Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ 2020թ. «Գծանկար» առարկայի ներբուհական քննությունը

a. 12. Գլխավոր 1

   2020թ. հուլիսի 4-7-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Գծանկար» առարկայի ներբուհական քննությունը՝ «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» կրթական ծրագրերով ընդունելության համար:

 

Ելնելով ստեղծված պայմաններից՝ ընդունելության ներբուհական քննությունների անցկացման համար ձևավորվել է 2 քննական կենտրոն՝ հագեցած տեսաձայնագրման սարքերով: Քննություններից մեկ օր առաջ ախտահանվել են քննական կենտրոնները, քննական օրերին դիմորդներն ու կազմակերպչական աշխատակազմը պարտադիր ջերմաչափվել են, պահպանվել են պարետի բոլոր կարգադրությունները:

 

Յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի ներբուհական քննությունն անցկացվեց 2 օր՝ 4-ական ժամ տևողությամբ: Քննասենյակում դիմորդներն իրենց տեղն ընտրեցին վիճակահանությամբ: Ըստ նախապես հրապարակված ընդունելության ծրագրի՝ «Գծանկար» առարկայի քննության ժամանակ հանձնարարվող առաջադրանքը նատյուրմորտ էր` հարթ ֆոնի վրա 3 առարկայից, գրաֆիտե մատիտով պարզ լուսավորությամբ` A2 ֆորմատի թղթի վրա:

 

«Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» կրթական ծրագրով մասնաճյուղ էին դիմել 10, իսկ  «Դիզայն» կրթական ծրագրով՝ 11 դիմորդ:

 

Գնահատման չափանիշները նույնպես նախօրոք հայտնի էին դիմորդներին։ Հանձնաժողովի անդամները գնահատման ընթացքում հաշվի էին առնում հորինվածքի գրագետ տեղադրումը թղթի մեջ, կառուցողական մոտեցումը, ծավալների տարածածավալային պատկերումը, ծավալների տոնային ընկալումն ու նյութականության ստացումը և հորինվածքի եզրափակիչ մշակումը:

 

Կատարված աշխատանքները վկայում են դիմորդների պատրաստվածության մասին: Բոլորը դիմորդները կարողացան հաղթահարել առաջադրված շեմային պահանջները:

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ ընդունվելու կապակցությամբ սիրով շնորհավորում ենք մեր դիմորդներին՝ նրանց մաղթելով ուսումնատենչ ոգի, անկոտրում կամք և նպատակասլացություն:

Որքանո՞վ են գոհ մեր ուսանողները 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առցանց ուսուցումից

PDCA. որակի լոգո

   Սիրով տեղեկացնում ենք մեր բոլոր շահակիցներին, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում՝ «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնում, տեղադրվել են մանսաճյուղի ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված ուսանողական առցանց հարցման (ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների բավարարվածությունը 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացված առցանց ուսուցումից) արդյունքները և դրանց վերլուծությունը:

Առցանց հարցմանն ուսանողները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների 1-3-րդ կուրսերի 371 ուսանողներից հարցմանը մասնակցել է 289 ուսանող (գրեթե 80%-ը):

Հարցումը նպատակ ուներ պարզելու ուսանողների բավարարվածությունը մասնաճյուղում իրականացված եռամսյա առցանց ուսուցումից (2020թ. մարտի 16-ից՝ ՀՀ-ում արտակարգ դրության սահմանումից ի վեր), վերհանելու առաջացած խնդիրները և հավաքագրելու ուսանողների առաջարկները՝ հետագա բարելավման նպատակով:

Ուսանողների կարծիքներն ու առաջարկները ձևավորվել են հետևյալ հիմնահարցերի շուրջ՝ «Ուսանողների ներգրավվածությունը առցանց դասընթացներին և կիրառվող տեղեկատվական հարթակները», «Անհրաժեշտ գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ձեռքբերումը», «Ուսումնական նյութերի աղբյուրները և ռեսուրսները», «Ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը և գնահատումը», «Քննությունների անցկացման ձևերը և ակադեմիական ազնվության պահպանումը»:

Ընդհանրացնելով հարցման արդյունքները՝ արձանագրվել է, որ մասնաճյուղում հաջողվել է արդյունավետ իրականացնել առցանց ուսուցում, ապահովել գիտելիքի և մասնագիտական կարողությունների փոխանցում, ուսանողի ձեռքբերումների գնահատում և այլն։ Հարցման մասնակիցների 42,4%-ը նշել է, որ ամբողջությամբ բավարարված է մասնաճյուղում առցանց ուսուցման կազմակերպումից, 42%-ը՝ բավարարված է մասամբ, իսկ 15,6%-ը բավարարված չէ։

Ուսանողները նշել են առցանց ուսուցման հետևյալ դրական կողմերը՝ արտակարգ իրավիճակում անհրաժեշտ կրթության ձեռքբերում, ժամանակի և ֆինանսների խնայողություն, անկախ գտնվելու վայրից՝ դասընթացներին մասնակցության ապահովում, ինքնուրույն սովորելու պատասխանատվության մեծացում, կազմակերպվածության և պարտաճանաչության ավելացում և այլն:

Առցանց ուսուցման խնդիրներից ուսանողներն առանձնացրել են անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների, ինտերնետ կապի բացակայությունը կամ թույլ աշխատանքը, առողջական խնդիրները, որոնք առաջանում են համակարգչի առջև երկար նստելուց, առցանց ուսուցման դեպքում դասաժամերի տևողությունը, չափից շատ ծանրաբեռնվածությունը և իհարկե մարդկային շփման բացակայությունը:

Ուսանողները կատարել են առցանց ուսուցման կազմակերպմանն ուղղված մի շարք առաջարկություններ։ Նրանք առաջարկում են նվազեցնել դասաժամերի տևողությունը և քանակը, ոչ մասնագիտական դասընթացների ծանրաբեռնվածությունը, փոխել քննությունների ձևերը և բոլոր դասընթացներն ավարտել ստուգարքով։ Դասախոսներից էլ պահանջում են հետևողականություն, որ դասերին ու քննություններին ուսանողները միացնեն իրենց տեսախցիկները:

Հարցման մասնակիցների 70%-ի կարծիքով՝ առցանց քննությունների ժամանակ հնարավոր չէ ապահովել ակադեմիական ազնվություն ուսանողների կողմից տեխնիկական տարբեր միջոցների կիրառման հետևանքով: Այստեղ դասախոսները բավականին աշխատանք ունեն կատարելու՝ ավելացնելու ընթացիկ առաջադրանքների քանակը՝ դրանք դարձնելով անհատական, վերանայելու դասավանդման և գնահատման մեթոդները, քննական տոմսերը՝ դրանցում ներառելով ոչ միայն ուսանողների գիտելիքները, այլ ավելի շատ վերլուծական մտքի և եզրահանգումներ կատարելու կարողությունները բացահայտող հարցեր և առաջադրանքներ:

ՄԿՈԱ բաժինն արդեն ավարտում է մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի շուրջ 100 ներկայացուցիչների շրջանում կազամակերպած նմանատիպ հարցումը, որի արդյունքների վերլուծությունը կհամադրվի ուսանողների կարծիքների հետ։ Դրանից հետո բաժինը առաջարկներ կմշակի առցանց կրթության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։

Կայացավ կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ առցանց քննարկում

1. գլխավոր

  2020թ․ հունիսի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար ԱՄակարյանի և ՄԿՈԱ բաժնի կողմից կազմակերպվեց կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ առցանց հանդիպում, որի նպատակն էր մասնակիցներին տրամադրել բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական բաղադրիչի ներդրման վերաբերյալ խորհրդատվություն:

Մասնաճյուղի գիտխորհուրդն իր ապրիլյան նիստում որոշում էր կայացրել առաջնորդվել 2020թ․ մարտի 12-ին ԵՊՀ գիտական խորհրդում հաստատված «Երևանի պետական համալսարանի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով»: Ըստ այդ կարգի՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական 2-6 դասընթացներում ներմուծվում է կուրսային աշխատանքներին փոխարինող հետազոտական աշխատանք: Դրա նպատակն է խթանել ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները, զարգացնել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից օգտվելու, տվյալներ հավաքագրելու և վերլուծելու նրա հմտությունները, հետազոտելու և եզրակացություններ կատարելու կարողությունները, նպաստել նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը:

Առցանց քննարկման ընթացքում Ա.Մակարյանը նախ ներկայացրեց հետազոտական բաղադրիչի ներդրման ուղղությամբ ամբիոններոմ իրականացված աշխատանքները։ Մասնավորապես նշվեց, որ ամբիոններում հանգամանորեն քննարկվել են հետազոտական աշխատանքների ներդրման հետ կապված խնդիրները, նշվել են հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները, ընտրվել են մասնագիտական այն դասընթացները, որոնց խնդիրների շրջանակներում կիրականացվեն ուսանողների հետազոտությունները։ Սահմանված ժամկետներում ամբիոնները կազմել և ներկայացրել են նոր ուսումնական պլանները, ապա անցել են կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքներին։

Հանդիպման մասնակիցները նշեցին, որ հետազոտական բաղադրիչից բխող պահանջներին համապատասխան սկսել են վերանայել կրթական ծրագրերի և ընտրված դասընթացների նպատակները, խնդիրները, կրթական վերջնարդյունքները։

Պարոն Մակարյանը ՄԿՈԱ բաժնին հանձնարարեց անհրաժեշտ նյութերով և խորհրդատվությամբ աջակցել կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, խորհուրդ տվեց վերջնարդյունքների ձևակերպման համար ուղղորդվել Բլումի տաքսոնոմիայից բխող գործողությունների բայերով, ունենալ հստակ ձևակերպված վերջնարդյունքներ և մինչև հունիսի 30-ը ՄԿՈԱ բաժին ներկայացնել վերանայված կրթական ծրագրերը։

Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց լինել հետևողական, որ մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը հետազոտություն պարունակող դասընթացները վարող դասախոսները վերանայեն իրենց առարկայական պորտֆոլիոները, մասնավորապես՝ դասընթացի վերջնարդյունքները, դրանց համապատասխան ընթացակարգերը, հետազոտության թեմաները և առաջադրանքները, ինքնուրույն աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող նախագծերը, կիրառվող դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդները, գրականության ցանկը և այլն։

Որոշվեց մինչև հունիսի 30-ը նորից հանդիպել, կազմակերպել բաց քննարկումներ, գործընկերներին աջակցության շրջանակներում ներկայացնել կատարված աշխատանքները և հաջող մոտեցումները։

Ավարտվեց 2020-2021 ուստարվա դիմորդների ընդունելության հիմնական փուլը

Նկար մասնաճյուղի (1)

 2020թ. հունիսի 15-ին ավարտվեց 2020-2021 ուստարվա դիմորդների ընդունելությունը:

Մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ դիմորդները ընդունելության քննության և մասնագիտությունների հայտագրման դիմումհայտը dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկել էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով:

Ըստ առաջին հայտի՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ է դիմել 251 դիմորդ:

Պատկերը (դիմորդների թիվը), ըստ կրթական ծրագրերի, հետևյալն է.

 1. Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) – 41
 2. Զբոսաշրջություն – 35
 3. Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա – 34
 4. Բնապահպանություն և բնօգտագործում – 4
 5. Պատմություն – 21
 6. Հայոց լեզու և գրականություն – 18
 7. Հոգեբանություն – 19
 8. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա – 24
 9. Անգլերեն լեզու և գրականություն – 24
 10. Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն – 4
 11. Ռուսաց լեզու և գրականություն – 6
 12. Դիզայն – 11
 13. Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ – 10:

Հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքները հրապարակվելու են 2020թ. հուլիսի 18-ին։ Հրապարակումից հետո ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները թափուր տեղերի առկայության դեպքում կարող են մասնակցել թափուր տեղերի (լրացուցիչ փուլի) մրցույթին։ Թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների նշումով նոր դիմում-հայտը դիմորդները dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկելու էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ ս.թ. հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 22-ը ներառյալ (հուլիսի 22-ին՝ մինչև ժամը 18:00-ն)։ Հիմնական փուլով ընդունված դիմորդները չեն կարող մասնակցել լրացուցիչ փուլի մրցույթին։ Լրացուցիչ փուլի մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն ս.թ. հուլիսի 25-ին։

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ ընդունված դիմորդները, ընդունելության կարգի 35-րդ կետի համաձայն, պետք է սեպտեմբերի 1-ին համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնեն պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները։ 

ԵՊՀ ԻՄ-ը մասնակի փոխհատուցել է 194 ուսանողի ուսման վարձերը

Նորութ. նկար

  2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի և ուսանողների ներկայացրած համապատասխան դիմումների հիման վրա մասնաճյուղն իրականացրել է ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումներ:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հրամանով՝ զեղչվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 64 ուսանողի ուսման վարձ (3 միլիոն 461 հազար ՀՀ դրամի չափով), հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 130 ուսանողի (6 միլիոն 83 հազար ՀՀ դրամի չափով):  

 

Մասնաճյուղի ուսանողների՝ 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցվել է՝ ըստ հետևյալ դրույթների.

 

30%-ով զեղչվել է՝

 

ա) մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողների,

 

բ) երեք և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողների,

 

գ) հաշմանդամ (1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, հաշմանդամ ազատամարտիկ) ծնող ունեցող ուսանողների,

 

դ) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքի) ուսանողների ուսման վարձերը։

 

20% զեղչ է կիրառվել մարտական գործողությունների մասնակցի (ազատամարտիկի) երեխա հանդիսացող ուսանողների համար։

 

50% զեղչ է կիրառվել մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող կամ 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողների համար։

 

50-80% զեղչ է կիրառվել տարբեր տարիների ստաժ ունեցող՝ մասնաճյուղում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով աշխատող պրոֆեսորադասախոսական համակազմի և այլ աշխատակիցների երեխա-ուսանողների համար։

 

10% և 20% զեղչ է կիրառվել տարբեր ՄՈԳ-եր ունեցող ուսանողների համար՝ ըստ կանոնակարգի   19.13 կետի (առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով):