Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

DSCN8402

 

 2019թ. մայիսի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Վ. Ցուցուլյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-19 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին, 2018-19 ուստարվա  I կիսամյակի ուսանողական հարցումների արդյունքներին, 2019թ. հեռակա ուսուցման ընդունելության մասնագիտությունների ցանկին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

2018-19 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները՝ մասնավորապես նշելով, որ կազմվել են ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների և ամառային քննաշրջանի ժամանակացույցները, դրանք քննարկվել են դասախոսների և ուսանողների հետ, սահմանված ժամկետներում ներկայացվել ՈՒՄՎ, ծրարավորվել և կնքվել են ընթացիկ քննությունների տոմսերը, թեստերը և տարբերակները:

Նույն ուստարվա I կիսամյակի ուսանողական հարցումների արդյունքների վերաբերյալ դեկանները նշեցին, որ վերհանվել են խնդիրները, և ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր:

2019թ. հեռակա ուսուցման ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը (ընդունելության քննությունները, տեղերը և վարձավճարների չափը) տնօրենության անդամների քննարկմանը ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Այս հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ շուրջ 5 տարի է «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցման համակարգում չի իրականացվել ընդունելություն: Աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրության հիման վրա առաջարկվեց 2019թ. մասնագիտությունների ցանկում ներառել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունը, որը տնօրենության անդամների կողմից արժանացավ հավանության:  

 

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

DSCN7580

 2019թ. մայիսի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները, որոնց մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատարը մասնավորապես նշեց, որ 2019թ. ապրիլի 8-13-ը ֆակուլտետում կայացած ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին մասնակցել է 200 ուսանող (IV կուրսի 74 ուսանող հանձնել է ավարտական քննություններ): Ընթացիկ քննությունների միջին ցուցանիշը 3,10 է (3,88՝ անվճար ուսուցման համակարգում սովորողների շրջանում), ընթացիկ ստուգումների միջին ցուցանիշը 6,63 է (8,65՝ անվճար ուսուցման համակարգում սովորողների շրջանում):

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատարը նշեց, որ ֆակուլտետում ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին մասնակցել է 74 ուսանող («Ֆինանսներ», «Տնտեսագիտություն»՝ 49 ուսանող, «Զբոսաշրջություն, «Սերվիս»՝ 25 ուսանող), իսկ IV կուրսի 33 ուսանող հանձնել է հանրագումարային քննություններ: Ընթացիկ քննությունների միջին ցուցանիշը 2,68 է (3,77՝ անվճար ուսուցման համակարգում սովորողների շրջանում), ընթացիկ ստուգումների միջին ցուցանիշը 5,92 է (7,83՝ անվճար ուսուցման համակարգում սովորողների շրջանում):

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին մասնակցել է 46 ուսանող, IV կուրսի 16 ուսանող հանձնել է ավարտական քննություններ: Ֆակուլտետում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է  90,3% (անցյալ տարվա համեմատ աճել է մոտ 8%-ով): Գնահատման պրոցեսին մասնակցել են նաև ամբիոնների վարիչները:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննությունների արդյունքների հիման վրա արձանագրվել է այս և նախորդ տարվա առաջադիմության համեմատական հետևյալ պատկերը.

 2017-18 ուստարի                                                  2018-19 ուստարի

 1. «ԻԿՄ» I կուրս 88,8%                                   1. «ԻԿՄ» I կուրս   33%
 2. «ԻԿՄ» II կուրս 85,7%                                  2. «ԻԿՄ» II կուրս  51,6%
 3. «ԻԿՄ» III կուրս 84,5%                                 3. «ԻԿՄ» III կուրս  57,2%
 4. «ՔԿԳ» II կուրս 85,2%                                  4. «ՔԿԳ» II կուրս    82,6%
 5. «ՔԿԳ» III կուրս 90%                                    5. «ՔԿԳ» III կուրս   51,8%:

2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները տնօրենության նիստում գնահատվեցին բավարար:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև 2018-19 ուստարվա II կիսամյակում (11.02.2019-03.04.2019) ուսանողների հաճախումներին վերաբերող  և մի քանի ընթացիկ հարցեր, որոնց վերաբերյալ զեկույցներն ընդունվեցին ի գիտություն:

 

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

DSCN6877

2019թ. ապրիլի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-19 ուսումնական տարվա II կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ավարտական կուրսերի քննությունների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող  և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների, ավարտական կուրսերի քննությունների նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Նշվեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի համաձայն՝ 2019թ. ապրիլի 8-13-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կանցկացվեն 2018-19 ուստարվա II կիսամյակի բակալավրիատի առկա ուսուցման I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ավարտական կուրսերի քննությունները:

Իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ քննությունները պատշաճ կերպով անցկացնելու համար: Ֆակուլտետներին հատկացվել են ընթացիկ քննությունների համար նախատեսվող տետրերը, թեստային համակարգով իրականացվող քննությունների համար համարակալվել և կնքվել են ձևաթղթերը: Ներկայացված գրաֆիկները ստուգվել են, այնուհետև կազմվել է ժամանակացույց՝ քննական պրոցեսը տեսախցիկներով կահավորված լսարաններում իրականացնելու համար: Կազմվել է գրաֆիկ՝ քննաշրջանի ընթացքում ամենօրյա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով: Մասնաճյուղը պատրաստ է սկսելու քննական գործընթացը:

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է հեռակա ուսուցման համակարգում 2018-2019 ուստարվա 1-ին քննաշրջանից հետո կրեդիտներ կուտակած, ինչպես նաև ակադեմիական անբավարար առաջադիմության ու վճար չմուծելու պատճառով հեռացման ենթակա ուսանողների հարցը: Այդ հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ 28 ուսանող կուտակել է կրեդիտներ, 17 ուսանող ենթակա է հեռացման:  

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

DSCN5755

2019թ. փետրվարի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում առարկայական ծրագրերին, նույն կիսամյակում մի շարք ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2019թ. փետրվարի 1-8-ը Ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցները, ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում և Հեռակա ուսուցման բաժնում իրականացնելով առարկայական ծրագրերի ստուգում, հայտնաբերել են որոշ թերություններ:

Տնօրենության նիստում որոշվեց.

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև 2019թ. մարտի 1-ը վերացնել հայտնաբերված թերությունները,
 • սահմանված ժամկետից հետո կատարել կրկնաստուգում և թերությունների հայտնաբերման դեպքում պատասխանատուներին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության:
 • 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում վերականգնել 14 ուսանողների ուսանողական իրավունքները:

Հունվարի 31-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

DSCN5621

2019թ. հունվարի 31-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, քննարկվեցին նույն ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը մասնավորապես նշեց, որ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը 272 է, որից 76-ը անվճար հիմունքներով է սովորում, 196-ը՝ վճարովի: 2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ավարտին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում գրանցվել են հետևյալ արդյունքները.

 • Քննաշրջանը բացարձակ առաջադիմությամբ են եզրափակել (առանց անբավարարի կամ պարտքի) «Հայոց լեզու և գրականություն» II և III կուրսերը, «Հոգեբանություն» IV, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» IV, «Օտար լեզու և գրականություն» I կուրսերը:
 • «Պատմություն» մասնագիտության I և II կուրսերում, «ԱԼԳ» IV կուրսում անբավարար գնահատական (կամ պարտք) ունի մեկական ուսանող, «ՀԼԳ» IV, «ՏՄՄ» I, «ՕԼԳ» II կուրսերում՝ 2 ուսանող, «ՏՄՄ» II և «ՕԼԳ» III կուրսերում՝ 3 ուսանող, «Պատմություն» III-ում՝ 4 ուսանող, «Պատմություն» IV-ում՝ 5 ուսանող, «ՏՄՄ» III-ում՝ 11 ուսանող:
 • Ստացած բարձր գնահատականներով (18-20) առանձնացել են «ՀԼԳ» III, «Պ» IV և «ԱԼԳ» IV կուրսերի ուսանողները:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 101 ուսանող («Ֆինանսներ», «Տնտեսագիտություն» և «Տնտեսագիտության տեսություն» կրթական ծրագրերով՝ 70 ուսանող, «Զբոսաշրջություն» և «Սերվիս» կրթական ծրագրերով՝ 31 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 63 ուսանող, 2 ուսանող ստացել են գերազանց գնահատականներ («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմել է 62,4%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 36 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 94,4%: 2 ուսանող ստացել է գերազանց գնահատականեր («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Անբավարար ստացել է 2 ուսանող («Ֆինանսներ» I, «Տնտեսագիտություն» III): Երրորդ կուրսի անվճար սովորող ուսանողի անբավարար գնահատականները պայմանավորված են նրանով, որ  տվյալ ուսանողը ծրագրի շրջանակում ԵՊՀ-ի թույլտվությամբ առաջին կիսամյակում ՀՀ-ում չի գտնվել և 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առաջին լուծարքային շրջանում կհանձնի պարտքերը: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 65 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 44,6%:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա.Մարգարյանը, ներկայացնելով 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների արդյունքները, նշեց, որ  1-ին կիսամյակի բոլոր ստուգարքները, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները անց են կացվել համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, որոնց, բացի մեկ ուսանողից, մասնակցել են ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները: Նշվեց, որ ֆակուլտետում չկան գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներ: Վեց ուսանողներ ունեցել են ակադեմիական պարտքեր: Ամենաբարձր ցուցանիշը ֆակուլտետում ունեցել է «Դիզայն» IV կուրսը (100%), իսկ ամենացածրը՝ «Դիզայն» II կուրսը (85,7%):

Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը  կազմել է 90% (անվճար համակարգում` 100%, վճարովի համակարգում՝ 65,96%): Գնահատականների սպեկտրը լայն է, դրանք, որպես կանոն, բարձր են մասնագիտական բլոկի առարկաներից, ցածր՝ հումանիտար ու ոչ մասնագիտական առարկաներից:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 115 ուսանող («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով՝ 83 ուսանող, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագրով՝ 32 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 64 ուսանող, միայն գերազանց ստացել է 3 ուսանող («ԻԿՄ» և «ՔԿԳ» IV կուրսերում): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 55,65%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 29 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 75,86%: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 86 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 48,84%:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելիս Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը հավելեց, որ մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 76%: 

Տնօրենության նիստում քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Հաջորդ հարցի՝ 2018-19 ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը և ֆակուլտետների դեկանները:

Պարոն Դավթյանը մասնավորապես նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմվել և տնօրենի հաստատմանն են ներկայացվել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները: Ստուգվել են ֆակուլտետների դեկանների կողմից ներկայացված 2-րդ կիսամյակում ժամավճարային հիմունքներով դասավանդող դասախոսական կազմի զեկուցագրերը: Քննարկվել և վերանայվել են 2-րդ կիսամյակի ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունները: Իրականացվել են ըստ հաստատված ժամանակացույցի 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար ուսանողների դիմումների ընդունման աշխատանքները:

2018-19 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված՝ կարևորվեցին բուհի նյութատեխնիկական ռեսուրսներին, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին, գրադարանի, լսարանների, համակարգչային սրահների կահավորմանը և տեխնիկական միջոցներով վերազինմանը վերաբերող մի շարք հարցեր: