Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստում

2013թ. հունվարի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները: Նիստը նախագահում էր տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Մակարյանը:

Քննարկվեցին 2012-2013 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքներին, նույն ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

2012-2013 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելով՝ նշվեց, որ մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում ուսանում են 632 ուսանող, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 198 ուսանող, իսկ վճարովի ուսուցմամբ` 434:

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 73%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 95%, վճարովի`62,7%:

Մասնաճյուղի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը (85,5%), իսկ ամենացածրը` Տնտեսագիտության ֆակուլտետը (56,3%):

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 325 ուսանող, այդ թվում` 99 անվճար և 226 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 85,5% , այդ թվում` 97% անվճար, 71,7%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 157 ուսանող, այդ թվում` 39 անվճար և 118 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 56,3% , այդ թվում` 91,3% անվճար, 44,1%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 73 ուսանող, այդ թվում` 38 անվճար և 35 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74,4% , այդ թվում` 97,2% անվճար, 33,2%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 77 ուսանողներ`22 անվճար և 55 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 75,8% , այդ թվում` 91,6% անվճար, 70,4%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

 2012-2013 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ նշվեց, որ անհրաժեշտ է ֆակուլտետներում կարգավորել որոշ տեխնիկական խնդիրներ, ամբիոններն ապահովել անհրաժեշտ համակարգիչներով:

31.01.13 թ.