Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2019-20  ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների եվ ստուգումների արդյունքները                                                                      ________________________________________________________________

                                                        ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ                                                     

2019-20 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 5 կուրսի լուծարքային շրջանի գրաֆիկ 

2019-20 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 1-4 կուրսերի քննաշրջանի գրաֆիկ