Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

2017թ. սեպտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Սեպտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակազմի հրամանագրման գործընթացին, մասնաճյուղի՝ 2018թ. ընդունելության մասնագիտություննների ցանկին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ Անձնակազմի կառավարման բաժնին հանձնարարվեց մինչև շաբաթվա վերջը ավարտին հասցնել ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսական, վարչական, ուսումնաօժանդակ և տնտեսական անձնակազմի հրամանագրման գործընթացը: 

Սեպտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

Քննարկելով 2018թ. ընդունելության մասնագիտություննների ցանկը,  ելնելով տարածաշրջանում դրանց եղած պահանջարկից, աշխատաշուկայի պահանջներից՝   առաջակվեցին «Դիզայն» (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ), «Ինֆորմատիկա» (Բնական գիտությունների ֆակուլտետ), «Ֆինանսներ», «Զբոսաշրջություն» (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ) մասնագիտությունները:

 

Օգոստոսի 22-ի տնօրենության նիստում

2017թ. օգոստոսի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Օգոստոսի 22-ի տնօրենության նիստում

Նիստում քննարկվեցին 2017-2018 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին (ժամատախտակին, դասատախտակներին, աշխատանքային պլաններին, ամբիոնային ծանրաբեռնվածությանը, առարկայական փաթեթներին) վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Կարևորվեցին բուհի կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության խնդիրները, ընդգծվեց, որ  անհրաժեշտ է հետևողականորեն իրականացնել մասնաճյուղի որդեգրած կադրային քաղաքականությունը՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը գերազանցապես բուհի շրջանավարտներով համալրելու մասին:

Օգոստոսի 22-ի տնօրենության նիստում

Նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցի կապակցությամբ որոշվեց ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարել, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև նոր ուսումնական տարին ամբիոնների նիստերում քննարկել դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածության հարցը և պատշաճ կերպով նախապատրաստվել 2017-2018 ուսումնական տարվան:

 

 

Հունիսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. հունիսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Հունիսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

 

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:    

Նիստում քննարկվեցին առաջիկայում Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ հրավիրելուն, 2017-2018 ուստարվա ընդունելության ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հունիսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Առաջին հարցի հետ կապված՝ որոշվեց հուլիսի 8-ին մասնաճյուղում անցկացնել Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում:
  2. Մասնաճյուղի՝ 2018թ. մասնագիտությունների ցանկի քննարկում:
  3. Ընթացիկ հարցեր:

2017-2018 ուստարվա ընդունելության ընթացքի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ առայժմ այս տարվա դիմորդների թիվը կազմում է 195, որը 25-ով պակաս է նախորդ տարվա դիմորդների թվից: 195 դիմորդներից 191-ը Տավուշի մարզից է, 4-ը՝ ՀՀ երեք մարզերից (Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Լոռու) և ԼՂՀ-ից: 103-ը դիմել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 45-ը՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, 24-ը՝ Տնտեսագիտության, 23-ը՝ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ: Մտահոգությամբ փաստվեց, որ այս տարի ընդունելության քննությունների նվազագույն շեմը չհաղթահարած դիմորդների թիվը գերազանցում է նախորդ տարվան:

Հունիսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

 

Որոշվեց 2017-2018 ուստարվա ընդունելության ընթացքը համարել բավարար:

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցների արձակուրդ մեկնելու մասին հարցը:

Այդ կապակցությամբ որոշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի արձակուրդը կտևի ս.թ. հուլիսի 14-ից մինչև օգոստոսի 23-ը, վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմինը՝ հուլիսի 24-ից մինչև օգոստոսի 21-ը:

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:    

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստումՏնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին, 2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածությանը, ուսումնական պլանների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ որոշվեց 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը սկսել 2017թ. հունիսի 5-ից և ավարտել մինչև հուլիսի 17-ը:

Հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար: Հետևողական լինեն, որ քննության արդյունքները ամփոփվեն լսարաններում՝ համաձայն մասնաճյուղում գործող կանոնակարգի:

 

Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակվեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը:

2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, ուսումնական պլանների հետ կապված՝ որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին մեկ ամսվա ընթացքում (մինչև դասախոսների արձակուրդ մեկնելը) ավարտին հասցնել ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանների կազմումը, ավարտական ու կուրսային աշխատանքների բաշխումը և ապահովել ամբիոններում բոլոր առարկայական ծրագրերի փաթեթները:

Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ամբիոնների նիստերում քննարկել անհատական ծանրաբեռնվածությունների հարցը:

 

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

2017թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Նիստը սկսվեց շնորհավորանքով, որ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը հղեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պգ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ա. Ներսիսյանին` ծննդյան 55-ամյակի կապակցությամբ, տնօրենության անունից մաղթեց նրան քաջառողջություն, երջանկություն, արևշատություն, նոր ձեռքբերումներ և նրան հանձնեց «Սևքարեցի Սաքո» մեդալ:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Ապա նիստի ընթացքում ամփոփվեցին առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանները, քննարկվեց ուսումնական պարապմունքներից 120 և ավելի ժամ անհարգելի բացակայությունների պատճառով առկա ուսուցման ուսանողի հեռացման հարցը:

Առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-17 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջաններն ամփոփելիս մասնավորապես նշվեց, որ առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել են 165 ուսանողներ, որոնցից 93-ը` Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից, 35-ը` Տնտեսագիտության ֆակուլտետից, 21-ը` Բնական գիտությունների ֆակուլտետից և 16-ը` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետից:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի 165 ուսանողներից 164-ը քննաշրջանը փակել է դրական արդյունքներով և թույլատրվել մասնակցելու ամփոփիչ ատեստավորմանը, բացառությամբ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության մեկ ուսանողուհու:

Հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել են 255 ուսանողներ, որոնցից 39-ը «Պատմություն», 33-ը «Հայոց լեզու և գրականություն», 42-ը «Մանկավարժություն և հոգեբանություն», 59-ը «Տնտեսագիտության տեսություն», 19-ը «Սերվիս», 22-ը «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա», 41-ը «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողներ են:

Հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի 255 ուսանողներից 253-ը քննաշրջանը փակել է դրական արդյունքներով և թույլատրվել մասնակցելու ամփոփիչ ատեստավորմանը, իսկ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության երկու ուսանողուհիներ, «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերի համաձայն, ենթակա են մասնաճյուղից հեռացման: