Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դեկտեմբերի 3-ի տնօրենության նիստում

2014թ. դեկտեմբերի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ բոլոր ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը հանձնված են ուսանողներին:

Քննաշրջանի բոլոր գրաֆիկները կազմված և ներկայացված են հաստատման:

Ըստ գրաֆիկների` դեկտեմբերի 8-27-ը անցկացվելու են ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, իսկ դեկտեմբերի 15-27-ը` ստուգարքները:

Հանրագումարային քննությունները սկսվելու են 2015թ. հունվարի 8-ից:

Հոկտեմբերի 27-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմին խրախուսելու կարգ սահմանելու, մասնաճյուղում 2014թ. նոյեմբերի 3-ից մինչև 30-ը ուսումնական ժամատախտակը ժամանակավոր փոխելու մասին մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ մասնաճյուղի աշխատակիցներին խրախուսելիս պետք է հաշվի առնվեն նրանց աշխատանքային կարգապահությունը, բարեխղճությունը, նոր մեթոդների կիրառումը, լրացուցիչ աշխատանքի կատարումը և այլն:

Իրենց գործառութային պարտականությունների օրինակելի կատարման, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, շարունակական անբասիր աշխատանքի, նորամուծությունների, գիտահետազոտական և հասարակական ակտիվ աշխատանքների համար ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցներին խրախուսելու նպատակով որոշվեց`
1. Մասնաճյուղում ստեղծել համապատասխան կարգ մշակող հանձնաժողով` հետևյալ կազմով.

• Արկադի Ցոլակի Դավթյան – Ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

• Ալբերտ Սարգսի Հովհաննիսյան – ԱԿ բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու,

• Կամո Բենիկի Այվազյան – Վարչատնտեսական վարչության պետ,

• Ալեքսան Շամիլի Մարգարյան – Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ, արհբյուրոյի նախագահ, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ,

• Մելանյա Մեսրոպի Մխիթարյան – գլխավոր հաշվապահ,

• Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյան – ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ:

2. Հանձնաժողովի նախագահ Ա.Դավթյանին հանձնարարել մինչև նոյեմբերի 10-ը ավարտել և հաստատման ներկայացնել մասնաճյուղի աշխատակիցներին խրախուսելու կարգը` առաջնորդվելով ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության և մասնաճյուղի կանոնադրության ու ներքին կարգապահական կանոնների համապատասխան դրույթներով և հոդվածներով:

3. Մինչև խրախուսելու կարգի մշակումը լիազորել տնօրենությանը` որոշելու տվյալ ամսում պարգևատրման ներկայացվող աշխատակիցների ցանկն ու չափորոշիչները:

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

1. 2014թ. նոյեմբերի 3-ից մինչև 30-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կազմակերպել 75 րոպեանոց դասաժամեր` հետևյալ ժամատախտակով.

I դաս – 9:15 – 10:30
II դաս – 10:40 –11:55
III դաս – 12:15 – 13:30
IV դաս – 13:40 – 14:55
V դաս – 15:05 – 16:20
VI դաս – 16:30 –17:45:

2. Հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին, ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչին` ներկայացված ժամանակահատվածում կազմակերպել ուսումնական գործընթացը` համաձայն հաստատված ժամատախտակի:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ուսումնական խորհրդատուները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ֆակուլտետների խորհուրդների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման, 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ընթացքի մասին հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ ֆակուլտետների խորհուրդները պետք է բաղկացած լինեն 11 հոգուց, որոնց 25-30%-ը պետք է լինեն ուսանողներ: Որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին ըստ կանոնակարգի կազմել և մինչև շաբաթվա վերջը հաստատման ներկայացնել ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերը:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման հարցը քննարկել ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ` կազմակերպված ու բարձր մակարդակով դրանք անցկացնելու համար:

Հոկտեմբերի 15-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին հոկտեմբերի 17-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու, Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցեր:

Որոշվեց հոկտեմբերի 17-ին մասնաճյուղում հրավիրել գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1. Հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքների մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի ռազմավարական ծրագրի 2011-2015թթ. կատարման ընթացքի մասին
/Զեկուցող` Մ. Ա. Ճաղարյան/

3. ԵՊՀ ԻՄ-ում «Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ
դասախոսների աջակցման կենտրոն» ստեղծելու մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

4. Ընթացիկ հարցեր:

Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ որոշվեց.

• Հեռակա ուսուցման բաժնի դասապրոցեսի նորմալ անցկացման նպատակով ըստ մասնագիտությունների նշանակել պատասխանատուներ («Հայոց լեզու և գրականություն» – Մ.Սարուխանյան, «Պատմություն» – Ն.Մարգարյան, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» – Ա.Ղուկասյան, «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» – Գ.Գասպարյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» – Վ.Աղաբաբյան):

• Հանձնարարել Հեռակա ուսուցման բաժնին մինչև նոյեմբերի 3-ը պատրաստել և հաստատման ներկայացնել դասացուցակները, լրացնել դասամատյանները, ուսանողների ստուգման գրքույկները, ուսանողների համար էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի դարձնել դասախոսությունները:

 

Սեպտեմբերի 26-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանի ամփոփման, մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ամփոփելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանը` նշվեց, որ երկրորդ լուծարքային շրջանից հետո մասնաճյուղում 20 ուսանող ունեն առարկայական պարտքեր:

Մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի մասին հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց.

• 10 օրվա ընթացքում դասախոսներից պահանջել ներկայացնելու դասընթացի փաթեթները: Չներկայացնողները կենթարկվեն համապատասխան տույժի:

• Պահանջել ՄԿՈԱ բաժնից հոկտեմբերի 1-15-ը ուսումնասիրելու դասախոսների դասընթացի փաթեթների համապատասխանությունը ներկայացված պահանջներին, արդյունքները տրամադրել ամբիոնների վարիչներին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանին անհրաժեշտ աշխատանք տանելու 2014թ. հոկտեմբերի 15-ից «Գծանկար», «Գունանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաների գծով ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու համար: