Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ  

________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Պատմություն  

 – Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

 – Հայոց լեզու և գրականություն  

– Անգլերեն լեզու և գրականություն   

– Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն   

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Պատմություն  

– Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

 – Հայոց լեզու և գրականություն  

– Անգլերեն լեզու և գրականություն   

– Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները` 
 
 
 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

            – Պատմություն  

Էջեր