Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչպես են հաշվում ուսանողի ՄՈԳ-ը: Նարեկ

 

– Միջին որակական գնահատականի՝ ՄՈԳ-ի հաշվարկը մանրամասն շարադրված է մասնագիտությունների «ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ»-ում, որը տեղադրված է մասնաճյուղի կայքում:

   ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

_____________________________________________________