Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի՞նչ է նշանակում ուսանողների ակադեմիական շարժունություն, և ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այն: Արման

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Արման, սովորողների ակադեմիական շարժունության գործողությունը տարածվում է ՀՀ բուհերի և հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների վրա` անկախ ուսուցման (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվող հիմնական կրթական ծրագրերից (բակալավր, մագիստրոս և հետազոտող) և մասնագիտություններից:

Ակադեմիական շարժունությունը ուսանելու, հետազոտություններ կատարելու կամ որակավորումը բարձրացնելու նպատակով մեկ այլ ուսումնական հաստատությունում սովորողի կրթության շարունակումն է:
Ըստ ուսման նպատակի կամ ժամանակահատվածի` ուսանողների` բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերով ուսումնառող, ակադեմիական շարժունությունը կարող է լինել որոշակի ժամկետով կամ հիմնական:
Ուսանողների շարժունությունը չի հանգեցնում ուսման սահմանված ժամկետի ավելացմանը:

___________________________________________________________________