Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 17-ի տնօրենության նիստում

2014թ. սեպտեմբերի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, ՄԿՈԱ բաժնի աշխատակիցները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման աշխատանքների մասին հարցեր, որոնց մասին զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը և Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչի տեղակալ Մ.Ճաղարյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաստատված են 2014-2015 ուստարվա ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունները, կազմված են երկշաբաթյա դասացուցակները, ավարտված է ռոտացիայի գործընթացը:

Նիստում ամփոփվեցին առաջին լուծարքային շրջանի արդյունքները, ներկայացվեցին աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու հարցի, 2014-2015 ուստարում ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների ցանկը:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց իրականացնել 2014-2015 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանով նախատեսված բոլոր աշխատանքները: