Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Միրզոյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 19 ուսանող, որոնցից 9-ն ստացան «գերազանց», 8-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար» գնահատականներ: Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ հայոց լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 7 ուսանող ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, պ. գ. թ., դոցենտ Վ.Ոսկանյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 34 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 6-ը, «լավ»` 21-ը, «բավարար»` 7-ը: Մայիսի 23-ին կայացավ հայոց պատմության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 13 ուսանող ստացավ «գերազանց», 14-ը` «լավ», 7-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 15-ին տեղի ունեցավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, մ. գ. դ., Մ.Մանուկյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 21 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 6-ը, «լավ»` 12-ը, «բավարար»` 3-ը: Մայիսի 16-ին կայացավ մանկավարժության և հոգեբանության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 9 ուսանող ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ասիստենտ, բ. գ. թ. Լ.Բադալյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 28 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 12-ը, «լավ»` 9-ը, «բավարար»` 7-ը: Մայիսի 25-ին կայացավ անգլերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 14 ուսանող ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ», 4-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոց. Մ.Ղազարյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 12 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 5-ը, «լավ»` 5-ը, «բավարար»` 2-ը: Մայիսի 18-ին կայացավ ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 5 ուսանող ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները