Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:    

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստումՏնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին, 2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածությանը, ուսումնական պլանների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ որոշվեց 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը սկսել 2017թ. հունիսի 5-ից և ավարտել մինչև հուլիսի 17-ը:

Հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար: Հետևողական լինեն, որ քննության արդյունքները ամփոփվեն լսարաններում՝ համաձայն մասնաճյուղում գործող կանոնակարգի:

 

Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակվեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը:

2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, ուսումնական պլանների հետ կապված՝ որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին մեկ ամսվա ընթացքում (մինչև դասախոսների արձակուրդ մեկնելը) ավարտին հասցնել ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանների կազմումը, ավարտական ու կուրսային աշխատանքների բաշխումը և ապահովել ամբիոններում բոլոր առարկայական ծրագրերի փաթեթները:

Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ամբիոնների նիստերում քննարկել անհատական ծանրաբեռնվածությունների հարցը:

 

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

2017թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Նիստը սկսվեց շնորհավորանքով, որ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը հղեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պգ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ա. Ներսիսյանին` ծննդյան 55-ամյակի կապակցությամբ, տնօրենության անունից մաղթեց նրան քաջառողջություն, երջանկություն, արևշատություն, նոր ձեռքբերումներ և նրան հանձնեց «Սևքարեցի Սաքո» մեդալ:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Ապա նիստի ընթացքում ամփոփվեցին առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանները, քննարկվեց ուսումնական պարապմունքներից 120 և ավելի ժամ անհարգելի բացակայությունների պատճառով առկա ուսուցման ուսանողի հեռացման հարցը:

Առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-17 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջաններն ամփոփելիս մասնավորապես նշվեց, որ առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել են 165 ուսանողներ, որոնցից 93-ը` Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից, 35-ը` Տնտեսագիտության ֆակուլտետից, 21-ը` Բնական գիտությունների ֆակուլտետից և 16-ը` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետից:

Մայիսի 2-ի տնօրենության նիստում

Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի 165 ուսանողներից 164-ը քննաշրջանը փակել է դրական արդյունքներով և թույլատրվել մասնակցելու ամփոփիչ ատեստավորմանը, բացառությամբ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության մեկ ուսանողուհու:

Հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի` 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել են 255 ուսանողներ, որոնցից 39-ը «Պատմություն», 33-ը «Հայոց լեզու և գրականություն», 42-ը «Մանկավարժություն և հոգեբանություն», 59-ը «Տնտեսագիտության տեսություն», 19-ը «Սերվիս», 22-ը «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա», 41-ը «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողներ են:

Հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի 255 ուսանողներից 253-ը քննաշրջանը փակել է դրական արդյունքներով և թույլատրվել մասնակցելու ամփոփիչ ատեստավորմանը, իսկ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության երկու ուսանողուհիներ, «ՀՀ ԲՈՒՀ-ում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի II մասի 6-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերի համաձայն, ենթակա են մասնաճյուղից հեռացման:

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. ապրիլի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները:

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների անցկացման և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղի դասախոսական կազմի ուսումնական և ուսումնամեթոդական բեռնվածության հաշվարկի նորմերին վերաբերող ու մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ ընթացքի մեջ են 2016-2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների և հեռակա ուսուցման քննաշրջանների նախապատրաստական աշխատանքները:    

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց երեք օրվա ընթացքում կազմել ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների անցկացման և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության խորհրդատվությունների ժամանակացույցները՝ այդ հարցերը նախապես քննարկելով ամբիոնների և ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում:

Մյուս հարցի կապակցությամբ որոշվեց մասնաճյուղի դասախոսական կազմի ուսումնական և ուսումնամեթոդական բեռնվածության հաշվարկի նորմերը, փոփոխություններով հանդերձ, ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին,  նույն կիսամյակի ուսումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների անցկացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2017թ. հունվար ամսվա ընթացքում կազմվել են 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ուսումնական ծրագրերն իրականացնելու նպատակով առկա ուսուցման համակարգի` 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները որոշված է սկսել փետրվարի 6-ից:

2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացը սկսելու նպատակով նախատեսված է 2017թ. հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 2-ն իրականացնել ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստեր և դրանցում քննարկել 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում դասախոսական անձնակազմի դրույքաչափերի աշխատանքային գրաֆիկների հաստատման, ինչպես նաև առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման հարցերը:

Որոշվել է առաջին լուծարքային շրջանն սկսել հունվարի 30-ից և անցկացնել մինչև փետրվարի 11-ը, երկրորդը` փետրվարի 13-23-ն ընկած ժամանակահատվածում:

2017թ. հունվարի 9-ից մասնաճյուղում անցկացվել են հանրագումարային քննությունները:

Քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, քննությունների ընթացքը պարբերաբար վերահսկվել է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից:

Հաջորդ հարցի հետ կապված՝ մասնավորապես նշվեց, որ 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել 7 ուսումնական, 2 արտադրական և 5 մանկավարժական պրակտի­կա­ներ՝ 203 ուսանողների մասնակցությամբ:

Ուումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների բոլոր ղեկավար­ները Ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացրել պրակտիկայի իրենց ծրագրերը` հաստատված ամբիոնների վարիչների կողմից, որոնցով առաջնորդվում են ուսանողները պրակտիկաների ընթացքում:

Մանկավարժական պրակտիկան չորս մասնագիտությունների գծով չորս շաբաթ տևողությամբ երրորդ և չորրորդ կուրսերում պետք է անցկացվի հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 25-ը: Պրակտիկաներն անցկացնելուց հետո դրանց արդյունքները կամփոփվեն պրակտիկաների ղեկավարների կողմից և կներկայացվեն Ուսումնամեթոդական վարչություն:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. դեկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը հանձնված են ուսանողներին:

Քննաշրջանի ժամանակացույցները կազմված և ներկայացված են հաստատման:

Ըստ ժամանակացույցների` դեկտեմբերի 9-29-ը անցկացվելու են ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ստուգարքները:

2017թ. հունվարի 9-27-ը կանցկացվեն հանրագումարային քննությունները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի ընթացքում հաստատվեցին 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցները:

Որոշվեց քննաշրջանն անցկացնել 2016թ. դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2017թ. հունվարի 27-ը:

Ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար: