Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայագիտական կոնֆերանս Արցախում

2014 թ-ի նոյեմբերի 21-ից 23-ը Արցախի պետական համալսարանում (ԱրՊՀ) ԵՊՀ և ԱրՊՀ ՈՒԳԸ-ների ջանքերով կազմակերպվում է հայագիտության արդի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողով:

 Գիտաժողովին մասնակցելու համար երկու բուհերի ուսանողներն ու ասպիրանտները կարող են իրենց աշխատանքները ուղարկել մինչև նոյեմբերի 7-ը ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի էլ. փոստի պաշտոնական հասցեին՝ sss@ysu.am:

 Զեկուցումները պետք է գրված լինեն ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածուներում տպագրվող հոդվածների համար նախատեսված չափորոշիչներին համապատասխան (տե՛ս ՈՒԳԸ կայքում՝ ssspub.ysu.am):

 Աշխատանքներն ուղարկելիս նամակի վերնագրային հատվածում պետք է գրել «Հայագիտական գիտաժողովի մասնակցության հայտ» արտահայտությունը:

Աղբյուրը` ysu.am