Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման բաժնի 2014-2015 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի ուսանողներին ներկայացնում ենք 2014-2015 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը.

• առաջին ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ – 2014թ. դեկտեմբերի 1-13,

• երկրորդ ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ – 2015թ. հունվարի 12-24,

• քննաշրջան – 2015թ. հունվարի 26-ից մարտի 21: