Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքերի և/կամ նյութերի ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՈՎԱՆՈՒ ՆԵՐՔՈ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ»Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը մրցութային հիմուքներով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն` երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարք և/կամ նյութ ձեռքբերելու համար:

Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել հանրապետության երիտասարդ գիտնականների ստեղծագործական զարգացմանը և մասնագիտական աճին, ինչպես նաև` նպաստել Հայաստանի Հանրապետության գիտական համակարգի առաջընթացին և կադրային ներուժի համալրմանը:

Մրցույթն իրականացվելու է ըստ «Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքև/կամ նյութ ձեռքբերելու համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման» կարգի (կցվում է):
Հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային եղանակով`egac2012@gmail.com էլ. փոստով, վերնագրված` “equipment”: Հայտատուն նշված էլ.փոստին հայտն ուղարկելուն զուգահեռ պետք է Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ֆեյսբուքյան խմբում` http://www.facebook.com/groups/321785487875421, տվյալ մրցույթի հայտարարության գրառման տակ թողնի հաղորդագրություն հեևյալ բովանդակությամբ`անուն, ազգանուն, հայտի ներկայացման ամսաթիվ:

Խնդրում ենք սույն հայտարարությանը հաջորդող մեկնաբանություններում բացառապես ներկայացնել միայն հայտեր։ Այլ բնույթի մեկնաբանությունները կջնջվեն:

Հայտերը ընդունվում են 2014թ. մարտի 15-ից մինչև 2014թ. մայիսի 1-ը:
Կից ներկայացվում են.
«Երիտասարդգիտնականներին գիտական սարքև/կամ նյութ ձեռքբերելու համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման» կարգը, անհրաժեշտ հավելվածներով

Աղբյուրը` armacad.blogspot.com