Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստը

DSCN5377 2018թ. դեկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ` բուհի աշխատակիցների և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

  1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին (զեկուցող՝ Ա. Վ. Ցուցուլյան):
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին (զեկուցող՝ Ա. Վ. Ցուցուլյան):
  3. Ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ 2018թ. հունվարից մինչև դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում դրամական միջոցների մուտքերը կազմել են 426 մլն 408 հազար ՀՀ դրամ, որի 71%-ը գոյացել է ուսման վարձավճարներից, 21%-ը՝ պետական ֆինանսավորումից:

Ընթացիկ ծախսերի 84%-ն ուղղվել է աշխատանքի վարձատրությանը և դրան հավասարեցված վճարումներին: Ուսանողներին տրամադրվող կրթաթոշակների ընդհանուր գումարը կազմել է մասնաճյուղի ծախսերի 2%-ը, կոմունալ վճարումները՝ 3%-ը:

Մասնաճյուղի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջեի) հետ կապված՝ նշվեց, որ 2019թ. նախահաշվի հոդվածների ցուցանիշները կազմվել են նախորդ տարվա նախահաշվի կատարողականի, ինչպես նաև կանխատեսումների և պլանավորման հիման վրա:  

2019թ. բյուջեն հավասարակշռված է. եկամուտները և ծախսերը իրար հավասար են: Նախատեսվում է, որ 2019թ. դրամական միջոցների հոսքերը կկազմեն.

  1. եկամուտների գծով՝ 515 մլն 400 հազար ՀՀ դրամ,
  2. ծախսերի գծով՝ 515 մլն 400 հազար ՀՀ դրամ:

Մուտքերի 64%-ը (330 մլն ՀՀ դրամ) կկազմեն վճարովի ուսուցումից, իսկ 28%-ը պետական ֆինանսավորումից ստացվող եկամուտները:

Նախատեսվում է, որ 2019թ. դրամական միջոցների ելքերի 81%-ը (415 մլն ՀՀ դրամ) կկազմեն աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսերը: Կրթաթոշակին ուղղված ծախսերը կկազմեն ընդհանուր ծախսերի 1.7%-ը, կոմունալ վճարումները՝ 3%-ը:

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նիստում ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա. Շ. Մարգարյանը՝ ներկայացնելով 2018թ. ընթացքում արհբյուրոյի կողմից իրականացված աշխատանքները, գործունեության հիմնական ուղղությունները և նախատեսվող փոփոխությունները:

Նիստի վերջում պարոն Ա. Վ. Ցուցուլյանը շնորհավորեց բոլորին գալիք Ամանորի և Սուրբ Ծննդի առթիվ և հղեց բարեմաղթանքներ: 

Մասնաճյուղում անցկացվում են 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները, II ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

DSCN5362 2018թ. դեկտեմբերի 22-28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (առկա ուսուցման համակարգում) իրականացվում են 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները, II ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները:

Քննաշրջանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Արկադի Դավթյանի հավաստմամբ, իրականացվում է սահմանված կարգի (Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի) համաձայն՝ նախատեսված կիսամյակի 17-րդ շաբաթում:

 Ըստ սահմանված կարգի` ստուգարքների, ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը նախապես տրամադրվում են ուսանողներին, իսկ կազմված տոմսերը, տարբերակները, թեստերը ստորագրվում են ամբիոնի վարիչի, կնքվում ֆակուլտետի դեկանի կողմից, ապա ծրարավորվում են, ըստ այդմ էլ անցկացվում են քննությունները:

Այս կիսամյակում գրավոր ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անցկացվում են տեսախցիկներով կահավորված լսարաններում:

Յուրաքանչյուր քննությունից կամ ստուգումից հետո դասախոսը ուսանողների հետ իրականացնում է քննարկում:

Բանավոր և թեստային ձևով անցկացված քննությունները գնահատվում են անմիջապես տեղում (լսարանում), իսկ գրավոր քննությունները 7 օրվա ընթացքում ստուգվում են դասախոսի կողմից և քննարկվում ուսանողների հետ:

Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով քննությունների արդյունքները տեղադրվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների գիտական  խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում: 

Մասնակցություն հայաստանյան բուհերի ուսանողների շրջանում իրականացված հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը

IMG_1289-24-12-18-10-21 2018թ. դեկտեմբերի 21-ին Ռադիոտանը տեղի ունեցավ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի «Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն»-ի կողմից ս.թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրականացված «Հայաստանի բուհերում սովորող ուսանողների շրջանում հանդուրժողականության և սոցիալական երևույթների հանդեպ դիրքորոշման չափում. Մեդիայի ազդեցությունը վերջիններիս ձևավորման վրա» հետազոտության արդյունքների ներկայացումը:

Կենտրոնը, կարևորելով երիտասարդության դերը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, նպատակ է ունեցել ժամանակակից զարգացումների համապատկերում ուսումնասիրել երիտասարդության ակտիվ խմբի՝ ուսանողների  դիրքորոշումը սոցիալական մի շարք երևույթների նկատմամբ, պարզաբանել երիտասարդության ձևավորման վրա մեդիայի դրական և բացասական ազդեցությունը:

Հետազոտության արդյուքների ներկայացմանը հրավիրվել էին կենտրոնի հետ արդյունավետ համագործակցած հայաստանյան բուհերի, այդ թվում՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչներ: Մասնաճյուղից հանդիպմանը ներկայացել էր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Է.Ղարայանը: Հանդիպումը ԵՊՀ ԻՄ-ի համար կարևոր էր այնքանով, որ հարցմանը մասնակցել են նաև մասնաճյուղի ուսանողներ, ու թեև արդյունքները ներկայացվել են ընդհանուր կերպով՝ չառանձնացնելով կոնկրետ բուհերը, այնուամենայնիվ այդ արդյունքները ներկայացնում են նաև մեր ուսանողության կարծիքը այդ կարևորագույն խնդրի՝ հասարակության մեջ հանդուրժողականության ընկալման ու դրսևորման ձևերի և ժամանակակից մեդիայում անհանդուրժողականություն արծարծող հաղորդումների  վերաբերյալ:

Հանդիպման կազմակերպիչները նշեցին, որ հարցմանը մասնակցել են հայաստանյան բուհերի (այդ թվում՝ մարզերում գտնվող) 17-25 տարեկան 713 ուսանողներ։ Հետազոտման համար ընտրվել են տարբեր մեթոդներ՝ քանակական, զույգերի համեմատման, մտացածին իրավիճակներում հնարավոր գործողությունների, դատողություններին համաձայնության և այլն:

Հարցման մասնակից ուսանողները տվել են հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության իրենց սահմանումները, նշել են ներկայացված իրավիճակներում հանդուրժողականության դրսևորման իրենց գործողությունները, կատարել են դատողություններ երիտասարդության շրջանում տարածված մի շարք խնդիրների վերաբերյալ, արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը՝ առաջադրված արժեքների միջև կատարելով ընտրություն, նշել են այն հաղորդումները և ֆիլմերը, որոնցում արծարծվում են հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության հարցեր:

Հանդիպման վերջում ամփոփիչ հարցադրումների միջոցով տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում, նշվեցին հետազոտման արդյունքներով վեր հանված մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես՝ արդյո՞ք արժեքները պետք է լինեն հստակ սահմանված, արդյո՞ք հանդուրժողականությունը և անհանդուրժողականությունը հասարակության մեջ միանշանակ են ընկալվում, արդյո՞ք մեդիայի անելիքները հստակ են, և այն իրականացնում է իրեն վերագրված կրթող, արժեհամակարգ ձևավորող ֆունկցիաները և այլն:

Որպես քննարկումների եզրակացություն՝ ներկաների կողմից արծարծվեց այն միտքը, որ ներկայացված խնդիրները մանրամասն հասկանալու համար թերևս նոր հետազոտության անհրաժեշտություն կա: Այնուամենայնիվ, անվիճարկելի համարվեց այն, որ ցանկացած բուհի գերակա խնդիրն է ուսանողներին տալ համակողմանի գի­տե­լիքներ, կա­րո­ղու­թյուններ և հմտություններ, նրանց դաստիարակել բարոյական, ազգային և հա­մա­մարդ­կային արժեքների ոգով:

Հանդիպման ուղիղ հեռարձակումը տե՛ս այստեղ:

Կայացավ «Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը

DSCN5270

 2018թ. դեկտեմբերի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը, որը կազմակերպել էր Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնը:

Ս.թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ ԻՄ-ում անցկացվում են կենտրոնի կողմից մասնաճյուղի երիտասարդ դասախոսների (մինչև 35 տարեկան) համար նախատեսված հերթական դասընթացները, որոնք միտված են մասնաճյուղում  առաջավոր փորձի  վերհանման  ու տարածման  միջոցով  դասախոսական  կազմի  որակավորման բարձրացմանը, դասավանդման և գնահատման մեթոդների կատարելագործմանը, ուսումնական  գործընթացում  կրթական նորագույն  տեխնոլոգիաների  ներդրմանը:

«Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը վարում  էր ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ջուլիետտա Գյուլամիրյանը:

Դաս-քննարկմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ոչ միայն երիտասարդ, այլև հմուտ և փորձառու դասախոսներ:

Մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջ.Գյուլամիրյանը տարբեր վարժանքներով, գործնական օրինակներով ներկայացրեց փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց, խոսեց ուսանողակենտրոն ուսուցման մոտեցումների մասին, փոխանցեց իր առաջավոր փորձը:

Դասընթացն անցավ հետաքրքիր և շահեկան քննարկումներով հագեցած մթնոլորտում:   

Տնտեսագիտական ինտելեկտուալ խաղում հաղթեց «Էկոնոմիստ» թիմը

 IMG_6960-20-12-18-06-44

  2018թ. դեկտեմբերի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ կողմից արդեն 3-րդ անգամ մասնաճյուղում անցկացվեց ավանդույթ դարձած տնտեսագիտական ինտելեկտուալ խաղը, որին մասնակցում էին «Ֆինանսներ» և «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների I-III կուրսերի ուսանողները:

Ժյուրիի անդամներն էին «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Տիգրանուհի Թիրաբյանը և «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուիզա Մադաթյանը:

Խաղը բաղկացած էր 4 փուլից: Առաջին փուլում տրվեց ուսանողների գիտելիքները ստուգող, ընտրովի պատասխանով մասնագիտական 10 հարց:

Երկրորդ՝ «Թաքնված բառեր» փուլում մասնակիցները խառը տառերից բաղկացած աղյուսակից պիտի գտնեին մասնագիտական տերմիններ:

Երրորդ փուլում տրվեցին մասնագիտական թեքումով տրամաբանական հարցեր:

Վերջին՝ չորրորդ փուլում մասնակիցները պիտի լուծեին տնտեսագիտական խաչբառը:

Թեժ պայքարից հետո 36 միավորով հաղթող ճանաչվեց «Էկոնոմիստ» թիմը (Ղազարյան Սևադա, Խաչատրյան Սոսե, Օհանյան Արշակ), որը պարգևատրվեց պատվոգրով: