Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օգոստոսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. օգոստոսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

27-08-2018-1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին (ժամատախտակին, դասատախտակներին, աշխատանքային պլաններին, ամբիոնային ծանրաբեռնվածություններին և այլնին) վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Պարոն Ցուցուլյանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց նիստի բոլոր մասնակիցներին, նաև նոր պաշտոնում նշանակվելու առթիվ առաջարկեց շնորհավորել Գ.Ավետիսյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ) և Կ.Պողոսյանին  (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ)՝ բոլորին մաղթելով աշխատանքային բեղուն և արդյունավետ գործունեություն:

27-08-2018-2

Նիստի ընթացքում կարևորվեցին մասնաճյուղի կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության խնդիրները, քննարկվեցին նաև բուհում ուսումնագիտական աշխատանքների, բիզնես ծրագրերի ծավալի մեծացմանը, ոչ ֆորմալ կրթության (ակնարկային դասախոսություններ, թրեյնինգներ, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն) զարգացմանը, պրակտիկաների բարելավմանը միտված հարցեր:

Նոր՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց վերջնական տեսքի բերել իրենց բաժինների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն)՝ ըստ պաշտոնների հստակեցնելով աշխատակիցների գործառույթները, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին՝ ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները:

27-08-2018-3

Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները:

 

Հուլիսի 17-ի տնօրենության նիստում

2018թ. հուլիսի 17-ին «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածություններին, մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի վերանայմանը, պաշտոնների անձնագրերին վերաբերող մի շարք հարցեր:

1

ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունների կազմման աշխատանքների ընթացքի մասին ֆակուլտետների դեկանների վերլուծությունները լսելով՝ Ուսումնամեթոդական վարչությանը և ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց լինել խիստ հետևողական, որպեսզի ծանրաբեռնվածությունների բաշխումն իրականացվի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան դրույթների և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգի համաձայն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ տնօրենի օգնական Արման Եգանյանին հանձնարարվեց աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի մինչև նոր՝ 2018-19 ուսումնական տարվա սկիզբը մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն) վերանայման գործընթացը հասցվի ավարտին:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին հանձնարարվեց նույն ժամկետում՝ մինչև նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները:

 

 

Հուլիսի 3-ի տնօրենության նիստում

2018թ. հուլիսի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղի ուսանողների՝ 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վարձավճարների մուծման ընթացքին, նույն կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներին, առաջիկա Գիտական խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

03-07-18

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների՝ 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վարձավճարների մուծման ընթացքի մասին գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանի զեկուցումը ընդունվեց ի գիտություն:

Ընթացիկ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ ընդգծելով, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ ժամանակացույցների և առանց խախտումների: Տնօրենության նիստում 2017-18 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց ս.թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 12:00-ին, մասնաճյուղում անցկացնել Գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեության մասին
    (Զեկուցող՝ՄՃաղարյան)
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում (Զեկուցող՝ԱԴավթյան)
  3. ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածությանգնահատման 2018թ. հարցման արդյունքների մասին(Զեկուցող՝ ՄՃաղարյան)
  4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում (Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)
  5. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական աշխատանքային նորմերի մասին (Զեկուցող՝ ԱԴավթյան)
5.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին (Զեկուցող՝ ԱՑուցուլյան)
5.3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին (Զեկուցող ԱՑուցուլյան):

Տնօրենության նիստի ընթացիկ հարցերից էր Բնական գիտությունների ֆալուլտետի «ՔԿԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Գրիշայի Ավետիքյանի՝ պրակտիկայից առողջական խնդիրների պատճառով մասնակիորեն բացակայելու մասին հարցը, որի կապակցությամբ որոշվեց ընդառաջել Մ.Ավետիքյանի դիմումին՝ համապատասխան բժշկական տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում:         

 

 

 

Հունիսի 21-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հունիսի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ, մասնաճյուղի այլ աշխատակիցներ:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների պահպանմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2

Պրակտիկաների ղեկավարները, մասնագիտության առաձնահատկություններից ելնելով, ներկայացրին պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող իրենց դիտարկումները, տեսակետներն ու առաջարկները, մատնանշեցին խոչընդոտներն ու առկա խնդիրները և փորձեցին առաջադրել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները:

4

Նիստի ընթացքում որոշվեց, որ պրակտիկաների ղեկավարները սեղմ ժամկետներում վերանայեն պրակտիկաների ծրագրերը և դրանք, առաջարկություններով հանդերձ, ներկայացնեն Ուսումնամեթոդական վարչությանը:  

3

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց, որ հետևողական լինեն իրենց աշխատակիցների կողմից «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնների , աշխատանքային պայմանագրերի դրույթների պահպանմանը: Ելնելով այն հանգամանքից, որ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանը խախտել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների 26-րդ կետի 6-րդ և 7-րդ ենթակետերը՝ որոշվեց ձեռնարկել համապատասխան քայլեր՝ առաջնորդվելով այդ կանոններով:   

 

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. մայիսի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, մի քանի ուսանողներ, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ և կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ընդլայնված նիստում Ս. Ա. Առաքելյանը ներկայացրեց մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնից իր հրաժարվելու՝ անցած շաբաթ ԵՊՀ-ի ռեկտորին ներկայացված իր հրաժարականի դիմումի մասին:

Պարոն Ս.Առաքելյանը շնորհավորեց պարոն Ա.Ցուցուլյանին՝ մայիսի 24-ից մասնաճյուղի փոխտնօրեն նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթեց հաջողություններ, համոզմունք արտահայտեց, որ նա կարող և երիտասարդ ուժ է, երկար տարիներ աշխատել է մասնաճյուղում թե՛ որպես դեկան, թե՛ որպես ամբիոնի վարիչ ու դասախոս,  և այն բոլոր խնդիրները, որ կան իր առջև, նա պատվով կիրականացնի, անհրաժեշտության դեպքում կարող է իրեն փոխարինել մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնում:

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Պարոն Ցուցուլյանը շնորհակալություն հայտնեց և նշեց, որ ովքեր աշխատել և արդյունքներ են գրանցել մասնաճյուղում, կաշխատի նրանց հետ, հույս հայտնեց, որ միասին է՛լ ավելի բարձր արդյունքներ կակնկալեն և կստանան:

Այնուհետև Ս. Ա. Առաքելյանը, խոսելով մասնաճյուղի հիմնադրման, անցած ուղու, կրած դժվարություններով կայացման, ունեցած ձեռքբերումների և բացթողումների մասին, շեշտեց, որ այս համալսարանը իր համար շատ թանկ է, հոգեզավակի պես է, հետաքրքրված է նրա՝ որպես իր զավակի ճակատագրով և միշտ ուրախ ու հպարտ կլինի նրա ամենի մի նոր ձեռքբերումով ու առաջընթացով:

Նա իր երախտագիտությունը հայտնեց մասնաճյուղի հիմնադրման ակունքներում կանգնած և մինչև օրս աշխատող բոլոր մարդկանց՝ հատկապես տիկին Անանյանին, Հ.Կարայանին, Ա.Մակարյանին, Ա.Դավթյանին, նիստի ներկաներին,  բուհի աշխատակիցներին:

Ս. Ա. Առաքելյանը նաև առանձնացրեց մի քանի խնդիր, որոնք լուծելու դեպքում կապահովվի մասնաճյուղի առաջընթացը, մաղթեց հաջողություններ, և որ Աստված բոլորին լինի պահապան: