Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. փետրվարի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի  մի շարք ներկայացուցիչներ: 

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության նիստում հիմնականում ամփոփվեցին  2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքները:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեց, որ անհրաժեշտ է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել ամբիոնների կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերի համապատասխան՝ դասախոսների մուտքերի ապահովման հարցը: 

Ներկայացվեց, որ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները հետևողական լինեն, որ յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում դասախոսի կողմից ուսանողներին տրամադրվեն ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը, մասնաճյուղում բարձրացվի մենթորության ինստիտուտի գործունեության արդյունավետությունը:

Ամփոփելով նշվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները   2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի դասերը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

Հունվարի 8-ի տնօրենության նիստում

2016թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության՝ այս տարվա անդրանիկ նիստը՝ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանին, 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

meeting-of-directorate-08-01-2016

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը փաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է սահմանված կարգով, ըստ համապատասխան ժամանակացույցների: Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու համար քննությունների արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետների ցուցատախտակներին և տեղադրվում են մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում: Բացի այդ՝ արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

Նշվեց, որ ստուգարքային շրջանի առաջադիմությունը կազմել է 70%:  

Մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում քննաշրջանը կտևի ս.թ. հունվարի 8-25-ը: Հեռակա ուսուցման համակարգում II ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունները կսկսվեն ս.թ. հունվարի 11-ից:

Մյուս հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, և մասնաճյուղը լիովին պատրաստ է 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակին:

 

 

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

2015թ. դեկտեմբերի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին գիտական խորհրդի` տարեվերջյան ընդլայնված նիստ հրավիրելու, 2014-2015 ուստարվա II կիսամյակում մասնաճյուղում անցկացված Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների մասին մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես ներկայացվեցին առաջիկա գիտխորհրդի նիստում քննարկվելիք հարցերը, որոնք վերաբերում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագրի կատարմանը, մասնաճյուղի` 2015թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականին, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) քննարկմանը, մասնաճյուղի` 2014-15թթ. ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016-2020թթ. ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը:

Դեկտեմբերի 16-ի տնօրենության նիստում

Գիտխորհրդում ընդգրկվելիք ընթացիկ հարցերից հատկանշական են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենության կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելուն, ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողական նպաստների պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգում փոփոխություն կատարելու համար ձևավորված հանձնաժողովի, մասնաճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի և ԵՊՀ ԻՄ-ի զինանշանի, դրոշի, օրհներգի, հուշամեդալի էսքիզների պատրաստման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի կատարած աշխատանքներին վերաբերող հարցերը:

Դեկտեմբերի 3-ի տնօրենության նիստում

2015թ. դեկտեմբերի 3-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Դեկտեմբերի 3-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին հեռակա ուսուցման համակարգի` 2015-16 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասերի ամփոփման, մասնաճյուղի` 2016թ. ընդունելության կրթական ծրագրերի հաստատման, ըստ ՌԾ-ի` մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները տնօրենությանը ներկայացնելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի` 2015-16 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասերն անցկացվել են սահմանված կարգով, ձախողումներ չեն արձանագրվել:

Դեկտեմբերի 3-ի տնօրենության նիստում

Հաջորդ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ 2016 թվականին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ընդունելություն է իրականացնելու 13 կրթական ծրագրերով, որոնցից 3-ը («Նախնական զինվորական պատրաստություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Համակարգչային գրաֆիկա») մասնաճյուղում նոր են:

Այդ կրթական ծրագրերը ներդրվել են` հաշվի առնելով ՀՀ-ի և հատկապես տարածաշրջանի աշխատաշուկայում դրանց ունեցած մեծ պահանջարկի վերաբերյալ մասնագետների, արտաքին շահակիցների, մարզի կրթության ոլորտի պատասխանատուների կարծիքները:

Մյուս հարցի հետ կապված` մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը տնօրենությանը ներկայացնել ըստ ՌԾ-ի` իրենց տարեկան հաշվետվությունները:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2015թ. հոկտեմբերի 13-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ-ի` 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի և դրա իրականացման ժամանակացույց-պլանի նախագծերին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետների կանոնադրությունների նախագծերին, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարներին, ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց ծանոթանալ ԵՊՀ-ի` 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի և դրա իրականացման ժամանակացույց-պլանի նախագծերին և մինչև նոյեմբերի 1-ը ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոն ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ:

Հաջորդ հարցի հետ կապված` մասնաճյուղի իրավախորհրդատուին, ֆակուլտետների դեկաններին, գիտքարտուղարին հանձնարարվեց, ֆակուլտետների կանոնադրությունների նախագծերից ելնելով, վերամշակել մասնաճյուղի չորս ֆակուլտետների կանոնադրությունները և ներկայացնել մասնաճյուղի գիտական խորհրդի հաստատմանը:

Մյուս հարցի կապակցությամբ մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց մինչև ս.թ. նոյեմբերի 15-ը ՄԿՈԱ բաժին ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ իրենց հաշվետվությունները: