Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ԱՎԱՐՏՎԵՑ 2013Թ. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

2013թ. մայիսի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Կիրակոսյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 26 ուսանող, որոնցից 6-ն ստացան «գերազանց», 15-ը` «լավ», 5-ը` «բավարար» գնահատականներ:

Մայիսի 16-ին տեղի ունեցավ հայոց լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 8 ուսանող ստացավ «գերազանց», 14-ը` «լավ», 4-ը` «բավարար»:

Մայիսի 23-ին տեղի ունեցավ «Հայոց պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, պ. գ. թ., դոցենտ Վ.Ոսկանյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 48 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 13-ը, «լավ»` 15-ը, «բավարար»` 20-ը:

Մայիսի 24-ին կայացավ հայոց պատմության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 15 ուսանող ստացավ «գերազանց», 14-ը` «լավ», 19-ը` «բավարար»:

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, մ. գ. դ., Մ.Մանուկյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 22 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 9-ը, «լավ»` 9-ը, «բավարար»` 4-ը:

Մայիսի 21-ին կայացավ մանկավարժության և հոգեբանության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 12 ուսանող ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ», 3-ը` «բավարար»:

Մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ասիստենտ, բ. գ. թ. Լ.Բադալյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 22 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 9-ը, «լավ»` 11-ը, «բավարար»` 2-ը:

Մայիսի 26-ին կայացավ անգլերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 13 ուսանող ստացավ «գերազանց», 9-ը` «լավ»:

Մայիսի 18-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոց. Մ.Ղազարյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 12 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 7-ը, «լավ»` 3-ը, «բավարար»` 2-ը:

Մայիսի 28-ին կայացավ ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 8 ուսանող ստացավ «գերազանց», 4-ը` «լավ»:

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

2013թ. մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԿԳ նախարարության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության պետ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Լ.Մարդոյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 24 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 10-ը, «լավ»` 7-ը, «բավարար»` 7-ը:

Մայիսի 24-ին կայացավ կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 24 շրջանավարտներից 12-ն ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ», 5-ը` «բավարար»:

Մայիսի 19-ին տեղի ունեցավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Բնապահպանության նախարարության գիտափորձարարական կենտրոնի տնօրեն, կենսաբ. գիտ. դոկտոր Ա.Ղուլիջանյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 13 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 4-ը, «լավ»` 4-ը, «բավարար»` 5-ը:

Մայիսի 25-ին կայացավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 5 ուսանող ստացավ «գերազանց», 3-ը` «լավ», 5-ը` «բավարար»:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

2013թ. մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գ.Բադալյանը:

 Քննությանը մասնակցում էին 45 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 10-ը, «լավ»` 19-ը, «բավարար»` 16-ը:

Մայիսի 26-ին կայացավ տնտեսագիտության տեսության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 12 ուսանող ստացավ «գերազանց», 24-ը` «լավ», 9-ը` «բավարար»:

Մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ «Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մ.Ապրեսյանը: Քննությանը մասնակցում էին 21 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 5-ը, «լավ»` 7-ը, «բավարար»` 9-ը:

Մայիսի 28-ին կայացավ «Սերվիս» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 6 ուսանող ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ», 8-ը` «բավարար»:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

2013թ. մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վանաձորի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն, ՀՀ նկարիչների միության անդամ, ՀՀ նկարիչների միության Վանաձորի մասնաճյուղի նախագահ Փ.Ալոյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 30 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 1-ը, «լավ»` 5-ը, «բավարար»` 19-ը, «անբավարար»՝ 5-ը:

Մայիսի 29-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

30 շրջանավարտներից 18-ն ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ»: