Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված գիտա­ժողով

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը 2014 թվականի ապրիլի 25-ից 26-ը կազմակերպում է լեզվաբանության հիմնախնդիրներին նվիրված հանրապետական գիտաժողով, որը նվիրվում է հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին: 

Հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման

100-ամյակին նվիրված հանրա­պե­տա­կան

գիտական նստաշրջանի ծրագիր

Ժամը 10: 30, սրահ  28

Բացման խոսք` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյան

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վարդան Ալեքսանյան

 Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Վաչագան Ավագյան

 Գիտաժողովի քարտուղար Գարիկ Մկրտչյան 

 

Ժամը 11: 00, սրահ` 28 

Նիստի նախագահ` Վիկտոր Կատվալյան

 

Բարբառագիտություն

 1. Վիկտոր Կատվալյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Խոսվածքային առանձնահատկությունները Բայազետի բարբառում

2. Հասմիկ Խաչատրյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Դիտարկումներ տուն և տնտեսություն իմաստային դաշտն արտացոլող բառանվանումների շուրջ  

3. Ջեմմա Բառնասյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Արարատյան բարբառի Լոռու խոսվածքի դերանունները (իմաստագործառական քննություն)

4. Լուսինե Ղամոյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Առօրյա խոսքում գործածվող օտար բառերի և դրանց հայերեն համարժեքների խնդիրը

5.Մերի Սարգսյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Որոշ դիտարկումներ Երևանի խոսակցական լեզվի հասարակական տարբերակվածության վերաբերյալ  

6.    Անահիտ Քարտաշյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Երևանի խոսակցական լեզվի հնչյունական առանձնահատկությունները

7.    Գարիկ Մկրտչյան (ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Լեհահայ բարբառի ընդհանուր բնութագիրը

 

Ժամը 11: 00, սրահ` 50 

Նիստի նախագահ`Նարինե Դիլբարյան

 

Հատկանվանագիտություն, համեմատական քերականություն, ոճագիտություն

 1.    Նարինե Դիլբարյան (Երևանի պետական համալսարան)

Հայկական բնականունների կառուցվածքը

2.    Անի Վարդանյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Ֆրեդերիկ Կորտլանդի հայերենագիտական ուսումնասիրությունները

3.    Ջեննի Թամարյան (Երևանի պետական համալսարան)

Վրացերենը Հ. Աճառյանի  «Արմատական բառարան»-ում

4.    Արսեն Հարությունյան  (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Փոխառյալ բառերը Ս. Էջմիածնի  միաբանական գերեզմանոցի  

տապանագրերում

5.    Վլադիմիր Պողոսյան (Երևանի պետական համալսարան)

Մակարավանքի վիմագրերի անձնանունները և նրանց ծագման հարցը

6.    Ալետա Հակոբյան, Նորայր Պողասյան (Երևանի պետական համալսարան)

Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի ավանդություններն ու մանրատեղանունները

7.    Մերի Հովհաննիսյան (Երևանի պետական համալսարան)

Բարբառային բառերի ոճական արժեքը Տերյանի չափածոյում

Ժամը 11: 00, սրահ` 51 

Նիստի նախագահ`Էսթեր Խեմչյան

 Հայ բանահյուսություն, միջին հայերեն

1.    Էսթեր Խեմչյան (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Տավուշի ասույթաբանական բանահյուսությունը (ըստ 1970-90-ական թթ. հավաքած նյութերի)

2.    Արմեն Սարգսյան (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Համանունհարանունային դրսևորումները անեկդոտ զվարճախոսություններում

3.    Մարինե Խեմչյան (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Նվիրատուն և խորհրդատուն Տավուշի հեքիաթներում

4.    Եվա Զաքարյան (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Շնորհի ստացման մասին ժողովրդական պատկերացումները  (ըստ հայկական հեքիաթների նյութի)

5.    Հասմիկ Թադևոսյան (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)

Անկատար դերբայի բարբառային կիրառությունները 17-րդ դարի բժշկարաններում

6.    Հասմիկ Վանյան (Երևանի պետական համալսարան, Ւջևանի մասնաճյուղ)

«Սասնա ծռեր» և «Շահնամե»

7.    Խաչիկ Հարությունյան  (Երևանի պետական համալսարան)

Հայկական ձեռագիր հիշատակարանի պատմությունը. սկզբնավորումը և զարգացումը   

 

 Զեկուցման տևողությունը` 15 րոպե

Ժամը 15: 00, սրահ`  28

Նիստի նախագահ`Սամվել Առաքելյան

Լիագումար նիստ և գիտաժողովի փակում, ելույթներ: