Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օգոստոսի 21-ի տնօրենության նիստում

2014թ. օգոստոսի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

 

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում գործող հանձնաժողովների գործունեությանը, 2014-2015 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Մասնաճյուղում գործող հանձնաժողովների վերաբերյալ որոշվեց հանձնարարել ստորաբաժանումների ղեկավարներին կարգավորելու հանձնաժողովների աշխատանքները:

Նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

• Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարել, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները, ռոտացիայի արդյունքները, ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն և պարտք ունեցող ուսանողների ցուցակները:

• Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև նոր ուսումնական տարին ամբիոնների նիստերում քննարկել դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածության հարցը և նախապատրաստվել 2014-2015 ուսումնական տարվան:

Հուլիսի 16-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հուլիսի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

   Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2014-2015 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքներին վերաբերող հարցեր:

Նշվեց, որ 2014-2015 ուստարվա ընդունելության արդյունքներով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգ ընդունվել է 172 դիմորդ, որոնցից 39-ը անվճար, 133-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ընդհանուր առմամբ ընդունելության արդյունքները մասնաճյուղում կարելի է համարել բավարար:

Մասնավորապես նորմալ կարելի է համարել «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ընդունելության արդյունքները:

Տվյալ մասնագիտությամբ ընդունվել է 26 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 21-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Առաջին տարվա համար վատ չեն «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ընդունելության արդյունքները:

Թեև այս մասնագիտությամբ դիմորդները եղել են 6-ը, սակայն «Սերվիս» մասնագիտության հաշվին ընդունվել է 7 դիմորդ:

«Պատմություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 20 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 15-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 12 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Գոհացուցիչ չեն «Հայոց լեզու և գրականություն» մասանգիտության ընդունելության արդյունքները: Տվյալ մասնագիտությամբ ընդունվել է 8 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 4-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Դրական կարելի է համարել «Անգլերեն լեզու և գրականություն» ու «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների ընդունելության արդյունքները:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 20 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 16-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 14 դիմորդ, որոնցից 3-ը անվճար, 11-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 31 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 26-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Սերվիս» մասնագիտությամբ ընդունվել է 12 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ ընդունվել է 10 դիմորդ, որից 2-ը` անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Դիզայն» մասնագիտությամբ ընդունվել են 12 դիմորդ, որոնցից 3-ը անվճար, 9-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Դիմորդների թվի հետ կապված` 2014-2015 ուստարվա ուսումնական, աշխատանքային պլաններում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածություններում, միացնել կուրսեր, որոշ մասնագիտությունների դեպքում կուրսերը բաժանել խմբերի:

Որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը, ըստ ընդունված դիմորդների, վերանայել 2014-2015 ուսումնական տարվա աշխատանքային, ուսումնական պլանները և ամբիոնային ու անհատական ծանրաբեռնվածություններում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:

Հուլիսի 2-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հուլիսի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի առկա և հեռակա ուսուցման արդյունքներին, այս ուստարվա ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության մրցույթին վերաբերող հարցեր:

2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի առկա և հեռակա ուսուցման արդյունքների կապակցությամբ նշվեց, որ առկա ուսուցման համակարգից քննաշրջանին մասնակցած 370 ուսանողներից բոլոր առարկաների քննությունները հանձնել են 256-ը, միայն գերազանց գնահատականներ են ստացել 17, գերազանց և լավ գնահատականներ` 88, խառը գնահատականներ` 138, միայն բավարար` 13, անբավարար գնահատականներ են ստացել 114 ուսանող: Առկա ուսուցման համակարգում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 69,1% (նախորդ տարի` 76,3%). մասնավորապես Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում` 72,9% (նախորդ տարի` 81%), Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` 74,1%, (նախորդ տարի` 62,3%), Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` 61,7% (նախորդ տարի` 84%), Բնական գիտությունների ֆակուլտետում` 53,2% (նախորդ տարի` 70,9%):

2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում հեռակա ուսուցման համակարգից քննաշրջանին մասնակցած 789 ուսանողներից բոլոր առարկաները հանձնել են 331-ը, միայն գերազանց գնահատականներ են ստացել 2, գերազանց և լավ գնահատականներ` 29, խառը գնահատականներ` 179, բավարար` 121, անբավարար գնահատականներ են ստացել 158 ուսանող: Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 44,2% (նախորդ տարի` 48%):

Որոշվեց ֆակուլտետների խորհուրդներին, Հեռակա ուսուցման բաժնին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել քննարկելու և ամփոփելու 2013-2014 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքները և անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման ընթացքում արված առաջարկությունները նոր ուսումնական տարում իրագործելու համար:

Այս ուստարվա ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության մրցույթի վերաբերյալ նշվեց, որ մրցույթով անցած 83 ուսանողներից փոփոխության են ենթարկվել 15-ը, փոփոխություններն էլ հիմնականում տեղի են ունեցել առաջին կուրսերում:

Որոշվեց հանձնարարել մասնաճյուղի մանդատային հանձնաժողովներին ըստ գործող կարգի իրականացնել անցկացվող մրցույթը (ռոտացիան):

Հունիսի 5-ի տնօրենության նիստում

Հունիսի 5-ի տնօրենության նիստում 2014թ. հունիսի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ: Տնօրենության նիստում քննարկվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոսների ծանրաբեռնվածության մասին հարցը: Նշվեց, որ Երևանից հրավիրվող դասախոսները մայիս ամսին ավարտել են իրենց աշխատանքները, որոշ դասախոսներ էլ հունիս ամսում ունեն միայն մեկ քննական պրոցես: Անհրաժեշտ է մտածել հունիս ամսում նրանց ծանրաբեռնվածության մասին: Երևանից հրավիրվող դասախոսները հունիս ամսում պետք է պատրաստեն առարկայական ծրագրերի փաթեթները: Որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին մինչև հուլիսի 1-ը ֆակուլտետների խորհուրդների, ամբիոնների նիստերում քննարկել դասախոսների` 2014-2015 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունները և մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ներկայացնել դասընթացների փաթեթները` ըստ ծանրաբեռնվածության:

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մայիսի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, կուրսերի ավագները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը օբյեկտիվ և թափանցիկ անցկացնելու կարևորությունից, հաշվի առնելով ուսանողների կողմից արված առաջարկները, ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներով` որոշվեց.

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննությունների ընթացքում տնօրենության կողմից ըստ ֆակուլտետների պատասխանատուներ նշանակել հետևյալ աշխատակիցներին` Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանին, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին (Հումանիտար գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), Գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանին (Բնական գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Ա.Մարգարյանին (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ):

2. Հանձնարարել կուրսերի ավագներին պարտադիր կարգով մասնակցելու քննությունների անցկացմանը, անհրաժեշտության դեպքում քննություններին թույլատրել մասնակցելու նաև ՈՒԳԸ և ՈՒԽ նախագահներին, արտաքին շահակիցներին, քննությունների արդյունքները պարտադիր ամփոփել լսարաններում:

3. Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին: