Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները,  Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Սարուխանյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանին, II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին, բուհի մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսներին, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Հունվարի 8-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես ուշադրություն դարձվեց կադրային ճիշտ քաղաքականության իրականացման, մասնաճյուղի անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, լսարանների կահավորման և տեխնիկական միջոցներով վերազինման, գրադարանի համալրման խնդիրների վրա:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց կազմել առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել, թե նյութատեխնիկական ինչպիսի միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար:

Դեկտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

2017թ. դեկտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017 թվականի տարեվերջյան գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու մասին և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Դեկտեմբերի 11-ի տնօրենության նիստում

Որոշվեց սույն թվականի դեկտեմբերի 26-ին հրավիրել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017թ. տարեվերջյան գիտական խորհրդի նիստ՝ օրակարգային հետևյալ հարցերով.

 1. Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման՝ 2016-2020թթ. ռազմավարական ծրագրի կատարման ընթացքի (ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017թթ. ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն) մասին:
 2. «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2017թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին:
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին:

    Զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյան

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է Հեռակա ուսուցման համակարգի մի շարք ուսանողների՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից մասնաճյուղից հեռացնելու վերաբերյալ հարցը:

Այդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց ներքոհիշյալ ուսանողներին ըստ կարգի տեղեկացնել իրենց կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտեր և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) և 3) ենթակետերով՝ նրանց 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից՝ ուսումնական պարապմունքներին անհարգելի չհաճախելու և կիսամյակի ուսման վարձերը չվճարելու պատճառով.

 • Փալանդուզյան Սոնա Սարգսի («Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», II կուրս):
 • Կիզողյան Արմեն Գևորգի («Տնտեսագիտություն», II կուրս):
 • Մովսեսյան Հովհաննես Սերյոժայի, («Տնտեսագիտություն», II կուրս):
 • Մարգարյան Գեղամ Սամվելի («Պատմություն», III կուրս):
 • Եսայան Աննա Մերուժանի («Հոգեբանություն», III կուրս):
 • Թամրազյան Լուիզա Թամրազի («Հոգեբանություն», III կուրս):
 • Բայրամյան Թաթուլ Գառնիկի («Բնապահպանություն և բնօգտագործում», III կուրս):
 • Թամրազյան Լևոն  Վարուժանի («Պատմություն», IV կուրս)
 • Աբովյան Սուրեն Արտավազդի («Պատմություն», V կուրս):

Նշվեց, որ Հեռակա ուսուցման համակարգի «Աշխարհագրություն» մասնագիտության «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» բակալավրի կրթական ծրագրի երկրորդ կուրսի ուսանող Լևոն Սեյրանի Դանիելյանն անհարգելի կերպով չի մասնակցել 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին և համաձայն «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) ենթակետի՝ ենթակա է մասնաճյուղից հեռացման: Որոշվեց վերոհիշյալ ուսանողին ըստ կարգի տեղեկացնել իր կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտ և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 2) ենթակետով՝  նրան 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից:

Ներկայացվեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության երրորդ կուրսի (պայմանական հրամանագրված) ուսանող Գրիգոր Սամվելի Ղուլյանը անհարգելի կերպով չի մասնակցել 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին, սահմանված ժամկետներում չի հանձնել ուսումնական պլանով առաջացած առարկայական տարբերությունները և չի վճարել կիսամյակի ուսման վարձը և համաձայն «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1), 2) և 3) ենթակետերի ենթակա է մասնաճյուղից հեռացման: Որոշվեց վերոհիշյալ ուսանողին ըստ կարգի տեղեկացնել իր կարգավիճակի մասին, պատրաստել համապատասխան ակտ և առաջնորդվելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1), 2) և 3) ենթակետերով՝  նրան 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից:

Տնօրենության նիստի ընթացքում որոշվեց նաև վերջին նախազգուշացումով խիստ նկատողություն հայտարարել Տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգի (առանց տարկետման իրավունքի) չորրորդ կուրսի ուսանողներ Վահե  Մխիթարի Թադևոսյանին, Նարեկ Արտակի Մխիթարյանին, Վահե Դավիթի Վարշամյանին, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի վճարովի ուսուցման համակարգի  (առանց տարկետման իրավունքի) «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների երրորդ կուրսի ուսանողներ Տիգրան Հենրիկի Խաչատրյանին և Աննա Սասունի Ավագյանին՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներից 90 և ավելի ժամ անհարգելի բացակայություններ ունենալու կապակցությամբ:

 

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոնների վարիչները և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ բուհի բոլոր ստորաբաժանումները (Ուսումնամեթոդական վարչությունը, ֆակուլտետները, վարչական, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմերի ներկայացուցիչները) պետք է առավելագույնս օժանդակեն քննաշրջանի արդյունավետ կազմակերպմանը և իրականացմանը:

Դեկտեմբերի 1-ի տնօրենության նիստում

Կարևորվեց քննական գործընթացում ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի նկատմամբ վստահության հանգամանքը:

Դարձյալ ընդգծվեց, որ քննական գործընթացի բոլոր պատասխանատուները պետք է հետևողական լինեն, որ ուսանողների ստացած գնահատականներն օբյեկտիվորեն արտացոլեն նրանց գիտելիքները:

 

Նոյեմբերի 15-ի տնօրենության նիստում

2017թ. նոյեմբերի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը, մասնակցում էին տնօրենության անդամները, ՈՒԽ-ի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը:

Նոյեմբերի 15-ի տնօրենության նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ուսանողության տոնին նվիրված միջոցառումների իրականացմանը, ուսումնական գործընթացին, ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը վերաբերող հարցեր:

ՈՒԽ-ի նախագահի կողմից ներկայացվեցին այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված էին ուսանողության տոնի շրջանակներում («Ուսանողների տոնին նվիրված երաժշտական միջոցառում մասնաճյուղի դահլիճում» (նոյեմբերի 16, ժամը 13:30), «Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարում են ուսանողները» (նոյեմբերի 17), «Մարզահամերգային համալիրում տոնական համերգ» (նոյեմբերի 17):

Տնօրենության նիստում նշվեց, որ ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, ուսանողների կարգապահության (մասնավորապես՝ հաճախումների) և նրանց  առաջադիմության միջև ուղիղ համեմատական կապ գոյություն ունի:

Այդ համատեքստում դարձյալ ընդգծվեց սեմինար և գործնական պարապմունքներին ուսանողների ակտիվության, դասամատյաններում դա գնահատելու ու վերջնական գնահատականների մեջ արտացոլելու, ինքնուրույն աշխատանքի կարևորությունը:

Ներկայացվեց, որ մասնաճյուղի տնօրենության կողմից հետևողական վերահսկողություն է իրականացվում ուսանողների հաճախումների նկատմամբ, որպեսզի գործող կարգապահական կանոնների համաձայն ձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր՝ բացակայությունները կանխելու կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով:

Հոկտեմբերի 13-ի տնօրենության նիստում

2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:   

Հոկտեմբերի 13-ի տնօրենության նիստում

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համալիր միջոցառումներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Տնօրենի օգնականին հանձնարարվեց 2017թ. հոկտեմբերի 23-ից սկսած՝ տնօրենության նիստերում կազմակերպել ամբիոնների վարիչների, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների (2-ական) և դեկանների հաշվետվությունների լսումներ:

Հոկտեմբերի 13-ի տնօրենության նիստում

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին հանձնարարվեց հաշվետվությունների ներկայացումից հետո ուսումնասիրել ֆակուլտետում պահպանվող փաստաթղթերի (աշխատանքային պլանների, ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունների, առարկայական փաթեթների ու ծրագրերի և այլն)  առկայությունը և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանությունը, մասնավորապես ֆակուլտետի երեք օղակների (դեկանատ, ամբիոն, ՄԿԾ-ի պատասխանատու) գործավարության վիճակը: