Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մայիսի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, կուրսերի ավագները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը օբյեկտիվ և թափանցիկ անցկացնելու կարևորությունից, հաշվի առնելով ուսանողների կողմից արված առաջարկները, ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներով` որոշվեց.

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննությունների ընթացքում տնօրենության կողմից ըստ ֆակուլտետների պատասխանատուներ նշանակել հետևյալ աշխատակիցներին` Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանին, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին (Հումանիտար գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), Գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանին (Բնական գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Ա.Մարգարյանին (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ):

2. Հանձնարարել կուրսերի ավագներին պարտադիր կարգով մասնակցելու քննությունների անցկացմանը, անհրաժեշտության դեպքում քննություններին թույլատրել մասնակցելու նաև ՈՒԳԸ և ՈՒԽ նախագահներին, արտաքին շահակիցներին, քննությունների արդյունքները պարտադիր ամփոփել լսարաններում:

3. Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին: