Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ապրիլի 29-ի տնօրենության նիստում

Ապրիլի 29-ի տնօրենության նիստում

2014թ. ապրիլի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, ամբիոնների վարիչներ և նրանց տեղակալներ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դասընթացների ծրագրերը բարելավելու և աշխատանքային փաթեթներին անցում կատարելու, մասնաճյուղում ուսանողների հաճախումների վիճակի, շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղի Ռազմավարական ծրագրի Բարձրորակ կրթություն բաժնի 1/դ խնդրի պահանջներից և ներբուհական որակի ապահովման նկատմամբ պատասխանատվությունից` դասընթացների ծրագրերը բարելավելու և աշխատանքային փաթեթներին անցում կատարելու մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

1. 2014-2015 ուսումնական տարվա սկզբից մասնաճյուղի բոլոր ամբիոններում գործածության մեջ դնել դասընթացների աշխատանքային փաթեթներ (պորտֆոլիոներ):

2. Ֆակուլտետների դեկաններին, մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել ապահովելու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից դասընթացների փաթեթների պատրաստումը հետևյալ նախնական բովանդակությամբ.

ա) դասընթացի ծրագրերը (թեմատիկ, օրացուցային),

բ) դասախոսությունները (էլեկտրոնային կամ տպագիր տարբերակ),

գ) ուսումնաօժանդակ նյութերը կամ դրանց ցանկը,

դ) դասընթացի գնահատման համակարգը,

ե) քննական տոմսերի ձևերը, թեստերի նմուշները,

զ) հարցաշարերը (ընթացիկ ստուգումների և քննությունների, եզրափակիչ ու առանց եզրափակիչ գնահատման, հանրագումարային քննությունների),

է) ամբիոնի վարիչի և գործընկեր-դասախոսների արձագանքը ծրագրի վերաբերյալ,

թ) ուսանողների շրջանում դասընթացի վերաբերյալ դասախոսի կողմից անցկացվող հարցումների հարցաշարերը և արդյունքները,

ժ) դասախոսի աշխատանքի ինքնավերլուծությունը,

ի) դասալսումների արդյունքները:

3. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնին (ՄԿՈԱ) հանձնարարել մինչև հուլիսի 1-ը պատրաստել դասընթացների փաթեթներին ներկայացվող հիմնական պահանջները և փաթեթների ձևավորման ուղեցույցը:

4. Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Դավթյանին հանձնարարել վերահսկողություն սահմանելու որոշման իրականացման վրա:

Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ հարցի հետ կապված` ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին հանձնարարվեց կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյակը արժանավայել դիմավորելու համար կազմակերպվելիք հանդիսությունները պատշաճ ձևով կազմակերպելու ուղղությամբ:

 

Մարտի 31-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղում ուսանողների հաճախումների վիճակի, առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողների հաճախումների վիճակը գնահատվեց բավարար, հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը, բարձրացնել ուսանողների կարգապահությունը:

Առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքներն ամփոփելով` նշվեց, որ այս կիսամյակի 137 (89/48) ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անց են կացվել ըստ ժամանակացույցի, նորմալ  և կազմակերպված: Որոշվեց, որ մինչև ապրիլի 10-ը ընթացիկ քննությունների և ստուգումների վերաբերյալ առաջարկությունները ֆակուլտետները ներկայացնեն Ուսումնամեթոդական վարչություն:

Մյուս հարցի կապակցությամբ որոշվեց մինչև ապրիլի 20-ը մասնաճյուղում անցկացնել ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն:

Փետրվարի 27-ի տնօրենության նիստում

  2014թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները` ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի  խորհրդական Գ.Անանյանը, տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, ֆակուլտետների դեկաններ Վ.Ալեքսանյանը, Ն.Խուդավերդյանը, Ա.Ցուցուլյանը, Կ.Այվազյանը, հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը, գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա.Մարգարյանը,  անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը, գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար Յու.Բեկնազարյանը, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հ.Վանյանը, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ Մ.Զաքարյանը, Ա.Ալավերդյանը, Ա.Միրզոյանը, Ռ.Բուղդարյանը, Վ.Պողոսյանը, ֆակուլտետների և ամբիոնների գործավարներ, դասախոսներ:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի  ամփոփման, ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  ուսումնաօժանդակ  աշխատողների կատարած աշխատանքների և նրանց գործառույթների  մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար: Լուծարքային շրջանն անցել է կազմակերպված: 21 ուսանողներ քննաշրջանը փակել են պարտքերով: Ըստ կանոնակարգի՝ նրանց կթույլատրվի ակադեմիական պարտքերը հանձնել մինչև ավարտական կուրսի առաջին կիսամյակի սկիզբը: Ընթացիկ կիսամյակում ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների դասախոսները պետք է ուշադիր լինեն առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողների թե´ կարգապահության, և թե´ առաջադիմության նկատմամբ, որպեսզի երրորդ և չորրորդ կուրսերում նրանք ապահովեն բարձր առաջադիմություն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ վերջերս մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ աշխատողների շրջանում ամբիոնային աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ անցկացվեց քննություն, և ամբիոնային աշխատանքները դեռևս բարելավման կարիք ունեն: Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց նպատակային օգտագործել համակարգչային ռեսուրսները, հետևել աշխատողների աշխատաժամանակի ռացիոնալ օգտագործմանը և նրանց գործառույթների ճշգրիտ իրականացմանը:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության նիստում

2014թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, տնօրենությանը կից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով խորհրդական Մ.Ճաղարյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների, մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման ծրագիր իրականացնելու մասին մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ այս կիսամյակի դասատախտակները կազմված, կնքված են և տեղադրված մասնաճյուղի պաշտոնական էլ.կայքում: Դասախոսական կազմի մեջ կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:

Ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնարարվեց մշտական հսկողություն իրականացնել դասախոսական մուտքերի ապահովման գործում:

Վ.Բրուտյանին հանձնարարվեց մշակել և ներկայացնել «Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա» առարկայի առարկայական ծրագիրը, իսկ Վ.Աղաբաբյանին` մասնաճյուղի աշխատակիցների համար մշակել վարվեցողության ընդհանուր նորմեր:

Հունվարի 8-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԿՈԱԳ բաժնի մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս Ն.Գրիգորյանը:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգարքների, հանրագումարային քննությունների անցկացման կարգի և հաստիքացուցակի մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ըստ ֆակուլտետների ամփոփելով 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների արդյունքները` նշվեց, որ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում առաջադիմությունը կազմում է 73%, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` 67%, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` 66.2%, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում` 50%: Ընդհանուր առաջադիմությունը բարձր է. առկա ուսուցման համակարգում սովորող 618 ուսանողների  առաջադիմությունը կազմում է 73%:

Որոշվեց հանրագումարային քննությունների անցկացման կարգում և հաստիքացուցակում  կատարել որոշակի փոփոխություններ:

Մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժինը դուրս կգա Ուսումնամեթոդական վարչության կազմից և կկոչվի Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին, որտեղ շրջանավարտների և արտաքին շահառուների հետ տարվող աշխատանքները կհամակարգի Վ.Աղաբաբյանը:

Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական աշխատանքների բաժինը այսուհետև կկոչվի ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժին: Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժինը կդառնա  մասնագիտական կողմնորոշման  և պրակտիկայի կազմակերպման բաժին, որը կվարի Վ.Չոբանյանը:

Գիտքարտուղարի պարտականություններից կազատվի Մ.Սարուխանյանը, իսկ տնօրենի օգնականի պարտականություններից` Մ.Աթոյանը:  Գիտքարտուղարի պարտականությունները կստանձնի Մ.Աթոյանը, իսկ տնօրենի օգնականի պարտականությունները` Ն.Գրիգորյանը: