 100%, Տնտեսագիտության ֆակուլտետինը՝ 96.8%:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետն ունի 99.4% առաջադիմություն, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը՝ 95% առաջադիմություն:

2015-16 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ու ավարտական աշխատանքների նախապատրաստման կապակցությամբ նշվեց, որ մասնաճյուղի բոլոր ամբիոնների ու ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում քննարկվել է այդ հարցը, և բուհում տարվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

 

 

 

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. փետրվարի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի  մի շարք ներկայացուցիչներ: 

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության նիստում հիմնականում ամփոփվեցին  2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքները:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեց, որ անհրաժեշտ է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել ամբիոնների կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերի համապատասխան՝ դասախոսների մուտքերի ապահովման հարցը: 

Ներկայացվեց, որ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները հետևողական լինեն, որ յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում դասախոսի կողմից ուսանողներին տրամադրվեն ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը, մասնաճյուղում բարձրացվի մենթորության ինստիտուտի գործունեության արդյունավետությունը:

Ամփոփելով նշվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները   2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի դասերը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

Հունվարի 8-ի տնօրենության նիստում

2016թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության՝ այս տարվա անդրանիկ նիստը՝ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանին, 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

meeting-of-directorate-08-01-2016

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը փաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է սահմանված կարգով, ըստ համապատասխան ժամանակացույցների: Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու համար քննությունների արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետների ցուցատախտակներին և տեղադրվում են մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում: Բացի այդ՝ արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

Նշվեց, որ ստուգարքային շրջանի առաջադիմությունը կազմել է 70%:  

Մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում քննաշրջանը կտևի ս.թ. հունվարի 8-25-ը: Հեռակա ուսուցման համակարգում II ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունները կսկսվեն ս.թ. հունվարի 11-ից:

Մյուս հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, և մասնաճյուղը լիովին պատրաստ է 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակին:

 

 

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

2015թ. դեկտեմբերի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին գիտական խորհրդի` տարեվերջյան ընդլայնված նիստ հրավիրելու, 2014-2015 ուստարվա II կիսամյակում մասնաճյուղում անցկացված Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների մասին մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես ներկայացվեցին առաջիկա գիտխորհրդի նիստում քննարկվելիք հարցերը, որոնք վերաբերում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագրի կատարմանը, մասնաճյուղի` 2015թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականին, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) քննարկմանը, մասնաճյուղի` 2014-15թթ. ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016-2020թթ. ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը:

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

Գիտխորհրդում ընդգրկվելիք ընթացիկ հարցերից հատկանշական են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենության կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելուն, ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողական նպաստների պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգում փոփոխություն կատարելու համար ձևավորված հանձնաժողովի, մասնաճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի և ԵՊՀ ԻՄ-ի զինանշանի, դրոշի, օրհներգի, հուշամեդալի էսքիզների պատրաստման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի կատարած աշխատանքներին վերաբերող հարցերը: