Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հնարավո՞ր է արդյոք գեղանկարչության դասընթացի շրջանակներում ուսուցանվի նաև արտանկարչության տեխնիկա: Շուշան

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնի վարիչ Ռ.Բուղդարյան

Հարգելի’ Շուշան,
Արտանկարչության տեխնիկան արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ այն կատարվում է բնօրինակից, ուստի նպատակահարմար է, որ դուք այն իրականացնեք արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ:

___________________________________________________________________