Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

2016թ. մարտի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասերի ավարտմանը և առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներին, Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական հարցումների ընթացքին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ 2016թ. մարտի 1-27-ը մասնաճյուղում կայացան հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասերը: Ժամանակին բոլոր մասնագիտությունների գծով կազմվել և հաստատվել են դասացուցակները, դասերի ձախողման դեպքեր չեն արձանագրվել, դասախոսությունները էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրվել են ուսանողներին: Հեռակա ուսուցման բաժնի հետ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ ուսումնական գործընթացը և քննաշրջանն անցկացվել են կազմակերպված ու պատշաճ մակարդակով:

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

Մյուս հարցի մասին նշվեց, որ 2016թ. մարտ ամսին մասնաճյուղում անցկացվում են Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական հարցումներ, որոնց ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է տրվում արտահայտելու իրենց կարծիքը, բարձրացնելու բազմաբնույթ հարցեր, հանդես գալու ուսումնական գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներով: