Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 26-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանի ամփոփման, մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ամփոփելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանը` նշվեց, որ երկրորդ լուծարքային շրջանից հետո մասնաճյուղում 20 ուսանող ունեն առարկայական պարտքեր:

Մասնաճյուղում դասընթացների փաթեթների իրականացման ընթացքի մասին հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց.

• 10 օրվա ընթացքում դասախոսներից պահանջել ներկայացնելու դասընթացի փաթեթները: Չներկայացնողները կենթարկվեն համապատասխան տույժի:

• Պահանջել ՄԿՈԱ բաժնից հոկտեմբերի 1-15-ը ուսումնասիրելու դասախոսների դասընթացի փաթեթների համապատասխանությունը ներկայացված պահանջներին, արդյունքները տրամադրել ամբիոնների վարիչներին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանին անհրաժեշտ աշխատանք տանելու 2014թ. հոկտեմբերի 15-ից «Գծանկար», «Գունանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաների գծով ֆակուլտետում նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպելու համար:

Սեպտեմբերի 17-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, ՄԿՈԱ բաժնի աշխատակիցները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման աշխատանքների մասին հարցեր, որոնց մասին զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը և Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Ճաղարյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաստատված են 2014-2015 ուստարվա ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունները, կազմված են երկշաբաթյա դասացուցակները, ավարտված է ռոտացիայի գործընթացը:

Նիստում ամփոփվեցին առաջին լուծարքային շրջանի արդյունքները, ներկայացվեցին աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու հարցի, 2014-2015 ուստարում ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների ցանկը:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց իրականացնել 2014-2015 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանով նախատեսված բոլոր աշխատանքները:

Փոփոխություններ կատարվեցին 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում

2014թ. սեպտեմբերի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, կուրսղեկներ Ա.Սարիբեկյանը, Ք.Օթարյանը, Պ.Ասիլբեկյանը, Դ.Չիբուխչյանը, Ա.Մատինյանը, Շ.Գրիգորյանը, Ա.Ադամյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում փոփոխություններ կատարելու, 2014-2015 ուսումնական տարում կուրսղեկների անելիքների մասին հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտության ընդունելության քննությունների ցանկում մրցութային են լինելու «Հայ ժողովրդի պատմություն» (գրավոր), «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր) առարկաները, իսկ նախորդ տարվա «Ընդհանուր պատմություն» կամ «Օտար լեզու» առարկաները նշվելու են երկու աստղանիշով:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության փոխարեն 2015թ. լինելու է «Հոգեբանություն» մասնագիտությունը, և ընդունելության քննությունների համար մրցութային առարկաներ են համարվելու «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր), «Օտար լեզու» (գրավոր) առարկաները և «Կենսաբանություն» (գրավոր) առարկան` երկու աստղանիշով:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ընդունելության քննություններում մրցութային համարվող «Օտար լեզու» առարկան 2015թ. լինելու է երկու աստղանիշով:

«Սերվիս» մասնագիտության ընդունելության քննություններում «Աշխարհագրություն» (գրավոր) կամ «Հայ ժողովրդի պատմություն» (գրավոր) մրցութային համարվող առարկաները կլինեն երկու աստղանիշով: Երկու աստղանիշով նախատեսված «Մաթեմատիկա» (գրավոր) առարկայի հետ համատեղ (կամ-ով) դրվել է «Աշխարհագրություն» (գրավոր) առարկան:

Հեռակա ուսուցման բաժնի 2015թ. ընդունելության քննությունների ցանկում չեն լինի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունները` դիմորդների սակավ լինելու պատճառով:

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ընդունելության քննությունների ցանկում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները:

Նախատեսված մրցութային «Աշխարհագրություն» (գրավոր) առարկայի հետ համատեղ (կամ-ով) դրվել է «Մաթեմատիկա» (գրավոր) առարկան:

Որոշվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնա¬գիտությունների քննությունների փոփոխված ցանկը ներկայացնել ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստի քննարկմանն ու հաստատմանը:

2014-2015 ուսումնական տարում կուրսղեկների անելիքների մասին հարցի կապակցությամբ հանձնարարվեց մասնաճյուղի կուրսղեկներին ակտիվորեն աշխատել ուսանողների հետ, հետաքրքրվել նրանց առօրյա կյանքով ու խնդիրներով, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա. Մարգարյանին` 10 օրվա ընթացքում ճշգրտել և ներկայացնել հանրակացարանում բնակվելու ցանկություն ունեցող ուսանողների ցուցակը:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնին հանձնարարվեց մինչև սեպտեմբերի 15-ը տեղեկատվություն ներկայացնել դասախոսների դասընթացի փաթեթների ընթացքի մասին:

Օգոստոսի 21-ի տնօրենության նիստում

2014թ. օգոստոսի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

 

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում գործող հանձնաժողովների գործունեությանը, 2014-2015 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Մասնաճյուղում գործող հանձնաժողովների վերաբերյալ որոշվեց հանձնարարել ստորաբաժանումների ղեկավարներին կարգավորելու հանձնաժողովների աշխատանքները:

Նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

• Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարել, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները, ռոտացիայի արդյունքները, ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն և պարտք ունեցող ուսանողների ցուցակները:

• Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև նոր ուսումնական տարին ամբիոնների նիստերում քննարկել դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածության հարցը և նախապատրաստվել 2014-2015 ուսումնական տարվան:

Հուլիսի 16-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հուլիսի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

   Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2014-2015 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքներին վերաբերող հարցեր:

Նշվեց, որ 2014-2015 ուստարվա ընդունելության արդյունքներով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգ ընդունվել է 172 դիմորդ, որոնցից 39-ը անվճար, 133-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ընդհանուր առմամբ ընդունելության արդյունքները մասնաճյուղում կարելի է համարել բավարար:

Մասնավորապես նորմալ կարելի է համարել «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ընդունելության արդյունքները:

Տվյալ մասնագիտությամբ ընդունվել է 26 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 21-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Առաջին տարվա համար վատ չեն «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ընդունելության արդյունքները:

Թեև այս մասնագիտությամբ դիմորդները եղել են 6-ը, սակայն «Սերվիս» մասնագիտության հաշվին ընդունվել է 7 դիմորդ:

«Պատմություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 20 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 15-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 12 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Գոհացուցիչ չեն «Հայոց լեզու և գրականություն» մասանգիտության ընդունելության արդյունքները: Տվյալ մասնագիտությամբ ընդունվել է 8 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 4-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Դրական կարելի է համարել «Անգլերեն լեզու և գրականություն» ու «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների ընդունելության արդյունքները:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 20 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 16-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 14 դիմորդ, որոնցից 3-ը անվճար, 11-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտությամբ ընդունվել է 31 դիմորդ, որոնցից 5-ը անվճար, 26-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Սերվիս» մասնագիտությամբ ընդունվել է 12 դիմորդ, որոնցից 4-ը անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ ընդունվել է 10 դիմորդ, որից 2-ը` անվճար, 8-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

«Դիզայն» մասնագիտությամբ ընդունվել են 12 դիմորդ, որոնցից 3-ը անվճար, 9-ը` վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Դիմորդների թվի հետ կապված` 2014-2015 ուստարվա ուսումնական, աշխատանքային պլաններում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածություններում, միացնել կուրսեր, որոշ մասնագիտությունների դեպքում կուրսերը բաժանել խմբերի:

Որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը, ըստ ընդունված դիմորդների, վերանայել 2014-2015 ուսումնական տարվա աշխատանքային, ուսումնական պլանները և ամբիոնային ու անհատական ծանրաբեռնվածություններում կատարել համապատասխան փոփոխություններ: