Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. մարտի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ և կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին և ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղի՝ 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն ամփոփելիս նշվեց, որ տվյալ ուստարվա 1-ին քննաշրջանից հետո 72 ուսանող կուտակել է կրեդիտներ, 17 ուսանող ենթակա է հեռացման: Ուսանողների կարգապահության հետ կապված՝ նշվեց, որ ավելի քան 300 ուսանող ոչ մի անգամ չի բացակայել ուսումնական պարապմունքներից, շուրջ 200 ուսանող ունի մասնակի բացակայություններ: 168 ուսանողի տրվել է նկատողություն:

2017-18 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների կապակցությամբ նշվեց, որ դրանք կտևեն 2018թ. ապրիլի 3-9-ը, և այդ ընթացքում դասապրոցես չի իրականացվի: Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կտևի ապրիլի 3-16-ը:

Ընդգծվեց, որ մասնաճյուղի թե՛ վարչական, թե՛ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները (ոչ միայն քննություն ընդունող դասախոսը, այլև ամբիոնի բոլոր աշխատակիցները) պետք է ներգրավված լինեն քննական պրոցեսում, օժանդակեն քննությունների պատշաճ կազմակերպմանն ու իրականացմանը, ուսանողների կողմից ակադեմիական ազնվության նորմերի պահպանմանը:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի վերջում տնօրենը շնորհավորեց բոլորին՝ Սբ. Զատիկի տոնի առթիվ, մաղթեց, որ հայ ընտանիքներում մշտապես լինի աստվածային լույս և ջերմություն, սեր և խաղաղություն, բյուր օրհնություն և ամենայն բարիք:

 

 

 

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. փետրվարի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ամբիոնների վարիչներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեցին 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները: Ներկայացվեց, որ քննաշրջանի ընդհանուր պատկերը գոհացուցիչ է, թեև առաջադիմությունը նախորդ տարվա համեմատ փոքր-ինչ նվազել է:

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ըստ ֆակուլտետների և կուրսերի՝ քննարկվեց ուսանողների ցուցաբերած առաջադիմությունը: Մասնավորապես նշվեց, որ տվյալ կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 99%, վճարովի` 66%: Անբավարար գնահատականներ են ստացել 162 ուսանողներ, որից անվճար ուսուցմամբ 2 ուսանող,   վճարովի` 160:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 87% , այդ թվում` 100% անվճար, 83%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ամենացածր առաջադիմությունը գրանցել է Բնական գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 57% , այդ թվում` 92% անվճար, 48%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 76%, այդ թվում՝ 100% անվճար, 67%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 59%, այդ թվում` 100% անվճար,  87%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար, քննարկվեցին մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները,  Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Սարուխանյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանին, II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին, բուհի մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսներին, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես ուշադրություն դարձվեց կադրային ճիշտ քաղաքականության իրականացման, մասնաճյուղի անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, լսարանների կահավորման և տեխնիկական միջոցներով վերազինման, գրադարանի համալրման խնդիրների վրա:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց կազմել առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել, թե նյութատեխնիկական ինչպիսի միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար:

Դեկտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

2017թ. դեկտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017 թվականի տարեվերջյան գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու մասին և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Դեկտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

Որոշվեց սույն թվականի դեկտեմբերի 26-ին հրավիրել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017թ. տարեվերջյան գիտական խորհրդի նիստ՝ օրակարգային հետևյալ հարցերով.

 1. Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման՝ 2016-2020թթ. ռազմավարական ծրագրի կատարման ընթացքի (ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017թթ. ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն) մասին:
 2. «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2017թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին:
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին:

    Զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյան

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է Հեռակա ուսուցման համակարգի մի շարք ուսանողների՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից մասնաճյուղից հեռացնելու վերաբերյալ հարցը:

Այդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց ներքոհիշյալ ուսանողներին ըստ կարգի տեղեկացնել իրենց կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտեր և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) և 3) ենթակետերով՝ նրանց 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից՝ ուսումնական պարապմունքներին անհարգելի չհաճախելու և կիսամյակի ուսման վարձերը չվճարելու պատճառով.

 • Փալանդուզյան Սոնա Սարգսի («Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», II կուրս):
 • Կիզողյան Արմեն Գևորգի («Տնտեսագիտություն», II կուրս):
 • Մովսեսյան Հովհաննես Սերյոժայի, («Տնտեսագիտություն», II կուրս):
 • Մարգարյան Գեղամ Սամվելի («Պատմություն», III կուրս):
 • Եսայան Աննա Մերուժանի («Հոգեբանություն», III կուրս):
 • Թամրազյան Լուիզա Թամրազի («Հոգեբանություն», III կուրս):
 • Բայրամյան Թաթուլ Գառնիկի («Բնապահպանություն և բնօգտագործում», III կուրս):
 • Թամրազյան Լևոն  Վարուժանի («Պատմություն», IV կուրս)
 • Աբովյան Սուրեն Արտավազդի («Պատմություն», V կուրս):

Նշվեց, որ Հեռակա ուսուցման համակարգի «Աշխարհագրություն» մասնագիտության «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» բակալավրի կրթական ծրագրի երկրորդ կուրսի ուսանող Լևոն Սեյրանի Դանիելյանն անհարգելի կերպով չի մասնակցել 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին և համաձայն «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) ենթակետի՝ ենթակա է մասնաճյուղից հեռացման: Որոշվեց վերոհիշյալ ուսանողին ըստ կարգի տեղեկացնել իր կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտ և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) ենթակետով՝  նրան 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից:

Ներկայացվեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության երրորդ կուրսի (պայմանական հրամանագրված) ուսանող Գրիգոր Սամվելի Ղուլյանը անհարգելի կերպով չի մասնակցել 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին, սահմանված ժամկետներում չի հանձնել ուսումնական պլանով առաջացած առարկայական տարբերությունները և չի վճարել կիսամյակի ուսման վարձը և համաձայն «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1), 2) և 3) ենթակետերի ենթակա է մասնաճյուղից հեռացման: Որոշվեց վերոհիշյալ ուսանողին ըստ կարգի տեղեկացնել իր կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտ և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1), 2) և 3) ենթակետերով՝  նրան 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից:

Տնօրենության նիստի ընթացքում որոշվեց նաև վերջին նախազգուշացումով խիստ նկատողություն հայտարարել Տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգի (առանց տարկետման իրավունքի) չորրորդ կուրսի ուսանողներ Վահե  Մխիթարի Թադևոսյանին, Նարեկ Արտակի Մխիթարյանին, Վահե Դավիթի Վարշամյանին, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի վճարովի ուսուցման համակարգի  (առանց տարկետման իրավունքի) «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների երրորդ կուրսի ուսանողներ Տիգրան Հենրիկի Խաչատրյանին և Աննա Սասունի Ավագյանին՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներից 90 և ավելի ժամ անհարգելի բացակայություններ ունենալու կապակցությամբ:

 

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոնների վարիչները և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ բուհի բոլոր ստորաբաժանումները (Ուսումնամեթոդական վարչությունը, ֆակուլտետները, վարչական, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմերի ներկայացուցիչները) պետք է առավելագույնս օժանդակեն քննաշրջանի արդյունավետ կազմակերպմանը և իրականացմանը:

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

Կարևորվեց քննական գործընթացում ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի նկատմամբ վստահության հանգամանքը:

Դարձյալ ընդգծվեց, որ քննական գործընթացի բոլոր պատասխանատուները պետք է հետևողական լինեն, որ ուսանողների ստացած գնահատականներն օբյեկտիվորեն արտացոլեն նրանց գիտելիքները: