Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

Սեկցիայի պատասխանատու՝ բ.գ.թ., ասիստենտ Այդինյան Ա. Ժ.

Այդինյան Անժելա ժորայիՕտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

     2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

ՍԵԿՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Այդինյան Անժելա Ժորայի սեկցիայի պատասխանատու, բ.գ.թ.,ասիստենտ    
Զուրաբյան Մարատ Հովիկի բ.գ.թ., դոցենտ
Զարգարյան Ռուզան Հենրիկի դասախոս
Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի դասախոս

Գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Այդինյան Անժելա

Եղիազարյան Սվետլանա

 Զարգարյան Ռուզան

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր