Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Տեղի ունեցավ մասնաճյուղի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Նահապետյանի գրքերի շնորհանդեսը