Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ

2015թ. հոկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես կարևորվեցին դասավանդման որակի և արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ խնդիրները:

Տնօրենը մատնանշեց ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի IV ռազմավարական նպատակը («Որակյալ կադրային ներուժ»), որն իրագործելու համար մասնաճյուղն իրականացնում է դասախոսական անձնակազմի բազմաչափ գնահատում` ըստ մասնագիտական պատրաստվածության, մանկավարժական վարպետության, անձային որակների և տարիքային կազմի:

Տնօրենի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ

 

Նշվեց, որ մասնաճյուղն ունի դասախոսական կազմի գործունեության գնահատման ներդրված մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են դասախոսական կազմի որակավորման անընդհատ աճին, դասավանդման և հետազոտական աշխատանքների ակտիվությանը, ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական աշխատանքների կատարմանը:

Հանձնարարվեց, որ ամբիոնների վարիչները հետևողական լինեն դասախոսների անհատական զարգացման պլանների իրականացման գործում, դրանք պարբերաբար քննարկեն ամբիոնների նիստերում, առավել ուշադիր լինեն դասապրոցեսներին, լրացնեն դասախոսների գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկները, հետևեն պորտֆոլիոների բովանդակությանը և իրականացմանը, պարբերաբար (հաստատված ժամանակացույցների համաձայն) իրականացնեն դասալսումներ:

Շեշտվեց, որ դասալսումները պետք է միտված լինեն ուսումնառության գործընթացի կատարելագործմանը, դասավանդման որակի բարելավմանը, նպաստեն դասախոսների մանկավարժական վարպետության աճին, միևնույն ժամանակ թույլ տան հետևել դասավանդման մեթոդների համապատասխանությանը կրթական վերջնարդյունքներին:

Ընդգծվեց, որ ամբիոնների վարիչները ուսանողներին փորձեն առավելագույնս ներգրավել գիտական գործունեության մեջ, ուսանողների մասնակցությամբ հաճախակի կազմակերպեն գիտաժողովներ և այլն:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2015թ. օգոստոսի 28-ի ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաաօժանդակ, վարչական և տնտեսական անձնակազմի ներկայացուցիչները:

Նիստում քննարկվեցին 2015-2016 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների` ժամատախտակի, դասատախտակների, աշխատանքային պլանների, ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, պորտֆոլիոների (առարկայական փաթեթների) առկայության, բուհի ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ վիճակի վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրեն Ս.Առաքելյանը ներկայացրեց նաև ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող և նոր մասնագիտությունների հեռանկարների հարցը, նշեց, որ մասնաճյուղում այս տարի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության քննություննների նվազագույն շեմը հաղթահարել է 164 դիմորդ:

Մասնաճյուղի աշխատակիցներին շնորհավորելով նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ` տնօրենը նրանց մաղթեց եռանդուն աշխատանք, ուժերի լարում` բուհի հիմնական առաքելությունն իրականացնելու, անհրաժեշտ գիտելիքներով ու կարողություններով օժտված` բակալավրի որակավորումով մասնագետներ պատրաստելու գործում:

Հունիսի 3-ի` տնօրենության ընդլայնված նիստում

2015թ. հունիսի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի` կրեդիտային համակարգով որակավորման բարձրացման ուղղությամբ դասընթացների կազմակերպման, 2015-2016 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, պորտֆոլիոների (առարկայական փաթեթների) առկայության վերաբերյալ հարցեր:

Հունիսի 3-ի` տնօրենության ընդլայնված նիստում

2015-2016 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ նշվեց, որ մինչև հուլիսի 10-ը` դասախոսների արձակուրդ մեկնելը, ամբիոնների կողմից պետք է ներկայացվեն դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածությունները:

Հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին մեկ ամսվա ընթացքում ավարտին հասցնել ամբիոնային ծանրաբեռնվածության անհատական պլանների կազմումը և ավարտական ու կուրսային աշխատանքների բաշխումը:

Հունիսի 3-ի` տնօրենության ընդլայնված նիստում

Պորտֆոլիոների առկայության մասին հարցի կապակցությամբ ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց մինչև հուլիսի 1-ն ապահովել ամբիոններում բոլոր դասախոսների առարկայական փաթեթների առկայությունը:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնին հանձնարարվեց պորտֆոլիոների պատրաստման գործում դասախոսներին տրամադրել անհրաժեշտ խոհրդատվություն, իսկ ֆակուլտետների դեկաններին` սահմանել համապատասխան վերահսկողություն դրա իրականացման ժամկետների հարցում:

Ապրիլի 15-ի տնօրենության նիստում

2015թ. ապրիլի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին դեկանատների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղիներին վերաբերող հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի դեկանատների աշխատանքները կանոնակարգելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչպես նաև ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության 14-րդ հոդվածի ա) և բ) կետերով` որոշվեց.

• Ֆակուլտետներում ամիսը երկու անգամ անցկացնել դեկանատի նիստ (հունվար և հունիս ամիսներին` մեկ անգամ)` դեկանատի կազմում ընդգրկելով ֆակուլտետի դեկանին, դեկանի տեղակալին, քարտուղարին, ուսումնական խորհրդատուին, ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի նախագահներին, կուրսերի ավագներին:

• Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին` ամիսը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել ֆակուլտետի դեկանին:

• Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչին` նախորդ ամսվա դեկանատի նիստում քննարկված հարցերի, խնդիրների ու առաջարկությունների մասին զեկուցել մասնաճյուղի տնօրենին:

• Սույն որոշման իրականացման վերահսկողության համար պատասխանատու նշանակել տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին:

Այս կարգը սահմանվեց նաև տնօրենության նիստերում քննարկված հարցերի, խնդիրների ու առաջարկությունների նկատմամբ. յուրաքանչյուր Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգից առաջ լսել մասնաճյուղի տնօրենի հաշվետվությունը:

 

Մարտի 31-ի տնօրենության նիստում

2015թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին հրավիրված էին մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, ուսումնական խորհրդատուները:

Քննարկվեցին մասնաճյուղում գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին կազմակերպվելիք միջոցառումների անցկացման, 2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների կարգապահության մասին մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում կհրավիրվի Գիտական խորհրդի նիստ` ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու, անգլերեն լեզվի կենտրոն ստեղծելու, «Հայոց լեզու և գրականություն» դասընթացի դասավանդման վերաբերյալ օրակարգային հարցերով:

2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների կարգապահության հետ կապված` նշվեց, որ ամփոփված արդյունքների համաձայն` «Լավագույն կուրս» են ճանաչվել «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության երրորդ կուրսերը:

Կարգապահությամբ աչքի են ընկնում նաև «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին և երկրորդ, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության երրորդ, «Պատմություն» մասնագիտության երկրորդ, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երկրորդ, «Սերվիս» մասնագիտության երրորդ, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երկրորդ, «Դիզայն» մասնագիտության առաջին կուրսերը:

Որոշվեց`

• 2015թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ուսանողների հաճախումները գնահատել բավարար:

• Հանձնարարել ՄԿՈԱ բաժնին ուսանողների կարգապահության խնդիրների ուղղությամբ կատարել վերլուծական աշխատանք:

• Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևել ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված ուսումնական պրոցեսի իրականացման ժամանակացույցների պահպանմանը: