Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ուսումնական խորհրդատուները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ֆակուլտետների խորհուրդների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման, 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ընթացքի մասին հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ ֆակուլտետների խորհուրդները պետք է բաղկացած լինեն 11 հոգուց, որոնց 25-30%-ը պետք է լինեն ուսանողներ: Որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին ըստ կանոնակարգի կազմել և մինչև շաբաթվա վերջը հաստատման ներկայացնել ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերը:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման հարցը քննարկել ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերում և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ` կազմակերպված ու բարձր մակարդակով դրանք անցկացնելու համար:

Հոկտեմբերի 15-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին հոկտեմբերի 17-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու, Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցեր:

Որոշվեց հոկտեմբերի 17-ին մասնաճյուղում հրավիրել գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1. Հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքների մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի ռազմավարական ծրագրի 2011-2015թթ. կատարման ընթացքի մասին
/Զեկուցող` Մ. Ա. Ճաղարյան/

3. ԵՊՀ ԻՄ-ում «Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ
դասախոսների աջակցման կենտրոն» ստեղծելու մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

4. Ընթացիկ հարցեր:

Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ որոշվեց.

• Հեռակա ուսուցման բաժնի դասապրոցեսի նորմալ անցկացման նպատակով ըստ մասնագիտությունների նշանակել պատասխանատուներ («Հայոց լեզու և գրականություն» – Մ.Սարուխանյան, «Պատմություն» – Ն.Մարգարյան, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» – Ա.Ղուկասյան, «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» – Գ.Գասպարյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» – Վ.Աղաբաբյան):

• Հանձնարարել Հեռակա ուսուցման բաժնին մինչև նոյեմբերի 3-ը պատրաստել և հաստատման ներկայացնել դասացուցակները, լրացնել դասամատյանները, ուսանողների ստուգման գրքույկները, ուսանողների համար էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի դարձնել դասախոսությունները:

 

Սեպտեմբերի 26-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանի ամփոփման, մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ամփոփելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանը` նշվեց, որ երկրորդ լուծարքային շրջանից հետո մասնաճյուղում 20 ուսանող ունեն առարկայական պարտքեր:

Մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի մասին հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց.

• 10 օրվա ընթացքում դասախոսներից պահանջել ներկայացնելու դասընթացի փաթեթները: Չներկայացնողները կենթարկվեն համապատասխան տույժի:

• Պահանջել ՄԿՈԱ բաժնից հոկտեմբերի 1-15-ը ուսումնասիրելու դասախոսների դասընթացի փաթեթների համապատասխանությունը ներկայացված պահանջներին, արդյունքները տրամադրել ամբիոնների վարիչներին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանին անհրաժեշտ աշխատանք տանելու 2014թ. հոկտեմբերի 15-ից «Գծանկար», «Գունանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաների գծով ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու համար:

Սեպտեմբերի 17-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, ՄԿՈԱ բաժնի աշխատակիցները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման աշխատանքների մասին հարցեր, որոնց մասին զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը և Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Ճաղարյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաստատված են 2014-2015 ուստարվա ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունները, կազմված են երկշաբաթյա դասացուցակները, ավարտված է ռոտացիայի գործընթացը:

Նիստում ամփոփվեցին առաջին լուծարքային շրջանի արդյունքները, ներկայացվեցին աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու հարցի, 2014-2015 ուստարում ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների ցանկը:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց իրականացնել 2014-2015 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանով նախատեսված բոլոր աշխատանքները:

Փոփոխություններ կատարվեցին 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում

2014թ. սեպտեմբերի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, կուրսղեկներ Ա.Սարիբեկյանը, Ք.Օթարյանը, Պ.Ասիլբեկյանը, Դ.Չիբուխչյանը, Ա.Մատինյանը, Շ.Գրիգորյանը, Ա.Ադամյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում փոփոխություններ կատարելու, 2014-2015 ուսումնական տարում կուրսղեկների անելիքների մասին հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտության ընդունելության քննությունների ցանկում մրցութային են լինելու «Հայ ժողովրդի պատմություն» (գրավոր), «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր) առարկաները, իսկ նախորդ տարվա «Ընդհանուր պատմություն» կամ «Օտար լեզու» առարկաները նշվելու են երկու աստղանիշով:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության փոխարեն 2015թ. լինելու է «Հոգեբանություն» մասնագիտությունը, և ընդունելության քննությունների համար մրցութային առարկաներ են համարվելու «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր), «Օտար լեզու» (գրավոր) առարկաները և «Կենսաբանություն» (գրավոր) առարկան` երկու աստղանիշով:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ընդունելության քննություններում մրցութային համարվող «Օտար լեզու» առարկան 2015թ. լինելու է երկու աստղանիշով:

«Սերվիս» մասնագիտության ընդունելության քննություններում «Աշխարհագրություն» (գրավոր) կամ «Հայ ժողովրդի պատմություն» (գրավոր) մրցութային համարվող առարկաները կլինեն երկու աստղանիշով: Երկու աստղանիշով նախատեսված «Մաթեմատիկա» (գրավոր) առարկայի հետ համատեղ (կամ-ով) դրվել է «Աշխարհագրություն» (գրավոր) առարկան:

Հեռակա ուսուցման բաժնի 2015թ. ընդունելության քննությունների ցանկում չեն լինի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունները` դիմորդների սակավ լինելու պատճառով:

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ընդունելության քննությունների ցանկում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները:

Նախատեսված մրցութային «Աշխարհագրություն» (գրավոր) առարկայի հետ համատեղ (կամ-ով) դրվել է «Մաթեմատիկա» (գրավոր) առարկան:

Որոշվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնա¬գիտությունների քննությունների փոփոխված ցանկը ներկայացնել ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստի քննարկմանն ու հաստատմանը:

2014-2015 ուսումնական տարում կուրսղեկների անելիքների մասին հարցի կապակցությամբ հանձնարարվեց մասնաճյուղի կուրսղեկներին ակտիվորեն աշխատել ուսանողների հետ, հետաքրքրվել նրանց առօրյա կյանքով ու խնդիրներով, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա. Մարգարյանին` 10 օրվա ընթացքում ճշգրտել և ներկայացնել հանրակացարանում բնակվելու ցանկություն ունեցող ուսանողների ցուցակը:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնին հանձնարարվեց մինչև սեպտեմբերի 15-ը տեղեկատվություն ներկայացնել դասախոսների դասընթացի փաթեթների ընթացքի մասին: