Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Եթե վարձավճարը չվճարելու համար ուսանողը դուրս է մնացել համալսարանից, արդյո՞ք կա հնարավորություն հաջորդ տարի նույն կուրսից շարունակել ուսումը: Կարեն:

 Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան

Հարգելի՛ Կարեն, ուսման վարձը չվճարելու պատճառով հեռացված ուսանողի ուսանողական իրավունքները վերականգնվում են այն կիսամյակից, որից հեռացվել է՝ բացառությամբ առաջին կուրսի 1-ին կիսամյակի և, եթե վերականգնման պահին առարկայական անհամապատասխանություններով պայմանավորված կրեդիտների գումարային քանակը չի գերազանցում 20 կրեդիտը:

20 կրեդիտը գերազանցելու դեպքում նրան առաջարկվում է վերականգնվել ավելի ցածր կիսամյակում, որի համար առարկայական անհամապատասխանությունները չեն գերազանցում սահմանված 20 կրեդիտը՝ բացառությամբ առաջին կուրսի 1-ին կիսամյակի:

Ուսանողի ուսանողական իրավունքները վերականգնվում են տվյալ մասնագիտությամբ լիցենզիայով սահմանված տեղերի սահմաններում:

___________________________________________________________________