Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արման Սարգսյան – Քաղաքական մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Արման ՍարգսյանՔաղաքական մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: – Հոդ­վա­ծը նվիր­ված է քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի՝ որ­պես քա­ղա­քա­գի­տութ­յան շրջա­նակ­նե­րում ու­սում­նա­սի­րութ­յան նոր կա­տե­գո­րիա­յի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­նե­րի, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի ար­ժե­քա­յին բազ­մա­չա­փութ­յան բա­ցա­հայտ­մա­նը: Աշ­խա­տան­քում անդ­րա­դար­ձել ենք քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի ու­սում­նա­սի­րութ­յան փու­լե­րին, ներ­կա­յաց­րել այն գոր­ծա­ռույթ­նե­րը, ո­րոնք քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թը կա­տա­րում է հա­սա­րա­կութ­յան մեջ: Հան­գա­մա­նա­լից կեր­պով ներ­կա­յաց­րել ենք նաև քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի կա­ռուց­ված­քը, մաս­նա­վո­րա­պես՝ քա­ղա­քա­կան կողմ­նո­րո­շում­նե­րը, քա­ղա­քա­կան կարծ­րա­տի­պե­րը, մի­ֆերն ու խորհր­դա­նիշ­նե­րը՝ զու­գա­հեռ­ներ անց­կաց­նե­լով Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան մշա­կույ­թի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­նե­րի հետ:

 

Арман СаргсянЦенностная многомерность политической культуры в Рес­пуб­лике Армения. – Статья посвящена раскрытию особенностей политической куль­туры как новой категории политической науки, а также многомерности по­ли­ти­чес­кой культуры в Республике Армения. В статье мы рассматриваем этапы исс­ле­до­вания политической культуры, функции которые выполняет политическая куль­тура в обществе. В статье также представлена ​​структура политической куль­ту­ры, в частности политические ориентации, стереотипы, мифы и символы, про­во­дят­ся параллели с особенностями политической культуры в Армении.

 

Arman SargsyanValuational multidimensionality of political culture in the Re­pub­lic of Armenia. – The article is dedicated to the revelation of the peculiarities of the po­li­tical culture as a new category in political science, as well as of the mul­ti­di­men­sio­na­lity of the political culture in the Republic of Armenia. In the article a reference has been made to the phases of investigation of the political culture with the representation of the functions that it implements in the society. We have also represented the struc­ture of political culture, in particular political orientations, stereotypes, myths and sym­bols, drawing parallels with the peculiarities of the political culture in Armenia.

 

Էջեր