Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բակալավրի կրթական ծրագրով 2015-2016 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցներ

Բակալավրի կրթական ծրագրով 2015-2016 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցներ

 

Հարգելի՛ համալսարանականներ,
ձեզ ենք ներկայացնում Բակալավրի կրթական ծրագրով 2015-2016 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները.

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման
2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ժամանակացույց.

1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսել ս/թ սեպտեմբերի 1-ից:

2. 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն ավարտել ս/թ դեկտեմբերի 19-ին:

3. Առաջին ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անցկացնել ս/թ հոկտեմբերի 12-ից-24-ը:

4. Երկրորդ ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անցկացնել ս/թ դեկտեմբերի 7-ից – 19-ը:

5. 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքների ընդունումը կազմակերպել ս/թ դեկտեմբերի 14-ից – 26-ը:

6. 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել 2016թ. հունվարի 7-ից մինչև փետրվարի 24-ը:

7. 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսել 2016թ. փետրվարի 8-ից:

 

Ֆակուլտետների կողմից Ուսումնամեթոդական վարչություն
փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց.

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 1-ը ներկայացնել ուսանողական նպաստներ և կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների վերաբերյալ ֆակուլտետային մանդատային հանձնաժողովների արձանագրությունները` համապատասխան ցուցակներով:

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 7-ը ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի ներկայացվող ուսանողների փաստաթղթերը:

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 21-ը ներկայացնել կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների վերաբերյալ ֆակուլտետային մանդատային հանձնաժողովների արձանագրությունները՝ համապատասխան ցուցակներով:

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 23-ը ներկայացնել տվյալներ` ուսանողների շրջանում հարցման թերթիկները նախապատրաստելու համար:

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 23-ը ներկայացնել ընթացիկ քննությունների ժամանակացույցերը:

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 23-ը ներկայացնել 2014-2015 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը ներկայացնել ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ տետրերի քանակը:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը ներկայացնել 3-ԳՄ /HK/ հաշվետվությունը:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը ներկայացնել ուսանողների շրջանում հարցումների անցկացման ժամանակացույցը:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 16-ը ներկայացնել 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակում պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման հավակնող ուսանողների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

• Մինչև ս/թ դեկտեմբերի 1-ը ներկայացնել քննաշրջանի ժամանակացույցը:

 

ՀՈՒՆՎԱՐ

• Մինչև 2016թ. հունվարի 30-ը Ուսումնամեթոդական վարչություն ներկայացնել 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակները:

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ժամանակացույց.

1. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն իրականացնել ս/թ նոյեմբերի 2-ից – 28-ը, իսկ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ` նոյեմբերի 2-ից մինչև հունվարի 23-ը ժամանակահատվածներում:

2. 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անցկացնել ս/թ նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 12-ը, իսկ երկրորդ ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները` 2016թ. հունվարի 11-23-ը ժամանակահատվածներում:

3. Առաջին կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել 2016թ. հունվարի 25-ից մինչև մարտի 19-ը ժամանակահատվածում:

 

Հեռակա ուսուցման բաժնի կողմից Ուսումնամեթոդական
վարչություն փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց.

• Մինչև ս/թ սեպտեմբերի 22-ը ներկայացնել 2014-2015 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը ներկայացնել ուսանողների շրջանում հարցումների անցկացման ժամանակացույցը:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը ներկայացնել ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ տետրերի քանակը:

• Մինչև ս/թ հոկտեմբերի 15-ը ներկայացնել 3-ԳՄ /HK/ հաշվետվությունը:

• Մինչև ս/թ նոյեմբերի 16-ը ներկայացնել 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակում պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման հավակնող ուսանողների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

• Մինչև ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներկայացնել քննաշրջանի ժամանակացույցը:

• Մինչև փետրվարի 8-ը Ուսումնամեթոդական վարչություն ներկայացնել 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակները: