Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հունվարի 31-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

DSCN5621

2019թ. հունվարի 31-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, քննարկվեցին նույն ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը մասնավորապես նշեց, որ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը 272 է, որից 76-ը անվճար հիմունքներով է սովորում, 196-ը՝ վճարովի: 2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ավարտին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում գրանցվել են հետևյալ արդյունքները.

 • Քննաշրջանը բացարձակ առաջադիմությամբ են եզրափակել (առանց անբավարարի կամ պարտքի) «Հայոց լեզու և գրականություն» II և III կուրսերը, «Հոգեբանություն» IV, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» IV, «Օտար լեզու և գրականություն» I կուրսերը:
 • «Պատմություն» մասնագիտության I և II կուրսերում, «ԱԼԳ» IV կուրսում անբավարար գնահատական (կամ պարտք) ունի մեկական ուսանող, «ՀԼԳ» IV, «ՏՄՄ» I, «ՕԼԳ» II կուրսերում՝ 2 ուսանող, «ՏՄՄ» II և «ՕԼԳ» III կուրսերում՝ 3 ուսանող, «Պատմություն» III-ում՝ 4 ուսանող, «Պատմություն» IV-ում՝ 5 ուսանող, «ՏՄՄ» III-ում՝ 11 ուսանող:
 • Ստացած բարձր գնահատականներով (18-20) առանձնացել են «ՀԼԳ» III, «Պ» IV և «ԱԼԳ» IV կուրսերի ուսանողները:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 101 ուսանող («Ֆինանսներ», «Տնտեսագիտություն» և «Տնտեսագիտության տեսություն» կրթական ծրագրերով՝ 70 ուսանող, «Զբոսաշրջություն» և «Սերվիս» կրթական ծրագրերով՝ 31 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 63 ուսանող, 2 ուսանող ստացել են գերազանց գնահատականներ («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմել է 62,4%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 36 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 94,4%: 2 ուսանող ստացել է գերազանց գնահատականեր («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Անբավարար ստացել է 2 ուսանող («Ֆինանսներ» I, «Տնտեսագիտություն» III): Երրորդ կուրսի անվճար սովորող ուսանողի անբավարար գնահատականները պայմանավորված են նրանով, որ  տվյալ ուսանողը ծրագրի շրջանակում ԵՊՀ-ի թույլտվությամբ առաջին կիսամյակում ՀՀ-ում չի գտնվել և 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առաջին լուծարքային շրջանում կհանձնի պարտքերը: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 65 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 44,6%:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա.Մարգարյանը, ներկայացնելով 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների արդյունքները, նշեց, որ  1-ին կիսամյակի բոլոր ստուգարքները, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները անց են կացվել համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, որոնց, բացի մեկ ուսանողից, մասնակցել են ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները: Նշվեց, որ ֆակուլտետում չկան գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներ: Վեց ուսանողներ ունեցել են ակադեմիական պարտքեր: Ամենաբարձր ցուցանիշը ֆակուլտետում ունեցել է «Դիզայն» IV կուրսը (100%), իսկ ամենացածրը՝ «Դիզայն» II կուրսը (85,7%):

Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը  կազմել է 90% (անվճար համակարգում` 100%, վճարովի համակարգում՝ 65,96%): Գնահատականների սպեկտրը լայն է, դրանք, որպես կանոն, բարձր են մասնագիտական բլոկի առարկաներից, ցածր՝ հումանիտար ու ոչ մասնագիտական առարկաներից:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 115 ուսանող («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով՝ 83 ուսանող, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագրով՝ 32 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 64 ուսանող, միայն գերազանց ստացել է 3 ուսանող («ԻԿՄ» և «ՔԿԳ» IV կուրսերում): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 55,65%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 29 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 75,86%: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 86 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 48,84%:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելիս Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը հավելեց, որ մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 76%: 

Տնօրենության նիստում քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Հաջորդ հարցի՝ 2018-19 ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը և ֆակուլտետների դեկանները:

Պարոն Դավթյանը մասնավորապես նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմվել և տնօրենի հաստատմանն են ներկայացվել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները: Ստուգվել են ֆակուլտետների դեկանների կողմից ներկայացված 2-րդ կիսամյակում ժամավճարային հիմունքներով դասավանդող դասախոսական կազմի զեկուցագրերը: Քննարկվել և վերանայվել են 2-րդ կիսամյակի ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունները: Իրականացվել են ըստ հաստատված ժամանակացույցի 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար ուսանողների դիմումների ընդունման աշխատանքները:

2018-19 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված՝ կարևորվեցին բուհի նյութատեխնիկական ռեսուրսներին, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին, գրադարանի, լսարանների, համակարգչային սրահների կահավորմանը և տեխնիկական միջոցներով վերազինմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Դեկտեմբերի 6-ի տնօրենության նիստում

DSCN5077

 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակում դասապրոցեսին ուսանողների հաճախումներին, նույն կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակում ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ զեկուցեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի չորս ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում բացակայությունների ժամաքանակով նկատողության շեմը հատած ուսանողներ չկան «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» IV, «Օտար լեզու և գրականություն» I և II, «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» I, «Պատմություն» II, «Հայոց լեզու և գրականություն» II և III, «Հոգեբանություն» IV կուրսերում: Մյուս կուրսերում անհարգելի բացակայությամբ նկատողության շեմը հատել են 23 ուսանողներ:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում նույն ժամանակահատվածում դեկանի կողմից նկատողություն է ստացել 23 ուսանող, տնօրենի կողմից նկատողություն է ստացել 2 ուսանող, ներկայացվել է նկատողության ևս 5 ուսանող:

Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակամիջոցում առավել ցածր հաճախելիություն գրանցվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման հետևյալ կուրսերում՝ «ԻԿՄ» IV և II, «Սերվիս» IV, «ՏՏ» IV, «Տնտ.» III և «Պատմ.» III:

Նիստի ընթացքում նաև որոշվեց Հեռակա ուսուցման բաժնի 15 ուսանողների հեռացնել մասնաճյուղից՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում ուսումնական պարապմունքներից 60 և ավելի ակադեմիական ժամ անհարգելի բացակայություններ ունենալու և կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու կամ մասնակի վճարելու և ուսումնական պլանով առաջացած առարկայական տարբերությունը չհանձնելու պատճառով:

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի համաձայն՝ 2018թ. դեկտեմբերի 22-28-ը կիրականացվեն բակալավրիատի առկա ուսուցման II ընթացիկ քննությունները, ստուգումները և ստուգարքները, իսկ հեռակա ուսուցման I ընթացիկ քննությունները և ստուգումները կանցկացվեն 2018թ. դեկտեմբերի 6-20-ը:

Ընդգծվեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կատարվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ քննաշրջանը պատշաճ կերպով իրականացնելու համար: Մասնաճյուղի ֆակուլտետներին և հեռակա ուսուցման բաժնին հատկացվել են ընթացիկ քննության համար նախատեսվող տետրերը, թեստային համակարգով իրականացվող քննությունների համար համարակալվել և կնքվել են ձևաթղթերը: Ներկայացված գրաֆիկները ստուգվել են, այնուհետև կազմվել է ժամանակացույց՝ քննական պրոցեսը տեսախցիկներով կահավորված 4 լսարաններում իրականացնելու համար: Կազմվել է գրաֆիկ՝ քննաշրջանի ընթացքում ամենօրյա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով: Մասնաճյուղն ամբողջովին պատրաստ է քննաշրջանը սկսելու:

Նոյեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

    #ARstudio

 2018թ. նոյեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ, տնօրենության անդամների, բաժինների և ամբիոնների վարիչների, ՈՒԽ-ի մի քանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջի ու  հասարակայնության հետ կապերի և մամուլիաշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Զեկուցողներ՝  ԵՊՀ ԻՄի հասարակության  հետ  կապերի    և  մամուլի

պատասխանատու Հ. Վանյան, ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Մ. Գասպարյան:

 1. Հաշվապահության բաժնի կատարած աշխատանքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2018-11.01.2018)

Զեկուցող՝  գլխավոր հաշվապահ Մ. Մխիթարյան:

 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Զեկուցող՝  ՄՌԿ բաժնի վարիչ Կ. Այվազյան:

 1. Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների մասին հաշվետվություն (ոչ ֆորմալ կրթություն, 2018թ. սեպտեմբեր- հոկտեմբեր)

Զեկուցող՝ շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների

հետ տարվող  աշխատանքների համակարգող Է. Ղարայան:

 1. Դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Զեկուցող՝ դասախոսների վերապատրաստման

աշխատանքների   համակարգող Ն. Ղազարյան:

 1. Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման (ՈՒԳՊՎ) բաժնի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (Ուսանողների շարժի վերաբերյալ, 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Զեկուցող՝  ՈՒԳՊՎ բաժնի վարիչ Ն. Առուշանյան:

 1. Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման (ՄԿՊԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Զեկուցող՝  ՄԿՊԿ  բաժնի վարիչ Լ. Բեգինյան:

 1. Ընթացիկ հարցեր:

2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջի ու հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցողները մասնավորապես նշեցին, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կայքում տեղադրվել է մասնաճյուղի ընդհանուր և ընթացիկ կառավարման գործընթացներին վերաբերող 45 փաստաթուղթ, 5 «Մրցույթներ, թափուր հաստիքներ»:

Կայքի  «Ինֆորմացիա» (http://ijevan.ysu.am/information/)  բաժնի «ԶԼՄ-ները մեր մասին» էջում 2018թ. օգոստոսի դրությամբ (2017-18 ուստարում) տեղադրվել է հեռուստատեսությամբ (մասնավորապես՝ Հանրային հեռուստաընկերությամբ), “YouTube”-ով, տարբեր կայքերով լուսաբանված շուրջ 7  նորություն, հաշվետու ամիսներին ավելացվել է 1 նորություն:

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի ապահովման միջոցներից է կայքի հարց ու պատասխանի բաժինը, որտեղ կայքի այցելուներն իրենց հուզող հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար հարցեր են ուղղում մասնաճյուղի տարբեր վարչական և գիտակրթական մարմիներին, և վերջիններիս պատասխանները տեղադրվում են կայքում: 2018թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ տեղադրվել է 66 հարցուպատասխան, որից 2-ը հաշվետու ժամանակամիջոցում:

Կայքի ռուսերեն բաժնում սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տեղադրվել է 54 նյութ (հայտարարություն, նորություն, իրադարձություն), անգլերեն բաժնում՝ 105 նյութ:

2018թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ կայքն ունեցել է 237 էջ, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսիներին  տեղադրվել է 79 նյութ` 34 հայտարարություն, 40 նորություն, որից 3-ը՝ իրադարձություն, 5-ը՝ տնօրենության նիստ, 614-ը՝ ֆայլ, որից 381-ը՝ նկարներ:

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմներից են 2011 թվականից “Facebook” սոցիալական ցանցում գործող ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի էջը (https://www.facebook.com/ysuib, 2018թ. օգոստոսի դրությամբ՝ 2800 հետևորդ, հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 3305 հետևորդ), նույն սոցիալական ցանցում գործող ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի խումբը (https://www.facebook.com/groups/studentibysu, 2018թ. օգոստոսի դրությամբ՝ 2105 անդամ, հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 2499 անդամ), ինչպես նաև մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումների և ուսանողական կառույցների էջերն ու խմբերը՝ Ուսանողական խորհրդի (https://www.facebook.com/EPHIMUX/, 2017թ. նոյեմբերի  դրությամբ ունի 924 հետևորդ, 2018թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 1040 հետևորդ), Ուսանողական գիտական ընկերության (https://www.facebook.com/sssysuib/?fref=ts, 2017թ. նոյեմբերի դրությամբ ունի 441 հետևորդ, 2018թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 543 հետևորդ), ԵՊՀ ԻՄ գիտակազմակերպական բաժնի (https://goo.gl/R2w9P9, 2017թ. նոյեմբերի դրությամբ ունի 34 հետևորդ, 2018թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 88 հետևորդ)  էջերն ու խմբերը և այլն: Մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի նյութերը տարածվում են նշված էջերի և խմբերի միջոցով, էջերի հետևորդները և խմբերի անդամները կիսվում են մասնաճյուղի հետ առնչություն ունեցող նյութերով, ուղղում են իրենց հետաքրքրող հարցերը, ստանում պատասխաններ, կատարում առաջարկներ, թողնում մեկնաբանություններ, կարծիքներ և գնահատականներ համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտների մասին:

2018թ. մայիսին անցկացված հարցմանը մաս­նակցած մասնաճյուղի առկա ուսուցման 330 ուսանողներից 182-ը (55,2 %) պա­տասխանել է, որ կայքից օգտվում է «շատ հաճախ» ու «հաճախ»: Նրանք փաստել են, որ բավարարված են կայքի կառուցվածքից, նորությունների լուսաբանումից, տեղեկա­տվության ստացման հարմարավետու­թյունից և լիարժեքությունից (համեմատաբար դժգոհ են կայքի գույնից):

Գլխավոր հաշվապահը մանրամասն ներկայացրեց 2018թ. հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ԵՊՀ ԻՄ-ի դրամական միջոցների մուտքերն ու ելքերը ըստ ամիսների, համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. նախահաշվի:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնի վարիչը մասնավորապես նշեց, որ 2018թ. նոյեմբերի 21-ի դրությամբ մասնաճյուղում աշխատում են 173 դասախոսներ (8 պրոֆեսոր, 46 դոցենտ, 62 ասիստենտ, 57 դասախոս), որից հիմնական՝ 71, համատեղությամբ՝ 43, ներքին համատեղությամբ (ԵՊՀ-ից հրավիրված)՝ 22, ժամավճարային հիմունքներով՝ 37:

ՄԿՈԱ բաժնի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող  աշխատանքների համակարգողը մասնավորապես նշեց, որ 2018թ. սեպտեմբերին իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

 1. Հավաքագրվել են 2018թ. շրջանավարտների (առկա, հեռակա) տվյալները:
 2. Լրացվել են 2018թ. շրջանավարտների տվյալները (առկա, հեռակա) շրջանավարտների համար նախատեսված Accses ծրագրում:
 3. Թարմացվել է արտաքին շահակիցների ցանկը:
 4. Հավաքագրվել են 1994-2009 թթ. շրջանավարտների տվյալները՝ նրանց ունեցած հաջողությունների վերաբերյալ:
 5. Ապահովվել է սեպտեմբերի 19-ին «Ավանդույթ» ՀՈԱԿ թիվ 2 երաժշտական դպրոցի բացման արարողությանը համալսարանականների մասնակցությունը (կայքի համար պատրաստվել է նյութ):
 6. Սեպտեմբերի 20-ին իրականացվել է ՄՌԿ բաժնի վարիչ Կ.Այվազյանի հետ քննարկում կատարված աշխատանքների, առաջարկությունների և առկա խնդիրների վերաբերյալ:
 7. Նախագծվել է աղյուսակ շրջանավարտների անձնական տվյալները մուտքագրելու համար:
 8. Կատարվել է շրջանավարտների ֆեյսբուքյան էջի և ֆեյսբուքյան խմբի հետևորդների քանակի ավելացում:
 9. Շրջանավարտների ֆեյսբուքյան էջում հինգ շրջանավարտի ուղղորդվել է դիմել «Վեոլիա ջուր» ընկերություն՝ աշխատանքի նպատակով:
 10. Կատարվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2017թ. շրջանավարտների աշխատանքի վերաբերյալ տվյալների թարմացում (նպատակը՝ իմանալ, թե քանի ուսանող է աշխատանքի անցնում, արդյո՞ք տարեցտարի աճը ավելանում է, թե ոչ):
 11. Մշակվել է պլան արտաքին շահակիցների հետ հանդիպման համար:
 12. Կազմակերպվել են 18 արտաքին շահակիցների հետ հանդիպումներ, որոնց շնորհիվ ինֆորմացիա է ստացվել 4 թափուր աշխատատեղի մասին («ՎԵՈՆ Արմենիա»-ն Beeline, «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-վարկային մասնագետ, «Յունիբանկ» ԲԲԸ-վարկային մասնագետ, «ՎՏԲ-Հայաստան» բանկ ՓԲԸ):
 13. Հանդիպումներից հետո կազմվել է արձանագրություն, ընդգծվել, թե ինչ առաջարկություններ և պահանջներ են ներկայացրել շահակիցները:
 14. Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շահակիցների հետ մոտակա ամիսներում դասընթացներ և վերապատրաստումներ իրականացնելու համար:
 15. «Վորլդ Վիժն Հայաստան» (“World Vision Armenia”) կազմակերպության «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրում ներգրավվել է ՈՒԳԸ-ն, պատրաստվել է նյութ կայքի համար:
 16. Շրջանավարտների աշխատանքի վերաբերյալ հարցման մեջ ավելացվել է 2 նոր հարց, հանդիպումների համար կազմվել է օրակարգ:

Հոկտեմբերին նույնպես շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող  աշխատանքները եղել են ակտիվ և արդյունավետ: Ֆեյսբուքյան էջի միջոցով տրվել են թափուր հաստիքների վերաբերյալ մի շարք հայտարարություններ, ինչպես նաև էլեկտրոնային հասցեների միջոցով առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտներին թափուր հաստիքների վերաբերյալ ուղարկվել են նամակներ: Իրականացվել են 2010-2017 թթ. շրջանավարտների աշխատանքի վերաբերյալ տվյալների խմբագրում, հանդիպումներ 15 դպրոցների տնօրենների հետ:

Կազմակերպվել են դասընթաց-քննարկումներ հետևյալ թեմաներով՝ «Առաջնորդություն», «Մեդիագրագիտություն. լրատվությունն ու հասարակությունը», «PR և ֆոնդահայթայթում», «Դանիայի մոնիցիպալ իշխանությունների առանձնահատկությունները», «Մարզային ֆորում», «Կոնֆլիկտի փոխակերպում», «Քննարկում գործընկերություն հանուն բաց հասարակության», «Տեղեկատվության ազատություն»: Հոկտեմբեր ամսին նաև ավարտական կուրսերի  ուսանողներին հանդիպելու համար կազմվել է օրակարգ, կազմակերպվել են հանդիպումներ 16  արտաքին շահակիցների հետ: 15 շրջանավարտների ուղղորդվել է աշխատանքի համար դիմելու տարբեր կազմակերպություններ:

Դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների համակարգողը մասնավորապես նշեց, որ հաշվետու ամիսներին կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

 • Որակավորման բարձրացման /ՈԲ/ կրթագիտական     ծրագրի  ուսումնասիրություն    և   մասնաճյուղում    դրա   իրականացման   ուղղությամբ   հետագա   քայլերի   պլանավորում:
 • Նախկինում կատարված վերապատրաստման   աշխատանքների     մասին   տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփ հաշվետվության կազմում:
 • Այցելություններ ամբիոններ, արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների և համագործակցության հաստատում:
 • Դասախոսների տվյալների հավաքագրում, բազայում մուտքագրում:
 • Երիտասարդ դասախոսների համար առաջավոր փորձի փոխանցման նպատակով կազմակերպվող դասընթացների թեմատիկ պլանի և ժամանակացույցի կազմում:
 • Վերապատրաստումների առաջնահերթությունների ճշգրտում և դրանց իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:

Նշվեց նաև, որ նախատեսվող վերապատրաստումների ուղղությամբ ևս կատարվել են որոշակի քայլեր:   

Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման (ՈՒԳՊՎ) բաժնի վարիչը հաշվետվություն ներկայացրեց 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում (նոյեմբերի 1-ի դրությամբ) մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների շարժի վերաբերյալ: Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ում նոյեմբերի 1-ի դրությամբ սովորում են 1400 ուսանողներ, որից առկա ուսուցմամբ՝ 553, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 847:

2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում առկա ուսուցման ձևից հեռակա ուսուցում են փոխադրվել 13, իսկ հեռակա ուսուցման ձևից առկա ուսուցում՝ 4: Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ ԶՈՒ-ից զորացրվելու  կապակցությամբ տարկետումից վերադարձել են 37 ուսանողներ, այդ թվում՝ առկա ուսուցման 9, իսկ հեռակա ուսուցման 28: ՀՀ ԶՈՒ զորակոչվելու կապակցությամբ առկա և հեռակա ուսուցման 38 ուսանողների ձևակերպվել է տարկետում:

ՈՒԳՊՎ բաժնի վարիչը միաժամանակ համառոտ ներկայացրեց, որ ՄՄՈՒՀ-ի բարձր առաջադիմություն ունեցող 13 շրջանավարտներ 2018-2019 ուսումնական տարում դիմել են մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնում համապատասխան մասնագիտությամբ բարձրագույն (բակալավրի կրթական ծրագրով) կրթություն ստանալու համար: Երկրորդ մասնագիտական կրթություն ստանալու կապակցությամբ (հեռակա ուսուցմամբ) դիմել են այլ բուհերի 3 շրջանավարտներ, իսկ 3 նախկին ուսանողներ դիմել են ուսանողական իրավունքները համապատասխան մասնագիտություններով վերականգնելու համար:

Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման (ՄԿՊԿ) բաժնի վարիչը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուստարում շրջանավարտներ (XII դասարանի աշակերտներ) ունեն Տավուշի մարզի թվով 55 դպրոցներ: Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում ՄԿՊԿ բաժինը համալսարանի մի խումբ աշխատակիցների հետ մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ իրականացնելու համար հանդիպումներ է իրականացրել Տավուշի մարզի 44 հանրակրթական դպրոցներում (այդ թվում՝ 4 ավագ դպրոց, 1 վարժարան, 39 միջանակարգ դպրոց): Դիմորդներ են արձանագրվել մարզի 29 դպրոցներում (Բերդի տարածաշրջան` 5 դպրոց, Նոյեմբերյանի տարածաշրջան` 5 դպրոց, Դիլիջանի տարածաշրջան` 4 դպրոց, Իջևանի տարածաշրջան` 15 դպրոց):

2018-2019 ուստարվա ընթացքում, ըստ ուսումնական աշխատանքային պլանների, նախատեսված են 38 պրակտիկաներ (մանկավարժական 14, արտադրական 14, ուսումնական 10): Առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել է 2 մանկավարժական պրակտիկա, իրականացման ընթացքի մեջ են 1 մանկավարժական, 3 արտադրական պրակտիկաներ, և դեկտեմբերին իրականացվելու են 1 մանկավարժական, 2 արտադրական և 1 ուսումնական պրակտիկաներ: Ընդհանուր առմամբ պրակտիկան ավարտել են 35 ուսանողներ, պրակտիկա են իրականացնում 123 ուսանողներ, դեկտեմբերին պրակտիկա կիրականացնեն  126 ուսանողներ:

Ներկայացված հաշվետվությունները տնօրենության ընդլայնված նիստում ընդունվեցին ի գիտություն:

 

Հոկտեմբերի 26-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հոկտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ա. Վ. Ցուցուլյանը:

DSCN4273

Տնօրենության ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Հեռակա ուսուցման բաժնի անդամները, մասնաճյուղի այլ բաժինների վարիչներ:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքներին, Հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

DSCN4270

2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեցին մասնաճյուղի չորս ֆակուլտետների դեկանները:

Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ֆակուլտետներում իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ. ծրարավորվել և կնքվել են ընթացիկ քննությունների տոմսերը, թեստերը և տարբերակները, նախապատրաստվել, տեսախցիկներ են տեղադրվել այն լսարաններում (№38, №39, №56, №57), որոնցում պիտի անցկացվեն գրավոր քննություններն ու ստուգումները: Բանավոր քննությունների անցկացման համար ձևավորվել են քննական հանձնաժողովներ՝ ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական համակազմից:

Տնօրենության նիստում 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

DSCN4265

Հեռակա ուսուցման՝ 2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեց Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը: Զեկուցողը, ներկայացնելով իրականացված աշխատանքները, մասնավորապես նշեց, որ արդեն պատրաստ են դասացուցակները, լիովին հստակեցված է լսարանային ֆոնդը: Անդրադարձ կատարվեց դասապրոցեսի ընթացքում ուսումնաօժանդակ, վարչական և տնտեսական անձնակազմի աշխատանքներին և առանձնապես կարևորվեց անվտանգության ապահովման խնդիրը: Առկա բոլոր հարցերի վերաբերյալ եղան քննարկումներ, և տրվեցին համապատասխան լուծումներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

 

Հոկտեմբերի 17-ի տնօրենության նիստում

DSCN3726

  2018թ. հոկտեմբերի 17-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ա. Վ. Ցուցուլյանը:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. հեռակա ուսուցման ընդունելության գործընթացը, քննարկվեցին հեռակա ուսուցման՝ 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասերի նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղում սեպտեմբեր ամսվա ծախսերին և եկամուտներին, անվտանգության ապահովմանը և գրագողության դեմ միջոցառումներին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մի քանի աշխատակիցների (մասնավորապես՝ ՄԿՊԿ բաժնի) Բերդի տարածաշրջան գործուղելուն, ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրմանը և իրականացվելիք միջոցառումներին վերաբերող ու մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Ամփոփելով 2018թ. հեռակա ուսուցման ընդունելության գործընթացը՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ընդունելության հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա.Մարգարյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018թ. օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 25-ը (նախատեսված էր մինչև սեպտեմբերի 20-ը, 5 օրով երկարաձգվել է) ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացվել է հեռակա ուսուցման համակարգի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունելությունը: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ դիմել է 133 դիմորդ՝ 7 (Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, Պատմություն, Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի), Հոգեբանություն, Բնապահպանություն և բնօգտագործում, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, Զբոսաշրջություն) մասնագիտությունների գծով: Ընդունելության քննություններից առաջ ԵՊՀ ԻՄ-ի առաջատար դասախոսները յուրաքանչյուր առարկայից իրականացրել են անվճար խորհրդատվություններ: Ընդունելության քննությունների դրական նվազագույն միավորի շեմը 133 դիմորդից հաղթահարել է 40-ը, որը, իհարկե, գոհացնող չէ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասերի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը նշեց, որ կազմվում են բոլոր մասնագիտությունների գծով դասացուցակները, հստակեցվում է ողջ լսարանային ֆոնդը, իրականացվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ 2018-19 ուստարին պատշաճ դիմավորելու համար: Պարոն Ցուցուլյանը ֆակուլտետների դեկաններին և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչին հանձնարարեց հետևողական լինել, որ ամբիոնների վարիչները և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները Հեռակա ուսուցման բաժնի հետ ակտիվորեն համագործակցեն դասապրոցեսի կազմակերպմանը վերաբերող հարցերում:

Բուհի մի քանի աշխատակիցների Բերդի տարածաշրջան գործուղելու հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության կրթական ծրագերի վերաբերյալ հասարակության շրջանում իրազեկվածությունն ապահովելու նպատակով հոկտեմբերի 16-ին մասնաճյուղի մի խումբ աշխատակիցներ հանդիպում են իրականացրել Բերդի տարածաշրջանի 11 դպրոցների թվով 194 աշակերտների հետ: Այցելությունը նպատակ ուներ 12-րդ  դասարանցիներին ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտությունները, ընդունելության քննություններում կատարված փոփոխություններն ու առաջարկվող նորությունները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուստարվա գրադարանային ֆոնդի համալրման գործընթացի, ամբիոնների վարիչների կողմից իրենց ամբիոնների ուսումնական գրականության պահանջագրերը գրադարան ներկայացնելու վերաբերյալ զեկուցեց մասնաճյուղի գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը և հավաստիացրեց, որ առաջիկայում գրադարանի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները կկազմակերպվեն հաճախակի և կկրեն պարբերական բնույթ: