Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. ապրիլի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները:

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների անցկացման և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղի դասախոսական կազմի ուսումնական և ուսումնամեթոդական բեռնվածության հաշվարկի նորմերին վերաբերող ու մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ ընթացքի մեջ են 2016-2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների և հեռակա ուսուցման քննաշրջանների նախապատրաստական աշխատանքները:    

Ապրիլի 4-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց երեք օրվա ընթացքում կազմել ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների անցկացման և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության խորհրդատվությունների ժամանակացույցները՝ այդ հարցերը նախապես քննարկելով ամբիոնների և ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում:

Մյուս հարցի կապակցությամբ որոշվեց մասնաճյուղի դասախոսական կազմի ուսումնական և ուսումնամեթոդական բեռնվածության հաշվարկի նորմերը, փոփոխություններով հանդերձ, ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին,  նույն կիսամյակի ուսումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների անցկացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2017թ. հունվար ամսվա ընթացքում կազմվել են 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ուսումնական ծրագրերն իրականացնելու նպատակով առկա ուսուցման համակարգի` 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները որոշված է սկսել փետրվարի 6-ից:

2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացը սկսելու նպատակով նախատեսված է 2017թ. հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 2-ն իրականացնել ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստեր և դրանցում քննարկել 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում դասախոսական անձնակազմի դրույքաչափերի աշխատանքային գրաֆիկների հաստատման, ինչպես նաև առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման հարցերը:

Որոշվել է առաջին լուծարքային շրջանն սկսել հունվարի 30-ից և անցկացնել մինչև փետրվարի 11-ը, երկրորդը` փետրվարի 13-23-ն ընկած ժամանակահատվածում:

2017թ. հունվարի 9-ից մասնաճյուղում անցկացվել են հանրագումարային քննությունները:

Քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, քննությունների ընթացքը պարբերաբար վերահսկվել է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից:

Հաջորդ հարցի հետ կապված՝ մասնավորապես նշվեց, որ 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել 7 ուսումնական, 2 արտադրական և 5 մանկավարժական պրակտի­կա­ներ՝ 203 ուսանողների մասնակցությամբ:

Ուումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների բոլոր ղեկավար­ները Ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացրել պրակտիկայի իրենց ծրագրերը` հաստատված ամբիոնների վարիչների կողմից, որոնցով առաջնորդվում են ուսանողները պրակտիկաների ընթացքում:

Մանկավարժական պրակտիկան չորս մասնագիտությունների գծով չորս շաբաթ տևողությամբ երրորդ և չորրորդ կուրսերում պետք է անցկացվի հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 25-ը: Պրակտիկաներն անցկացնելուց հետո դրանց արդյունքները կամփոփվեն պրակտիկաների ղեկավարների կողմից և կներկայացվեն Ուսումնամեթոդական վարչություն:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. դեկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը հանձնված են ուսանողներին:

Քննաշրջանի ժամանակացույցները կազմված և ներկայացված են հաստատման:

Ըստ ժամանակացույցների` դեկտեմբերի 9-29-ը անցկացվելու են ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ստուգարքները:

2017թ. հունվարի 9-27-ը կանցկացվեն հանրագումարային քննությունները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի ընթացքում հաստատվեցին 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցները:

Որոշվեց քննաշրջանն անցկացնել 2016թ. դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2017թ. հունվարի 27-ը:

Ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. նոյեմբերի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները, ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի անդամները:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուստարվա մանկավարժական, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ պրակտիկաների ղեկավարներն առավել հետևողական լինեն, պրակտիկանտ-ուսանողների հետ իրականացնեն նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց ժամանակ հստակեցվեն տվյալ պրակտիկայի իրականացման նպատակը, խնդիրները, հիմնավորվի պրակտիկաների անցկացման վայրերի (ուսումնական հաստատություններ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ և այլն) ընտրության նպատակահարմարությունը:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց երկու շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել պրակտիկայի ծրագրի ժամանակացույցը, տվյալ պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված վայրը:   

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի պատասխանատուների կատարած աշխատանքներին, ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեցին ուսումնական գործընթացը համակարգող երեք կարևոր օղակների (դեկանատ, ամբիոն, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու) գործառույթները, նրանց արդյունավետ ու փոխհամաձայնեցված գործունեության ուղիները:

Հանձնարարվեց ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին մեծ ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցերին, ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրներին, հաճախակի կազմակերպել գիտագործնական կոնֆերանսներ, բաց դասեր, գիտաժողովներ՝ դրանցում ընդգրկելով ուսանողներին: