Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փետրվարի 27-ի տնօրենության նիստում

  2014թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները` ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի  խորհրդական Գ.Անանյանը, տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, ֆակուլտետների դեկաններ Վ.Ալեքսանյանը, Ն.Խուդավերդյանը, Ա.Ցուցուլյանը, Կ.Այվազյանը, հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը, գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա.Մարգարյանը,  անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը, գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար Յու.Բեկնազարյանը, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հ.Վանյանը, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ Մ.Զաքարյանը, Ա.Ալավերդյանը, Ա.Միրզոյանը, Ռ.Բուղդարյանը, Վ.Պողոսյանը, ֆակուլտետների և ամբիոնների գործավարներ, դասախոսներ:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի  ամփոփման, ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  ուսումնաօժանդակ  աշխատողների կատարած աշխատանքների և նրանց գործառույթների  մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար: Լուծարքային շրջանն անցել է կազմակերպված: 21 ուսանողներ քննաշրջանը փակել են պարտքերով: Ըստ կանոնակարգի՝ նրանց կթույլատրվի ակադեմիական պարտքերը հանձնել մինչև ավարտական կուրսի առաջին կիսամյակի սկիզբը: Ընթացիկ կիսամյակում ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների դասախոսները պետք է ուշադիր լինեն առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողների թե´ կարգապահության, և թե´ առաջադիմության նկատմամբ, որպեսզի երրորդ և չորրորդ կուրսերում նրանք ապահովեն բարձր առաջադիմություն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ վերջերս մասնաճյուղի ուսումնաօժանդակ աշխատողների շրջանում ամբիոնային աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ անցկացվեց քննություն, և ամբիոնային աշխատանքները դեռևս բարելավման կարիք ունեն: Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց նպատակային օգտագործել համակարգչային ռեսուրսները, հետևել աշխատողների աշխատաժամանակի ռացիոնալ օգտագործմանը և նրանց գործառույթների ճշգրիտ իրականացմանը: