Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում

   

     «Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում:

     Գնանշման հարցման հրավեր ստանալու համար անհրաժեշտ է 880 դրամ փոխանցել «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ  Իջևանի մասնաճյուղի «Արդշինինվեստբանկ»` Իջևանի մասնաճյուղում ունեցած 247610017094 հաշվի համարին:

    Սույն հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում գնանշման հարցման հայտերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հետևյալ հասցեով` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական-3 և դիմել գնումների գործակալ Ս.Սարգսյանին, հեռ.` 094-77-94-07:


28.11.2012 թ.