Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Հունվարի 8-ի տնօրենության նիստում

2016թ. հունվարի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության՝ այս տարվա անդրանիկ նիստը՝ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանին, 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

meeting-of-directorate-08-01-2016

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը փաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է սահմանված կարգով, ըստ համապատասխան ժամանակացույցների: Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու համար քննությունների արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետների ցուցատախտակներին և տեղադրվում են մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում: Բացի այդ՝ արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

Նշվեց, որ ստուգարքային շրջանի առաջադիմությունը կազմել է 70%:  

Մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում քննաշրջանը կտևի ս.թ. հունվարի 8-25-ը: Հեռակա ուսուցման համակարգում II ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունները կսկսվեն ս.թ. հունվարի 11-ից:

Մյուս հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, և մասնաճյուղը լիովին պատրաստ է 2015-2016 ուստարվա II կիսամյակին:

 

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2015թ. հոկտեմբերի 13-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ-ի` 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի և դրա իրականացման ժամանակացույց-պլանի նախագծերին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետների կանոնադրությունների նախագծերին, ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարներին, ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց ծանոթանալ ԵՊՀ-ի` 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի և դրա իրականացման ժամանակացույց-պլանի նախագծերին և մինչև նոյեմբերի 1-ը ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոն ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ:

Հաջորդ հարցի հետ կապված` մասնաճյուղի իրավախորհրդատուին, ֆակուլտետների դեկաններին, գիտքարտուղարին հանձնարարվեց, ֆակուլտետների կանոնադրությունների նախագծերից ելնելով, վերամշակել մասնաճյուղի չորս ֆակուլտետների կանոնադրությունները և ներկայացնել մասնաճյուղի գիտական խորհրդի հաստատմանը:

Մյուս հարցի կապակցությամբ մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց մինչև ս.թ. նոյեմբերի 15-ը ՄԿՈԱ բաժին ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ իրենց հաշվետվությունները:

Տնօրենի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ

2015թ. հոկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես կարևորվեցին դասավանդման որակի և արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ խնդիրները:

Տնօրենը մատնանշեց ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի IV ռազմավարական նպատակը («Որակյալ կադրային ներուժ»), որն իրագործելու համար մասնաճյուղն իրականացնում է դասախոսական անձնակազմի բազմաչափ գնահատում` ըստ մասնագիտական պատրաստվածության, մանկավարժական վարպետության, անձային որակների և տարիքային կազմի:

Տնօրենի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների հետ

 

Նշվեց, որ մասնաճյուղն ունի դասախոսական կազմի գործունեության գնահատման ներդրված մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են դասախոսական կազմի որակավորման անընդհատ աճին, դասավանդման և հետազոտական աշխատանքների ակտիվությանը, ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական աշխատանքների կատարմանը:

Հանձնարարվեց, որ ամբիոնների վարիչները հետևողական լինեն դասախոսների անհատական զարգացման պլանների իրականացման գործում, դրանք պարբերաբար քննարկեն ամբիոնների նիստերում, առավել ուշադիր լինեն դասապրոցեսներին, լրացնեն դասախոսների գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկները, հետևեն պորտֆոլիոների բովանդակությանը և իրականացմանը, պարբերաբար (հաստատված ժամանակացույցների համաձայն) իրականացնեն դասալսումներ:

Շեշտվեց, որ դասալսումները պետք է միտված լինեն ուսումնառության գործընթացի կատարելագործմանը, դասավանդման որակի բարելավմանը, նպաստեն դասախոսների մանկավարժական վարպետության աճին, միևնույն ժամանակ թույլ տան հետևել դասավանդման մեթոդների համապատասխանությանը կրթական վերջնարդյունքներին:

Ընդգծվեց, որ ամբիոնների վարիչները ուսանողներին փորձեն առավելագույնս ներգրավել գիտական գործունեության մեջ, ուսանողների մասնակցությամբ հաճախակի կազմակերպեն գիտաժողովներ և այլն: