Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը (2018-19 ուստարի)

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2016-17 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

 

Կրթական ծրագրեր

dividers

 

Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք