Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթ համակարգչային օպերատորի թափուր տեղի համար

Հայտարարվում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի համակարգչային օպերատորի 3 /երեք/ թափուր տեղի համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն.

ա/ բարձրագույն կրթություն,

բ/ համակարգչային և այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու բարձր հմտություն,

գ/ տիրապետում են առնվազն մեկ օտար լեզվի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

ա/ գրավոր դիմում` տնօրենի անունով,

բ/ անձնագրի պատճեն,

գ/ երկու լուսանկար` 3X4 չափսի,

դ/ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,

ե/ բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,

զ/ ինքնակենսագրություն,

է/ թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող հավաստագրերի պատճեներ (առկայության դեպքում),

ը/ այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունք:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անց է կացվելու երկու փուլով` տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ուղղությամբ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Անձնակազմի կառավարման բաժնում 2012թ. հոկտեմբերի 22-ից մինչև նոյեմբերի19-ը, ամեն օր, ժամը 10:00-ից մինչև 16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթն անցկացվելու է 2012թ. նոյեմբերի 24-ին` ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (հասցեն` ք. Իջևան, Ուսանողական 3):

Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռ. (094) 46-71-15:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ