Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի նիստ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2016թ. ապրիլի 2-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի խորհրդակցությունների սենյակում տեղի կունենա Գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2016-2017 ուստարվա ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրիատի ուսման վարձավճարների չափերի հաստատում:      
                                                         
  2. 2016-2017 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկի քննարկում:
  3. 2016-2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի հաստատում:

/Զեկուցող Ս. Ա. Առաքելյան/

  1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ-ի՝ 2014-15 ուստարվա գործունեության մասին:

/Զեկուցող Ա. Մ. Զուրաբյան/

  1. Ընթացիկ հարցեր: