Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 27-ի տնօրենության նիստում

DSCN3726

 2018թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանը (առկա և հեռակա), քննարկվեցին մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլաններին, գրականության համալրման գործընթացին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփ ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանին մասնակցել են առկա ուսուցման համակարգի 491, հեռակա ուսուցման համակարգի 808 ուսանողներ: Մինչև լուծարքային շրջանի ավարտը առկա ուսուցման համակարգից բանակ են զորակոչվել 8 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգից՝ 28 ուսանողներ: Տարկետումից վերադարձել են առկա ուսուցմամբ 10 ուսանողներ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 35 ուսանողներ: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացվել են առկա ուսուցման համակարգի 3 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 22 ուսանողներ:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանների վիճակի մասին զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը:

Նիստի ընթացում 2018-19 ուստարվա աշխատանքային պլանների վիճակը գնահատվեց բավարար:

2017-2018 ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացրեց գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը՝ անդրադառնալով ինչպես գրադարանում առկա գրքային ֆոնդին, այնպես էլ էլեկտրոնային պաշարներին:

Գրականության համալրման գործընթացի հետ կապված՝ դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբիոնների վարիչները գրադարան ներկայացնեն իրենց ամբիոնների ուսումնական գրականության պահանջագրերը:  

Սեպտեմբերի 19-ի տնօրենության նիստում

DSCN35622018թ. սեպտեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կուրսեցիների հրամանագրմանը, նույն ուստարվա I կիսամյակի ուսումնական գործընթացին՝ ուսանողների հաճախումներին, առարկայական ծրագրերին, դասընթացների փաթեթներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուների աշխատանքների պլանավորմանը վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Նիստի ընթացքում դեկանները զեկուցեցին ուսման վարձավճարների մուծման ընթացքի և ուսանողների հաճախումների վիճակի մասին:

Որոշվեց սահմանված ժամկետներում ավարտին հասցնել առաջին կուրսեցիների հրամանագրման գործընթացը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակում (երեք շաբաթվա կտրվածքով)  ուսանողների հաճախումների վիճակը գնահատվեց բավարար:

Հանձնարարվեց, որ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները (դեկաններ, ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ) հետևողական լինեն, որ յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում ուսանողներին տրամադրված լինեն տվյալ ամբիոնի վարիչի կողմից հաստատված ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը, ամբիոններում առկա լինեն հաստատված առարկայական ծրագրերը և սեղմ ժամկետներում վերանայված, համալրված և հաստատված լինեն դասընթացների փաթեթները:

Սեպտեմբերի 5-ի տնօրենության նիստում

 2018թ. սեպտեմբերի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության  նիստ՝  Ա. Վ.  Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

DSCN3497

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկին, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հաշվի առնելով ֆակուլտետների դեկանների և համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների կատարած ուսումնասիրություններն ու հիմնավորումները աշխատաշուկայում մասնագիտությունների պահանջարկի վերաբերյալ՝ քննարկվեց և վերանայվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունելության մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) ցանկը, այդ թվում՝ քննական առարկայացանկը և անվճար տեղերը:

Մասնավորապես՝ առաջարկվեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի՝ 2019թ. մասնագիտությունների ցանկում ավելացնել «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությունը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի մասնագիտությունների ցանկում ավելացնել «Կիրառական արվեստ»  մասնագիտությունը («Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» կրթական ծրագիր):

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում առաջարկվեց ավելացնել «Հոգեբանություն» մասնագիտությունը և քննարկման ներկայացնել «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիրը ներդնելու հարցը՝ հաշվի առնելով ՄԿՊԿ բաժնի վարիչի առաջարկությունը՝ տարածաշրջանում ռուսաց լեզվի ուսուցչի մեծ պահանջարկի հետ կապված:

Որոշվեց մասնաճյուղի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) ցանկը ներկայացնել Մայր բուհի՝ «ԵՊՀ» հիմնադրամի քննարկմանը:

Մյուս հարցի կապակցությամբ հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին և բաժինների վարիչներին, առաջնորդվելով «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոններով,  հետևողական լինել իրենց աշխատակիցների կողմից աշխատանքային կարգապահությունը, աշխատաժամանակի ռեժիմը պահպանելու հարցերում, նույն կանոններից ելնելով՝ բուհի ուսանողներին և հատկապես առաջին կուրսեցիներին ներկայացնել իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, կարգապահական նորմերը:  

 

 

Օգոստոսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. օգոստոսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

27-08-2018-1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին (ժամատախտակին, դասատախտակներին, աշխատանքային պլաններին, ամբիոնային ծանրաբեռնվածություններին և այլնին) վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Պարոն Ցուցուլյանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց նիստի բոլոր մասնակիցներին, նաև նոր պաշտոնում նշանակվելու առթիվ առաջարկեց շնորհավորել Գ.Ավետիսյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ) և Կ.Պողոսյանին  (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ)՝ բոլորին մաղթելով աշխատանքային բեղուն և արդյունավետ գործունեություն:

27-08-2018-2

Նիստի ընթացքում կարևորվեցին մասնաճյուղի կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության խնդիրները, քննարկվեցին նաև բուհում ուսումնագիտական աշխատանքների, բիզնես ծրագրերի ծավալի մեծացմանը, ոչ ֆորմալ կրթության (ակնարկային դասախոսություններ, թրեյնինգներ, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն) զարգացմանը, պրակտիկաների բարելավմանը միտված հարցեր:

Նոր՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց վերջնական տեսքի բերել իրենց բաժինների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն)՝ ըստ պաշտոնների հստակեցնելով աշխատակիցների գործառույթները, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին՝ ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները:

27-08-2018-3

Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները:

 

Հուլիսի 17-ի տնօրենության նիստում

2018թ. հուլիսի 17-ին «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածություններին, մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի վերանայմանը, պաշտոնների անձնագրերին վերաբերող մի շարք հարցեր:

1

ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունների կազմման աշխատանքների ընթացքի մասին ֆակուլտետների դեկանների վերլուծությունները լսելով՝ Ուսումնամեթոդական վարչությանը և ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց լինել խիստ հետևողական, որպեսզի ծանրաբեռնվածությունների բաշխումն իրականացվի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան դրույթների և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգի համաձայն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ տնօրենի օգնական Արման Եգանյանին հանձնարարվեց աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի մինչև նոր՝ 2018-19 ուսումնական տարվա սկիզբը մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն) վերանայման գործընթացը հասցվի ավարտին:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին հանձնարարվեց նույն ժամկետում՝ մինչև նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները: