Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նոյեմբերի 21-ի տնօրենության նիստում

2013թ. նոյեմբերի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները՝ Ս. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր: Հատկանշական է 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի գրաֆիկի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը, որի կապակցությամբ որոշվեց`

 • 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասապրոցեսը շարունակել մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 21-ը:
 • Առանց եզրափակիչ քննություններով ավարտվող առարկաների քննություններն անցկացնել դեկտեմբերի 16-ից մինչև 28-ն ընկած ժամանակահատվածում:
 •  2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների  համար նախատեսված թեստային համակարգի 4 թեմաներից յուրաքանչյուրի 1-ական ենթահարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում ուսանողին գնահատել 2.0 միավոր, 3 ենթահարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում` 1.0 միավոր, 2 ենթահարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում` 0 միավոր:
 •  2013-2014 ուստարվա քննաշրջանը սկսել և ավարտել դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2014թ. փետրվարի 22-ը:

Նոյեմբերի 19-ի տնօրենության նիստում

2013թ. նոյեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը վարում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, մասնավորապես` 1991-2008 թթ. ընթացքում կուտակված փաստաթղթերն ու գործերը արխիվ հանձնելու վերաբերյալ հարցը:

Կենտրոնական արխիվի տնօրենի հետ պայմանավորվածության համաձայն` Հայաստանի ազգային արխիվի ՊՈԱԿ Տավուշի մարզային մասնաճյուղ են հանձնվելու հետևյալ փաստաթղթերը.

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության նիստերի արձանագրությունները,
 • գիտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունները,
 • աշխատանքի ընդունվելու և ազատվելու մասին, հիմնական գործունեության, սովորողների շարժի վերաբերյալ հրամանները,
 • ուսումնական պլանները,
 • ուսումնական ծրագրերը,
 • ընդունելության քննությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն,
 • ֆակուլտետների և ամբիոնների հաշվետվությունները, պլանները,
 • ֆակուլտետների և ամբիոնների նիստերի արձանագրությունները,
 • բալանսներ,
 • ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություններ,
 • աշխատավարձերի վճարման ցուցակներ, քարտեր, տեղեկագրեր:

Մասնաճյուղի փաստաթղթերի և գործերի արխիվացման համար որոշվեց ստեղծել հանձնաժողով, որի նախագահ նշանակվեց ԱԿ բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը, անդամներ` ԿՈԱԳ բաժնի ավագ մասնագետ Յու.Բեկնազարյանը, գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊԾ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, գրադարանի վարիչ Ն.Ստեփանյանը, արխիվավար Գ.Մարությանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ն.Խուդավերդյանը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Կ.Այվազյանը, քաղպաշտպանության շտաբի պետ Ռ.Քամալյանը:

Տնօրենության նիստում

2013թ. հոկտեմբերի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, մասնավորապես` Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2013-2014 ուստարվա I կիսամյակի դասապրոցեսը սկսվելու մասին հարցը, և բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանի կողմից ներկայացվեցին դրա հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները.

 • Կազմվել և ուսումնամեթոդական վարչության կողմից հաստատվել է հեռակա ուսուցման բաժնի 2013-14 ուստարվա օրացուցային պլանը:
 • Հաստատվել են դասացուցակները, փակցվել են դասատախտակներին և տեղադրվել մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում:
 • Ուսումնասիրվել և հստակեցվել է ողջ լսարանային ֆոնդը:
 • Դասախոսներին տրվել է նրանց անհատական ծանրաբեռնվածությունը:
 • Բաժնի տեսուչների կողմից ըստ մասնագիտությունների հավաքվում են կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաները,
 •  Ըստ կրթագրքի` դասամատյաններում լրացվել են առարկաների թեմաները,
 • Պատրաստ է բակալավրիատի կրթական ծրագրով  2013թ. կրթագիրքը, որտեղ արտացոլված են նոր մասնագիտությունները` «Էկոլոգիական քիմիա», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»,  «Անգլերեն լեզու և գրականություն»:
 • Առկա են 1-ին կուրսեցիների համար նախատեսված պայմանագրերի օրինակները: Լրացված են ստուգման գրքույկները:
 • Ուսանողներին տրվել են տեղեկանքներ իրենց աշխատանքի վայրը ներկայացնելու համար, որպեսզի ստանան դասընթացին մասնակցելու թույլտվություն:
 • Կատարվել են նախապատրաստական այլ աշխատանքներ:

Տնօրենության նիստում

2013թ. հոկտեմբերի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

 

Ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին  ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի, կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի աշխատակիցները:

 

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի գործառույթներին, մասնաճյուղի աշխատակիցների պարգևատրման կարգին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը ներկայացրեց բաժնի ավագ տեսուչներ Գ.Գյոզալյանի, Ա.Մինասյանի, պրակտիկաների համակարգող-ղեկավար Ա.Սարիբեկյանի, վիճակագիր Ն.Ալթունյանի, գործավար Ա.Ղալթախչյանի գործառույթները և մասնաճյուղի ուսանողների թվի ու ընթացիկ ուստարվա սկզբից նրանց շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Բաժնի կատարած աշխատանքը արժանացավ բարձր գնահատականի:

Մասնաճյուղի աշխատակիցների պարգևատրման հարցի կապակցությամբ առաջարկվեց տվյալ ամսվա պարգևատրվողների  ցուցակը քննարկել և հաստատել տնօրենության նիստում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը

2013թ. սեպտեմբերի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որի ընթացքում ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը:

Պլանով նախատեսված էին մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներում որակի ապահովմանն ուղղված մի շարք աշխատանքներ` ամբիոններում որակի կառավարման համակարգի բարելավման համար անհրաժեշտ մեթոդական ուղեցույցի մշակում, մասնաճյուղում ընթացող տարբեր գործընթացները կանոնակարգող քաղաքականությունների, օրինակելի ձևաչափերի մշակում և ներդնում, նոր տեղեկատվական համակարգերի (տվյալների բազա) մշակում ու տեղադրում և այլն:

ԿՈԱԳ  բաժնի կողմից ներկայացվեց դեկանատների աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մշակված հատուկ տվյալների բազան, որը 1 տարի փորձաշրջան էր անցել Բնական գիտությունների ֆակուլտետում, և հանձնարարվեց այն ներդնել բոլոր ֆակուլտետներում:

Տնօրենության քննարկմանը ներկայացվեց նաև մասնաճյուղի աշխատակիցների աշխատաժամանակի վերահսկման տեղեկատվական համակարգի նախագիծը, որն արժանացավ նիստի մասնակիցների հավանությանը, և որոշվեց սկսել այդ նախագծի իրականացումը: