Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին,  նույն կիսամյակի ուսումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների անցկացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2017թ. հունվար ամսվա ընթացքում կազմվել են 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները:

Փետրվարի 1-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ուսումնական ծրագրերն իրականացնելու նպատակով առկա ուսուցման համակարգի` 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները որոշված է սկսել փետրվարի 6-ից:

2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացը սկսելու նպատակով նախատեսված է 2017թ. հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 2-ն իրականացնել ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստեր և դրանցում քննարկել 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում դասախոսական անձնակազմի դրույքաչափերի աշխատանքային գրաֆիկների հաստատման, ինչպես նաև առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման հարցերը:

Որոշվել է առաջին լուծարքային շրջանն սկսել հունվարի 30-ից և անցկացնել մինչև փետրվարի 11-ը, երկրորդը` փետրվարի 13-23-ն ընկած ժամանակահատվածում:

2017թ. հունվարի 9-ից մասնաճյուղում անցկացվել են հանրագումարային քննությունները:

Քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, քննությունների ընթացքը պարբերաբար վերահսկվել է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից:

Հաջորդ հարցի հետ կապված՝ մասնավորապես նշվեց, որ 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել 7 ուսումնական, 2 արտադրական և 5 մանկավարժական պրակտի­կա­ներ՝ 203 ուսանողների մասնակցությամբ:

Ուումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների բոլոր ղեկավար­ները Ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացրել պրակտիկայի իրենց ծրագրերը` հաստատված ամբիոնների վարիչների կողմից, որոնցով առաջնորդվում են ուսանողները պրակտիկաների ընթացքում:

Մանկավարժական պրակտիկան չորս մասնագիտությունների գծով չորս շաբաթ տևողությամբ երրորդ և չորրորդ կուրսերում պետք է անցկացվի հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 25-ը: Պրակտիկաներն անցկացնելուց հետո դրանց արդյունքները կամփոփվեն պրակտիկաների ղեկավարների կողմից և կներկայացվեն Ուսումնամեթոդական վարչություն: