Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

  • 2018 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

  – Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  

–  Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

  – Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  

 
  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

 – Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

Էջեր