Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ապրիլի 15-ի տնօրենության նիստում

2015թ. ապրիլի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին դեկանատների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղիներին վերաբերող հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի դեկանատների աշխատանքները կանոնակարգելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչպես նաև ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության 14-րդ հոդվածի ա) և բ) կետերով` որոշվեց.

• Ֆակուլտետներում ամիսը երկու անգամ անցկացնել դեկանատի նիստ (հունվար և հունիս ամիսներին` մեկ անգամ)` դեկանատի կազմում ընդգրկելով ֆակուլտետի դեկանին, դեկանի տեղակալին, քարտուղարին, ուսումնական խորհրդատուին, ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի նախագահներին, կուրսերի ավագներին:

• Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին` ամիսը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել ֆակուլտետի դեկանին:

• Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչին` նախորդ ամսվա դեկանատի նիստում քննարկված հարցերի, խնդիրների ու առաջարկությունների մասին զեկուցել մասնաճյուղի տնօրենին:

• Սույն որոշման իրականացման վերահսկողության համար պատասխանատու նշանակել տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին:

Այս կարգը սահմանվեց նաև տնօրենության նիստերում քննարկված հարցերի, խնդիրների ու առաջարկությունների նկատմամբ. յուրաքանչյուր Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգից առաջ լսել մասնաճյուղի տնօրենի հաշվետվությունը:

 

Մարտի 31-ի տնօրենության նիստում

2015թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին հրավիրված էին մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, ուսումնական խորհրդատուները:

Քննարկվեցին մասնաճյուղում գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին կազմակերպվելիք միջոցառումների անցկացման, 2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների կարգապահության մասին մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում կհրավիրվի Գիտական խորհրդի նիստ` ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու, անգլերեն լեզվի կենտրոն ստեղծելու, «Հայոց լեզու և գրականություն» դասընթացի դասավանդման վերաբերյալ օրակարգային հարցերով:

2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների կարգապահության հետ կապված` նշվեց, որ ամփոփված արդյունքների համաձայն` «Լավագույն կուրս» են ճանաչվել «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության երրորդ կուրսերը:

Կարգապահությամբ աչքի են ընկնում նաև «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին և երկրորդ, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության երրորդ, «Պատմություն» մասնագիտության երկրորդ, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երկրորդ, «Սերվիս» մասնագիտության երրորդ, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երկրորդ, «Դիզայն» մասնագիտության առաջին կուրսերը:

Որոշվեց`

• 2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների հաճախումները գնահատել բավարար:

• Հանձնարարել ՄԿՈԱ բաժնին ուսանողների կարգապահության խնդիրների ուղղությամբ կատարել վերլուծական աշխատանք:

• Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևել ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված ուսումնական պրոցեսի իրականացման ժամանակացույցների պահպանմանը:

2015թ. մարտի 2-ի տնօրենության նիստում

2015թ. մարտի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2014-2015 ուսումնական տարվա` հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին լուծարքային շրջանի և առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի ամփոփման մասին հարցեր:

Ամփոփելով հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին լուծարքային շրջանը` մասնավորապես նշվեց, որ Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդգրկված 1008 ուսանողներից քննաշրջանին մասնակցել են 972-ը: Ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 42%:

Ամենաբարձր առաջադիմությունը (100%) ունեցել են «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողները:

Բարձր առաջադիմություն են ցուցաբերել նաև «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները (73,9%), նույն մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանողները (72,2%), «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողները (66,7%), «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության հինգերորդ կուրսի ուսանողները (65,9%):

Նիստի ընթացքում 2014-2015 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին լուծարքային շրջանի և առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

2015թ. հունվարի 18-ի տնօրենության նիստում

2015թ. հունվարի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալ. Գրիգորյանը, տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Սարուխանյանը, Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանը:

Տնօրենության նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2014-2015 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների, ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի` 2-րդ կիսամյակի աշխատանքային պլանի և ժամանակացույցի, մասնաճյուղի ֆակուլտետների խորհուրդների ընդլայնված նիստեր անցկացնելու մասին մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ կազմված են 2014-2015 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները, ուսումնական ծրագրերը լիակատար իրականացնելու նպատակով առկա ուսուցման համակարգի` 2014-2015 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասերը նախատեսված է սկսել փետրվարի 5-ից:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց մասնաճյուղի առաջիկա գիտական խորհրդի նիստի քննարկմանն ու հաստատմանը ներկայացնել 2-րդ կիսամյակի աշխատանքային պլանը և բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման` 2014-2015 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ժամանակացույցը:

Օրակարգային մյուս հարցի հետ կապված` որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և բաժինների վարիչներին կազմել ու տնօրենությանը ներկայացնել ֆակուլտետների խորհուրդների ընդլայնված նիստերի և բաժինների վարիչների հաշվետվությունների ժամանակացույցները:

Դեկտեմբերի 19-ի տնօրենության նիստում

2014թ. դեկտեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ կազմակերպելու, 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ որոշվեց Գիտական խորհրդի` այս տարվա վերջին ընդլայնված նիստն անցկացնել դեկտեմբերի 25-ին` ժամը 13:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում:

Մյուս հարցի վերաբերյալ որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին համապատասխան հրամանով մինչև 90 ժամ բացակայություն ունեցող ուսանողներին ներկայացնել հեռացման:

Տնօրենության նիստի վերջում մատուցվեց հաճելի անակնկալ. Ս.Առաքելյանի կողմից տնօրենության անդամներին տրվեցին հուշանվերներ` 2015 տարվա խորհրդանիշի տեսքով: