Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարտի 31-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղում ուսանողների հաճախումների վիճակի, առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողների հաճախումների վիճակը գնահատվեց բավարար, հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը, բարձրացնել ուսանողների կարգապահությունը:

Առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքներն ամփոփելով` նշվեց, որ այս կիսամյակի 137 (89/48) ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անց են կացվել ըստ ժամանակացույցի, նորմալ  և կազմակերպված: Որոշվեց, որ մինչև ապրիլի 10-ը ընթացիկ քննությունների և ստուգումների վերաբերյալ առաջարկությունները ֆակուլտետները ներկայացնեն Ուսումնամեթոդական վարչություն:

Մյուս հարցի կապակցությամբ որոշվեց մինչև ապրիլի 20-ը մասնաճյուղում անցկացնել ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն:

Փետրվարի 27-ի տնօրենության նիստում

  2014թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները` ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի  խորհրդական Գ.Անանյանը, տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, ֆակուլտետների դեկաններ Վ.Ալեքսանյանը, Ն.Խուդավերդյանը, Ա.Ցուցուլյանը, Կ.Այվազյանը, հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը, գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա.Մարգարյանը,  անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը, գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար Յու.Բեկնազարյանը, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հ.Վանյանը, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ Մ.Զաքարյանը, Ա.Ալավերդյանը, Ա.Միրզոյանը, Ռ.Բուղդարյանը, Վ.Պողոսյանը, ֆակուլտետների և ամբիոնների գործավարներ, դասախոսներ:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի  ամփոփման, ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  ուսումնաօժանդակ  աշխատողների կատարած աշխատանքների և նրանց գործառույթների  մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար: Լուծարքային շրջանն անցել է կազմակերպված: 21 ուսանողներ քննաշրջանը փակել են պարտքերով: Ըստ կանոնակարգի՝ նրանց կթույլատրվի ակադեմիական պարտքերը հանձնել մինչև ավարտական կուրսի առաջին կիսամյակի սկիզբը: Ընթացիկ կիսամյակում ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների դասախոսները պետք է ուշադիր լինեն առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողների թե´ կարգապահության, և թե´ առաջադիմության նկատմամբ, որպեսզի երրորդ և չորրորդ կուրսերում նրանք ապահովեն բարձր առաջադիմություն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ վերջերս մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ աշխատողների շրջանում ամբիոնային աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ անցկացվեց քննություն, և ամբիոնային աշխատանքները դեռևս բարելավման կարիք ունեն: Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց նպատակային օգտագործել համակարգչային ռեսուրսները, հետևել աշխատողների աշխատաժամանակի ռացիոնալ օգտագործմանը և նրանց գործառույթների ճշգրիտ իրականացմանը:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության նիստում

2014թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, տնօրենությանը կից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով խորհրդական Մ.Ճաղարյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների, մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման ծրագիր իրականացնելու մասին մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ այս կիսամյակի դասատախտակները կազմված, կնքված են և տեղադրված մասնաճյուղի պաշտոնական էլ.կայքում: Դասախոսական կազմի մեջ կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:

Ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնարարվեց մշտական հսկողություն իրականացնել դասախոսական մուտքերի ապահովման գործում:

Վ.Բրուտյանին հանձնարարվեց մշակել և ներկայացնել «Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա» առարկայի առարկայական ծրագիրը, իսկ Վ.Աղաբաբյանին` մասնաճյուղի աշխատակիցների համար մշակել վարվեցողության ընդհանուր նորմեր:

Հունվարի 8-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԿՈԱԳ բաժնի մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս Ն.Գրիգորյանը:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգարքների, հանրագումարային քննությունների անցկացման կարգի և հաստիքացուցակի մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ըստ ֆակուլտետների ամփոփելով 2013-2014 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների արդյունքները` նշվեց, որ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում առաջադիմությունը կազմում է 73%, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` 67%, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` 66.2%, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում` 50%: Ընդհանուր առաջադիմությունը բարձր է. առկա ուսուցման համակարգում սովորող 618 ուսանողների  առաջադիմությունը կազմում է 73%:

Որոշվեց հանրագումարային քննությունների անցկացման կարգում և հաստիքացուցակում  կատարել որոշակի փոփոխություններ:

Մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժինը դուրս կգա Ուսումնամեթոդական վարչության կազմից և կկոչվի Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին, որտեղ շրջանավարտների և արտաքին շահառուների հետ տարվող աշխատանքները կհամակարգի Վ.Աղաբաբյանը:

Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական աշխատանքների բաժինը այսուհետև կկոչվի ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժին: Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժինը կդառնա  մասնագիտական կողմնորոշման  և պրակտիկայի կազմակերպման բաժին, որը կվարի Վ.Չոբանյանը:

Գիտքարտուղարի պարտականություններից կազատվի Մ.Սարուխանյանը, իսկ տնօրենի օգնականի պարտականություններից` Մ.Աթոյանը:  Գիտքարտուղարի պարտականությունները կստանձնի Մ.Աթոյանը, իսկ տնօրենի օգնականի պարտականությունները` Ն.Գրիգորյանը:

Բաց դասերի արդյունքները գոհացուցիչ էին

2013թ. դեկտեմբերի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց տնօրենության նիստ, որտեղ ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին մասնաճյուղում իրականացված բաց դասերի ամփոփման վերաբերյալ հաշվետվություն:

Մասնաճյուղում իրականացված բաց դասերի շարքը նպատակ ուներ ուսումնասիրել մասնաճյուղի դասախոսների կողմից կիրառվող դասավանդման մեթոդները, վերլուծել դասընթա­ցների վարման բովանդակային և տեխնիկական վիճակը:

Բաժնի մասնագետների կողմից մշակվել էին դասընթացի վարման գնահատման հետևյալ չափա­նիշները.

Դասի վարման մեթոդիկան.

 • Դասի արդյունավետ պլանավորում՝ դասընթացի թեմայի,  նրա կառուցվածքի, տրամաբանության հստակ ներկայացում,
 • Դասի նպատակների, խնդիրների և ակնկալիքների վերհանում,
 • Գիտելիքների մատուցման գիտական պատշաճ մակարդակի ապահովում՝ մասնագիտական համապատասխան տերմինների, գաղափարների, հիմնական հասկացությունների ներկայացման միջոցով,
 • Նյութի մատչելի մատուցում,
 • Խոսքի արտահայտչականության, շփման մեջ մտնելու ունակության առկայություն,
 • Ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում,
 • Հիմնական եզրակացություններով դասի ամփոփում:

Ամրապնդման հնարների կիրառում.

 • ժամանակակից տեխնիկական միջոցների, դիդակտիկ և բաշխիչ նյութերի օգտագործում,
 • Դասընթացի ժամանակ հարցերի և խնդիրների առաջադրում,
 • Կատակային և բանախոսական Տարբեր հնարների կիրառում,
 • Ուսանողներին դասապրոցեսին անընդհատ ներգրավում՝  անհատական և խմբային հարցերի միջոցով:

Ուսանողների մասնակցության ղեկավարում.

 • Ուսանողների ուղղորդում՝  խնդրահարույց հարցեր ձևակերպելու,  մատուցելու, լուծելու գործում,
 • Հարցադրումների միջոցով ուսանողների մեջ  փաստերը վերլուծելու, դրանց  քննադատաբար վերաբերվելու ունակությունների  ձևավորում,
 • Լսարանի արձագանքին հետևելու կարողություն:

Կարգապահության պահպանման հնարների կիրառում.

 • Լսարանում կարգապահության ապահովում:

Ամփոփելով բաց դասերի արդյունքները` ԿՈԱԳ բաժինն արձանագրեց, որ մասնաճյուղի դասախոսներն ունեն դասընթացի արդյունավետ պլանավորման, ուսանողների հետ սերտ աշխատելու, տեխնիկական միջոցներով և բաշխիչ նյութերով աշխատելու մշակույթ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բաց դասերն անց էին կացվում նախապես հաստատված գրաֆիկով, գրեթե բոլոր դասախոսները յուրահատուկ ձևով էին նախապատրաստվել դասին` կիրառելով դասավանդման տարբեր մեթոդներ: Ցանկալի կլինի, որ մեր դասախոսները, հնարավորության դեպքում, այդ մեթոդները կիրառեն բոլոր դասերի ժամանակ: Այն բոլոր դասախոսները, որոնք լավ տիրապետում էին դասի արդյունավետ վարման ժամանակակից մեթոդներին, ինչ-որ ձևով անցել էին մեթոդական վերապատրաստումներ:

Վերլուծության արդյունքների հիման վրա նեկայացնում ենք դասավանդման և ուսումնառության գործընթացի դրական կողմերը.

 • դասախոսություններն ապահովում էին անհրաժեշտ գիտական մակարդակ, ընդգրկում էին վերլուծական, քննադական և համեմատական տարրեր` անհրաժեշտ դեպքերում հագեցած փաստերով,
 • դասապրոցեսներն  անցնում էին պլանով՝ պահպանելով թեմայի կառուցվածքը, ներկայացվում էին դասի նպատակները, խնդիրները և ակնկալիքները,
 • դասախոսներն ունեին խոսքի մշակույթ, ինքնավստահ էին,
 • դասախոսները տրամադրում էին բաշխիչ նյութեր, դասախոսությունների սղագրեր,   անհրաժեշտ գրականության ցանկ, հետևողական էին ուսանողների գրառումներին,
 • կարողանում էին լսարանի ուշադրությունը պահել մինչև դասի վերջը, ստեղծել քննարկումների համար անկաշկանդ մթնոլորտ, ուղղորդում էին ուսանողներին՝ եզրահանգումներին հասնելու ինքնուրույն,
 • կիրառում էին ուսանողների հետ հետադարձ կապի մեխանիզմներ, մասնավորապես` էլեկտրոնային տարբերակը:

Մեր երիտասարդ դասախոսները չէին զիջում դասի արդյունավետ վարման իրենց հմտություններով և կիրառում էին դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ:

Մասնավոր դեպքերում նկատվել են նաև ուսումնառության արդյունավետությանը խոչընդոտող թերություններ: Բաց դասերին գործընկերների և այլ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը քիչ էր: Տեխնիկական առումով կարելի է նշել, որ որոշ լսարանների կահավորությունը համահունչ չէր տվյալ մասնագիտության և դասընթացի ոգուն ու պահանջներին:

Անվիճելի է, որ բաց դասերի անցկացման այս գործընթացը մի առաջընթաց քայլ է և նպատակ ունի բարձրացնել դասավանդման և կրթական ծառայությունների մատուցման որակը և արդյունավետությունը, ամրապնդել մասնաճյուղի նվաճումները:

ԿՈԱԳ բաժինը, ամփոփելով բաց դասերի արդյունքները, առաջարկում է.

 • դասախոսների համար մշակել դասի վարման օրինակելի սխեմա,
 • մշակել բաց դասերի անցկացման կանոնակարգ,
 • ավելացնել մասնաճյուղում լսարանների տեխնիկական հագեցվածությունը (մասնավորապես՝ նոր պրոյեկտորներով, ունենալ լինգաֆոնային լսարան),
 • կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդներով դասավանդման ձևերի ուսուցման նպատակով,
 • օգտագործելով մասնաճյուղի ներուժը` կազմակերպել տեխնիկական հնարավորություններով, բաշխիչ նյութերով, խմբերով աշխատելու ունակություններ ձեռք բերելու դասընթացներ,
 • դասախոսներին ուղղորդել ձևավորելու առարկայական case-փաթեթներ,
 • ամբիոնների ուշադրությունը հրավիրել դասընթացների ծրագրերում մասնագիտության կրթական վերջնարդյունքի ձևավորման գործընթացում տվյալ դասընթացի հիմնավորվածության, նրա արդիականության, միջառարկայական կապերի  և պրակտիկ կիրառության վրա,
 • մշակել հարցաշարեր դասախոսի և ուսանողի համար՝ բաց դասի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:

Ներկայացված առաջարկները նպատակ ունեն դասախոսների նպատակային գործունեության միջոցով յուրաքանչյուր դասի, թեմայի, դասընթացի շրջանակներում ուսանողին շահագրգռել հաճախելու դասընթացին, վստահություն ներշնչել մասնագիտության պահանջվածության  և իր կրթական վերնարդյունքների ձևավորման գործում դասընթացի կարևորության ու դերի նկատմամբ: