Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները  

  • Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գրքերի, ժողովածուների, ամսագրերի տրամադրում /միայն ընթերցասրահում օգտվելու համար/:
  • Էլեկտրոնային գրքերի տրամադրում ընթերցողի կողմից ներկայացված լազերային սկավառակի կամ կրիչի դեպքում, ինչպես նաև տեղում օգտվելու հնարավորություն:
  • Ինտերնետային ծառայությունից անվճար և անսահմանափակ օգտվելու հնարավորություն:
  • Պատճենահանման, տպման, սկանավորման սարքերից օգտվելու հնարավորություն:
  • Գրադարանային ֆոնդում պահանջվող մասնագիտական գրականության բացակայության դեպքում տալ տեղեկություն առկայության դեպքում ձեռք բերելու համար:
  • ԵՊՀ_ի Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գիտական գրադարանի էլեկտրոնային գրքային ֆոնդից օգտվելու հնարավորություն www.lib.ysu.am կայքի միջոցով:
  • Ամբիոնների և ուսանողական կառույցների հետ տարբեր միջոցառումների պլանավորում և իրականացում: