Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ գրենական պիտույքների գնման մրցույթը

2013թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին գրենական պիտույքների գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2013թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «գրենական պիտույքներ» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-13/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ  նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ»-ի 228 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել  3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա ապրանքների չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և Ա/Ձ Հայկանուշ Մելքումյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում

   

     «Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում:

     Գնանշման հարցման հրավեր ստանալու համար անհրաժեշտ է 880 դրամ փոխանցել «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ  Իջևանի մասնաճյուղի «Արդշինինվեստբանկ»` Իջևանի մասնաճյուղում ունեցած 247610017094 հաշվի համարին:

    Սույն հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում գնանշման հարցման հայտերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հետևյալ հասցեով` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական-3 և դիմել գնումների գործակալ Ս.Սարգսյանին, հեռ.` 094-77-94-07:


28.11.2012 թ.