Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Եթե ուսանողը երկրորդ կիսամյակում ունի 2 լուծարք, հնարավոր է արդյո՞ք, որ դա համալսարանից հեռացման հիմք հանդիսանա:

 Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան

– Ուսանողը հեռացվում է մասնաճյուղից, եթե քննաշրջանի արդյունքում (ներառյալ լուծարքային շրջանը) նրա կուտակած ակադեմիական պարտքերը կրեդիտներով արտահայտված գերազանցում են մինչև ավարտական կուրսի սկիզբը առավելագույնը 12 կրեդիտ վերահանձնելու թույլատրելի սահմանը:

Տվյալ դեպքում ուսանողն իրավունք ունի լուծարքային շրջանում յուրաքանչյուր առարկան ևս 2 անգամ վերահանձնի:

___________________________________________________________________