Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերին նվիրված երիտասարդական գիտաժողով

2014 թ. փետրվարի 20-23-ը Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի է ունենալու տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերին նվիրված երիտասարդական գիտաժողով:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ՀՀ և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ դասախոսներն ու գիտաշխատողները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան): Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2014 թ. հունվարի 20-ըeconomconf@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկել`

  • լրացված մասնակցության հայտը,
  • զեկուցման թեզիսը,
  • գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը (միայն գիտական աստիճան չունեցողների համար):

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտաժողովի թեզիսները հրատարակվելու են առանձին ժողովածուում:

Թեզիսներին ներկայացվող պահանջներն են.

Հոդվածի համակարգչային շարվածքը` «Word-97-2003» ծրագրով:

Ծավալը` 2-3 էջ:

Տեքստի տառատեսակը. հայերեն` Arial Armenian, Armenian Phonetic, ռուսերեն կամ անգլերեն` Times New Roman:

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև՝ տողի մեջտեղում, 10 pt տառաչափով տրվում են հեղինակ(ներ)ի անուն ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև՝ տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) գրվում է բուհի կամ գիտահետազոտական կենտրոնի, ֆակուլտետ անվանումը, դիմողի կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, դասախոս, գիտաշխատող, գիտությունների թեկնածու): Մեկ տող բաց թողնելով` անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը:

Հիմնական տեքստի տառաչափը` 10 pt, տողերի հեռավորությունը` 1, էջի ֆորմատը` A4 (210 x 297 մմ), լուսանցքները. ձախից` 30 մմ, վերևից` 20 մմ, աջից` 15 մմ, ներքևից` 20 մմ: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից` TAB-ի կիրառմամբ:

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում` 8pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը` 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով` Bold), այնուհետև` աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած ինֆորմացիայի էջը:

Չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Մասնակցության հայտը` HAYT-arm

Աղբյուրը` armscoop.com