Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2019-20  ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների եվ ստուգումների արդյունքները                                                                      ________________________________________________________________

                                                        ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ                                                     

2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի գրաֆիկ

2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների եվ ստուգումների գրաֆիկ

2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի գրաֆիկ