Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունը միջպետական համաձայնագրերի շրջանակում հայտարարում է մրցույթներ 2013-2014 ուսումնական տարում օտարերկրյա բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթություն ստանալու համար:

Լեհաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով (բացառությամբ՝ բժշկություն եւ արվեստ) բուհական եւ հետբուհական կրթություն ստանալու համար սահմանված է 6 կրթաթոշակ՝ 2 բակալավրիատ, 2 մագիստրատուրա, 2 ասպիրանտուրա:

Բուլղարիայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բուհական կրթության 4 կրթաթոշակ կա՝ 2 բակալավրիատ, 2 մագիստրատուրա:

Ռումինիայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բուհական կրթության համար սահմանված է 6 կրթաթոշակ՝ 3 բակալավրիատ, 3 մագիստրատուրա եւ 2 հետբուհական: Ռումինիայի բուհերում սովորելու համար մագիստրատուրայի 2 տեղ էլ կտրամադրվի «Աստվածաբանություն» մասնագիտությանը:

Իսկ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բուհական կրթության 4 կրթաթոշակ կա՝ 2 բակալավրիատ, 2 մագիստրատուրա, 1 հետբուհական ):

Նշված բուհերում սովորելու համար առաջնահերթությունը կտրվի կրթության եւ գիտության զարգացման համար գերակա հանդիսացող մասնագիտություններին:

Աղբյուր՝ www.ysu.am

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ՀՀ նախագահի նախաձեռնությամբ արդեն սկսվել է ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ուսանողական վարկերի տրամադրման ծրագիրը:
Ծրագիրը նպատակաուղղված է ուսման վարձերի վարկավորման մատչելիության բարձրացմանը՝ Կառավարության կողմից վարկերի տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ: Այն իրականացվելու է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ-ի վերաֆինանսավորման սխեմայի միջոցով:

Ուսանողական վարկի տրամադրման պայմաններն են.

 • Շահառուները – պետական եւ ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի ուսանողները,
 • Արժույթը – ՀՀ դրամ,
 • Ուսանողական վարկի չափը – առավելագույնը 1.800.000 ՀՀ դրամ՝ ուսումնառության ամբողջ ընթացքում առավելագույնը 4 անընդմեջ մասնաբաժիններով: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 450.000 ՀՀ դրամ՝ կախված ուսման վարձի չափից,
 • Վարկի ժամկետները – առավելագույնը 10 տարի, որից ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի եւ տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ,
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը – 12%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է՝
 • 2 տոկոսային կետ բոլոր շահառուների համար,
 • 3 տոկոսային կետ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար,
 • Վարկի տրամադրման միջնորդավճարը – չի նախատեսվում,
 • Տրամադրման եղանակը – անկանխիկ, վարկի գումարը փոխանցվելու է անմիջապես ուսումնական հաստատություններին,
 • Ապահովությունը – ուսանողների ծնողների կամ խնամակալների երաշխավորություն,
 • Այլ պայմաններ – վարկառուն չպետք է ունենա չաշխատող պարտավորություններ վարկի տրամադրման պահին:

  Վարկի մարման պայմաններն են.

 • Վարկի մարման եղանակը – ամսական անուիտետային վճարներ,
 • Տոկոսների հաշվարկման կարգը – հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Աղբյուր՝ www.ysu.am

Հայ-ֆրանսիական բարեկամության շրջանակներում

2012-2013թթ. «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպությունը ուսումնական կրթաթոշակ է հատկացրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ֆրանսերեն լեզու» մասնագիտության 10 ուսանողների:

Այս ծրագրի շրջանակներում կրթաթոշակ ստացած ուսանողները Իջևանի մերձակա գյուղերում աջակցում են ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման կազմակերպմանը՝ կիրառելով նոր մեթոդներ:

Ֆրանսերեն լեզվի ամրապնդման նպատակով ուսանողները դպրոցներում կազմակերպել են նաև այբուբենին, Սուրբ ծննդյանը, ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումներ:

Գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը

Ս.թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը: Ներկա էին ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Որոշ համասեռ գրաֆների կողային ճիշտ ներկումներում միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի հատկությունները»: Աշխատանքը կատարվել էր ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Քամալյանի հետ համատեղ:

Ներկայացված թեման արդիական է և լրացնում է  2008թ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում  Ն.Դավթյանի և Ռ.Քամալյանի  ներկայացրած աշխատանքում առաջին անգամ սահմանված μ11, μ12, μ21  և  μ22   պարամետրերի հետազոտությունների շարքը տարբեր դասերի գրաֆների համար:

Ա.Խաչատրյանը ներկայացրեց նշված չորս μ պարամետրերի  գտնված ճշգրիտ արժեքները  n-չափանի միավոր խորանարդի և և  n-գագաթանի պարզ ցիկլի և երկու գագաթանի լրիվ գրաֆի դեկարտյան արտադրյալի  համար:

Կայացավ գրենական պիտույքների գնման մրցույթը

2013թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին գրենական պիտույքների գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2013թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «գրենական պիտույքներ» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-13/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ  նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ»-ի 228 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել  3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա ապրանքների չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և Ա/Ձ Հայկանուշ Մելքումյանը: