Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դիմում-հայտում կարո՟ղ եմ նշել մեկ անվճար և ինը վճարովի հայտեր: Նարեկ

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի՛ Նարեկ,
Չեք կարող, քանի որ համաձայն 2012 թ. առկա ուսուցման ընդունելության կանոնակարգի` դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ կամ մի քանի բուհերի` մինչև երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին:

___________________________________________________________________