Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի

Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի

Կրթությունը
1964 — 1969 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.03.1996

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ.25.06.2004

Ատենախոսության թեման
Շարահյուսական կապակցության միջոցների ոճական
արժեքը Պ.Զեյթունցյանի արձակում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ոճագիտություն,
Հայոց լեզվի դասավանդմանմեթոդիկա